Hotărârea nr. 214/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Iaşul – o comunitate incluzivă” şi de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iaşi, Fundaţia Alături de Voi România, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Fundaţia Star of Hope România, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Fundaţia World Vision România şi Asociaţia Habitat for Humanity România

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “lașul - o comunitate incluzivă” și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Fundația Alături de Voi România, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, Fundația Star of Hope România, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Asociația Salvați Copiii Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația World Vision România și Asociația Habitat for Humanity România

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 72628/13.07.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Având în vedere amendamentul privind introducerea Fundației Alături de Voi in titlu si art. 2 al hotărârii, consemnat si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9ii. Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte 101567, POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul “lașul - o comunitate incluzivă” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9ii. Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte 101567, POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma.

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Fundația Alături de Voi România, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, Fundația Star of Hope România, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Asociația Salvați Copiii Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația World Vision România și Asociația Habitat for Humanity România în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “lașul - o comunitate incluzivă”, în cuantum de 26.545.346,20 lei (inclusiv TVA).

Art.4. Se aprobă participarea în proiect a UAT - Municipiul Iași în numele și pe seama parteneriatului în cadrul proiectului “Iașul - o comunitate incluzivă”.

Art.5. Se aprobă asigurarea un fond de cofinanțare proiect în valoare de 530.906,92 lei, alocat în 3 tranșe egale aferent fiecărui an de implementare (176.968,97 lei/an). Acest fond, va fi utilizat pe perioada implementării proiectului pentru cash flow, iar după finalizarea proiectului, pentru furnizarea serviciilor sociale în cele 4 comunități pentru încă 12 luni.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze Acordul de Parteneriat și toate celelalte acte necesare obținerii finanțării și implementării proiectului “lașul - o comunitate incluzivă”, în numele Municipiului Iași, în calitate de partener în proiect.

Art.7. Copie după prezenta hotărâre se va comunica: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Partenerilor din proiect și Instituției Prefectului Judetului Iași.

Art.8. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică si Finanțe Publice Locală și Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 214 din 15 iulie 2016

ANEXA 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 15 iulie 2016

Valoare estimată a cheltuielilor

Organizația

eligibile angajate pe perioada proiectului*

[lei]

Liderul de parteneriat

Fundația "Alături de Voi” România

20.211.139,70

Partener 8

Municipiul Iași

-

Partener 1

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași

471.794,40

Partener 2

Fundația Star of Hope România

1.190.062,80

Partener 3

Direcția de Asistență Comunitară Iași

587.228,40

Partener 4

Asociația Salvați Copiii Iași

1.012.728,00

Partener 5

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

1.070.302,00

Partener 6

Fundația World Vision România

1.365.062,80

Partener 7

Aociația Habitat for Humanity România

637.028,10

Total

26.545.346,20

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

4 / 4 la H.C.L. nr. 214 din 15 iulie 2016