Hotărârea nr. 217/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului, proprietate privata a Municipiului Iasi, situat in str. Cuza Voda nr. 2 (Palatul Braunstein)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului, proprietate privata a Municipiului Iasi, situat in str. Cuza Voda nr. 2 (Palatul Braunstein)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.08.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 81684/10.08.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planul de amplasament si releveele imobilului, intocmite de SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere proiectul Municipiului Iasi -“Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein”;

Având în vedere H.C.L. 83/2016 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea elementelor de identificare ale imobilului-constructie, situat in str. Cuza Voda nr. 2 - Palatul Braunstein, proprietate privata a Municipiului Iași conform HCL 83/2016 - Anexa 1.3. (poz. 135), in sensul ca acesta va avea:

•    suprafata totala construita la sol de 643 mp, compusa din:

•    constructia C1 (Palatul Braunstein), regim de inaltime S+P+3E+pod

utilizabil, cu:

-    suprafata construita la sol de 571 mp;

-    suprafata utila totala de 2866.52 mp, din care 487.30 mp este suprafata utila a podului utilizabil;

-    suprafata construita desfasurata totala de 3573.30 mp, din care 632.20 mp este suprafata construita desfasurata a podului utilizabil;

•    constructia C2 (anexa), regim inaltime P, cu suprafata construita la sol

de 26 mp;

•    constructia C3 (cladire anexa Palatului Braunstein), regim de inaltime S+P+3E, cu suprafata construita la sol de 46 mp. Aceasta este fara valoare arhitecturala deosebita si nu face parte din monumentul istoric, fiind construita ulterior palatului;

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator HCL

83/2016.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Dezvoltare si Proiecte Europene.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 217 din 18 august 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 217 din 18 august 2016