Hotărârea nr. 213/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Stejar nr.28, numar cadastral 149658, pentru REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU DE ZI „STEJARUL” in cadrul proiectului ECHILIBRU- SPRIJIN PENTRU FAMILIILE COPIILOR CU DIZABILITATI DIN MUNICIPIUL IASI

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Stejar nr.28, numar cadastral 149658, pentru REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU DE ZI „STEJARUL” in cadrul proiectului ECHILIBRU- SPRIJIN PENTRU FAMILIILE COPIILOR CU

DIZABILITATI DIN MUNICIPIUL IASI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 71562 din 8.07.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 348 din 12.02.2016 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 49351 din 10.05.2016 prin care Consiliul Judetean Iasi, prin Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Stejar nr.28, numar cadastral 149658 pentru investitia Reabilitare, modernizare Centru de zi “Stejarul” in cadrul proiectului “Echilibru-sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati din municipiul Iasi “;

Având în vedere Proiectul faza P.U.D. nr. nr. 102/ 2016 intocmit de S.C. OTRANER S.R.L. arh.Alin Hoblea, studiul geotehnic nr. 398/2015 intocmit de S.C. PROJECT LOPIS S.R.L. Iasi, referat de verificare nr. 25323 / 2015 intocmit de dr.ing.Platica D. și planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Iași. strada Stejar nr.28. numar cadastral 149658 pentru investitia Reabilitare, modernizare Centru de zi “Stejarul” in cadrul proiectului “Echilibru-sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati din municipiul Iasi “.

Terenului studiat prin P.U.D. este de 739,00 mp, numar cadastral 149658, este domeniu public al judetului Iasi (poz.de inventar nr. 3087 si 3086, anexa HGR nr. 1149/2011) si apartine Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, conform Contractului de donatie nr.1295/ 31.10.2001, BNP Nedelcu, incheiere intabulare 846/2002.

UTR LC - locuinte individuale si colective mici cu P+1,2 niveluri , utilizari admise : locuinte individuale si colective mici , izolate si cuplate, echipamente publice de nivel rezidential. Indicatorii urbanistici existenti se pastreaza : POT =32,05%, CUT=

1,01mpADC/mp teren, inaltime maxima 8,60 la cornisa fata de CTN .

Retragerile față de limitele proprietății :

-    se pastreaza retragerea fata de aliniament minim 4,36m respectiv 8,22m din axul strazii fata de limita de proprietate spre nord si retragere fata de limita de proprietate spre est 8,03m, respectiv 10,03m fata de axul strazii;

-    se modifica partial in dreptul extinderii propuse retragerea fata de limita de proprietate spre vest de la 3,00m la minim 1,70m ( nu vor fi prevazute ferestre de vedere inspre vecinatati) si de la 3,77m existent fata de limita sudiica a terenului la 3,52m partial.

Anexa planșa „U2 - reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi -Consiliul Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 213 din 15 iulie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 213 din 15 iulie 2016