Hotărârea nr. 215/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 103 din 29 aprilie 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 103 din 29 aprilie 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinara din data de 15 iulie 2016 ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere adresa 72942/13.07.2016 a S.C.Fotbal S.A. privind indreptarea erorii materiale strecurate in H.C.L. nr. 103/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se indreaptă eroarea materială strecurată în art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 103 din 29 aprilie 2016, în sensul că numele persoanei care il înlocuiește pe domnul Nistor Marian Constantin în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Fotbal S.A. este domnul Popescu Lucian și nu domnul Popescu Liviu.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului

Iași, S.C. Fotbal S.A., domnului Popescu Lucian și Instituției Prefectului Județului Iași. Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 215 din 15 iulie 2016

2/2 la H.C.L. nr. 215 din 15 iulie 2016