Hotărârea nr. 212/2016

HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.71508/8.07.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Legea 114/1996 - Legii Locuinței republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Legea 152/1998 - Legea privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

Având în vedere Legea 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietatea statului roman;

Având în vedere OUG 68/2008 privind vanzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Având în vedere Legea nr. 12/ 2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

Având în vedere Legea nr. 341/2004 - Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989;

Având în vedere OUG nr. 54/ 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere Legea 213/1998 - proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Legea 215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata;

Având în vedere Legea nr. 112/ 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, conform Anexei 1, ce face parte din prezenta hotarare.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Persoanelor si institutiilor nominalizate in prezenta hotarare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Generală Economica si de Finante Publice Locală.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 212 din 15 iulie 2016

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 15 iulie 2016

1.COMISIA PENTRU REPARTIZAREA SPATIILOR PENTRU O.N.G., ASOCIAȚII SI

PARTIDE POLITICE

Comisia analizeaza solicitările ONG, asociații si fundații pentru atribuirii unor spatii in vederea desfasurarii activitatii si propune solutii spre aprobare Consiliului Local

1.

Presedinte

Viceprimar

Botez Radu

2.

Membru

Consilier (PSD)

Gavrilă Camelia

3.

Membru

Consilier (PSD)

Nedelcu Vlad Nicolae

4.

Membru

Consilier (PNL)

Ignat Etienne

5.

Membru

Consilier (PMP)

Găburici Violeta

6.

Membru

Secretar CL

Denisa Ionascu

7.

Membru

Director DAPPP

Palaga Letitia

8.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Harabagiu Gabriel

9.

Membru

Supleant

Consilier (PSD)

Tăutu Daniela

10.

Membru

Supleant

Consilier (PNL)

Timofciuc Răzvan

11.

Membru

Supleant

Directia Juridica

Carp Dorina

2. COMISIA PENTRU LICITATII INCHIRIERI SPATII COMERCIALE SI TERENURI,

PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A MUNICIPIULUI IASI

Comisia - desfasoara procedurile de licitatie in vederea inchirierii bunurilor si incheie documentele de adjudecare

1.

Presedinte

Viceprimar

Botez Radu

2.

Membru

Consilier (PSD)

Boca Adrian Florin

3.

Membru

Consilier (PSD)

Ciobotaru Florentin

4.

Membru

Consilier (PNL)

Bostan Ciprian

5.

Membru

Consilier (ALDE)

Găburici Violeta

6.

Membru

Secretar CL

Denisa Ionascu

7.

Membru

Director DAPPP

Palaga Letitia

8.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Harabagiu Gabriel

9.

Membru

Supleant

Consilier (PNL)

Coțofan Alexandru

10.

Membru

Supleant

Consilier (PNL)

Dornean Tudor

11.

Membru

Supleant

Directia Juridica

Carp Dorina

LEGEA 550/2002

Comisia aplica prevederile Legii 550/2002 pentru vanzarea spatiilor comerciale si desfasoara procedura de licitatie

1.

Presedinte

Viceprimar

Harabagiu Gabriel

2.

Membru

Consilier (PSD)

Aur Marius

3.

Membru

Consilier (PSD)

Sandu Vasile

4.

Membru

Consilier (pnl)

Timofciuc Răzvan

5.

Membru

Directia Juridica

Florescu Doina

6.

Membru

Reprezentant DGFPL Iasi

Persoana nominalizata de DGFPL

7.

Membru

Director DAPPP

Letitia Palaga

8.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Botez Radu

9.

Membru

Supleant

Consilier (PSD)

Boca Adrian Florin

10.

Membru

Supleant

Directia Juridica

Carp Dorina

Secretariatul comisiei este asigurat de DAPPP.

4. COMISIA PENTRU REPARTITII LOCUINTE CONFORM LEGII 114/1996

Comisia:

- Analizeaza dosarele depuse in baza Legii 114/1996 in vederea stabilirii ordinii de prioritate în

soluționarea cererilor înregistrate pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat și din proprietatea Municipiului Iasi

- Analizeaza solicitările înaintate de titularii dosarelor, situațiile locative prezentate de serviciile de specialitate, fondul de locuințe disponibil, listele de prioritate cuprinzând solicitanții de locuințe sociale, convenabile, valabile pentru anul respectiv, precum și lista cuprinzând solicitanții de locuințe în baza OUG 74/2007 si propune atribuirile de spatii de locuit, schimburi locuinte, includeri/excluderi din contractele de inchirirere si altele asemenea.

1.

Presedinte

Viceprimar

Botez Radu

2.

Membru

Consilier (PSD)

Sandu Vasile

3.

Membru

Consilier (PSD)

Aur Marius

4.

Membru

Consilier (PNL)

Coțofan Alexandru

5.

Membru

Director D.A.C

Luminita Munteanu

6.

Membru

Secretar CL

Denisa lonascu

7.

Membru

Director DAPPP

Palaga Letitia

8.

Membru

Sef SASDL

Cristina Albisteanu

9.

Membru

Sef BESL

Corina Sârbu

10.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Harabagiu Gabriel

11.

Membru

Supleant

Consilier (PSD)

Aldea Cătălina

12

Membru

Supleant

Consilier (PNL)

Boz Eduard

13.

Membru

Supleant

Directia Juridica

Carp Dorina

PROGRAMUL A.N.L.

-    Analizeaza dosarele depuse in baza Legii 152/1998 in vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor înregistrate pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, construite prin ANL

-    Analizeaza solicitările înaintate de titularii dosarelor, situațiile locative prezentate de serviciile de specialitate, fondul de locuințe disponibil, lista de prioritate cuprinzând solicitanții de locuințe valabila pentru anul respectiv, precum si propune atribuirile de spatii de locuit, includeri/excluderi din contractele de inchirirere si altele asemenea.

1.

Presedinte

Viceprimar

Botez Radu

2.

Membru

Consilier (PSD)

Tăutu Daniela

3.

Membru

Consilier (PMP)

Piftor Daniel

4.

Membru

Consilier (PNL)

Dornean Tudor

5.

Membru

Secretar CL

Denisa lonascu

6.

Membru

Director DAPPP

Palaga Letitia

7.

Membru

Sef SASDL

Albisteanu Cristina

8.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Harabagiu Gabriel

09.

Membru

Supleant

Consilier (PSD)

Nedelcu Vlad

10.

Membru

Supleant

Consilier (PNL)

Ignat Etienne

11.

Membru

supleant

Directia Juridica

Carp Dorina

6. COMISIA PENTRU APROBAREA VANZARII SPATIILOR CU DESTINATIE DE

LOCUINTA IN CONFORMITATE CU LEGEA 112/1995

Comisia analizeaza solicitarile de cumparari locuinte in baza Legii 112/1995 si le aproba/respinge.

1.

Presedinte

Viceprimar

Botez Radu

2.

Membru

Consilier (PSD)

Tăutu Daniela

3.

Membru

Consilier (PSD)

Gavrilă Camelia

4.

Membru

Consilier independent

Postolache Andrei

5.

Membru

Consilier (PNL)

Jugrin Lucian

6.

Membru

Secretar CL

Denisa lonascu

7.

Membru

Director DAPPP

Palaga Letitia

8.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Gabriel Harabagiu

9.

Membru

Supleant

Consilier (PSD)

Scripcaru Călin

10.

Membru

Supleant

Consilier (PNL)

Boz Eduard

11.

Membru

Supleant

Directia Juridica

Carp Dorina

CABINETE MEDICALE, CONFORM O.U.G. 68/2008

Comisia desfasoara intreaga procedura de vanzare a spatiilor medicale, in conformitate cu

OUG 68/2008, spatii aflate in proprietatea privata a Statului Roman sau a Municipiului Iași

1.

Presedinte

Viceprimar

Harabagiu Gabriel

2.

Membru

Consilier (PSD)

Boișteanu Paul

3.

Membru

Directia Juridica

Florescu Doina

4.

Membru

Director DAPPP

Palaga Letitia

5.

Membru

Reprezentant DGFPL lasi

Nominalizare DGFPL

6.

Membru

Reprezentant Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti

Nominalizare Colegiul Medicilor

7.

Membru

Reprezentant Direcția de Sanatate Publică Iași

Nominalizare DSP

8.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Botez Radu

9.

Membru

Supleant

Consilier (PSD)

Pintilei Mihail

Secretariatul comisiei este asigurat de DAPPP

8. NOMINALIZĂRI IN COMISIA DE CONTESTATIE CONSTITUITĂ IN CONFORMITATE

CU O.U.G. 68/2008 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR CU DESTINAȚIE DE CABINETE

MEDICALE

Comisia analizeaza contestatiile depuse de medici impotriva procedurii de vanzare a spatiilor medicale, in conformitate cu OUG 68/2008.

1.

Presedinte

Viceprimar

Botez Radu

2.

Membru

Consilier (PNL)

Ghizdovăt Vlad

3.

Membru

Reprezentant Direcția de Sanatate Publică Iași

Nominalizare DSP

4.

Membru

Reprezentant Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti

Nominalizare Colegiul Medicilor

5.

Membru

Directia Juridica

Carp Dorina

6.

Membru

Supleant

Consilier (PSD)

Scripcaru Călin

7.

Membru

Supleant

Consilier (PNL)

Jugrin Lucian

REDEVENTELOR, A VALORII SUPERFICIEI SAU A VALORII SERVITUTII DE TRECERE

SI A PROCEDURILOR PENTRU LICITAȚIILE PUBLICE IN VEDEREA CONCESIONARII

BUNURILOR IMOBILE - PROPRIETATE A MUNICIPIULUI IASI

Comisia - negociaza valoarea redeventei pentru terenurile ce se concesioneaza direct - stabileste pretul de pornire la licitatiile publice pentru concesionari bunuri - desfasoara procedurile de licitatie in vederea concesionarii bunurilor si incheie documentele de

adjudecare

- negociaza valoarea supeficiei sau a servitutii de trecere pentru terenuri - stabileste durata contractelor

1.

Presedinte

Viceprimar

Harabagiu Gabriel

2.

Membru

Consilier (PSD)

Boișteanu Paul

3.

Membru

Consilier (pSd)

Istrate Marcel

4.

Membru

Consilier (ALDE)

Corozal Cristinel

5.

Membru

Consilier (PNL)

Bostan Ciprian

6.

Membru

Secretar CL

Denisa lonascu

7.

Membru

Director DAPPP

Palaga Letitia

8.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Botez Radu

9.

Membru

supleant

Consilier (PSD)

Ciobotaru Florentin

10.

Membru

supleant

Consilier (PNL)

Coțofan Alexandru

11.

Membru

Supleant

Directia Juridica

Carp Dorina

10. COMISIA PENTRU VANZAREA BUNURILOR IMOBILE - PROPRIETATE A

MUNICIPIULUI IASI

Comisia - negociază valoarea de vanzare in cazul vanzarii directe a bunurilor

-    stabileste pretul de pornire la licitatiile publice pentru vanzarea bunurilor

-    desfasoara procedurile de licitatie in vederea vanzarii bunurilor si incheie documentele de adjudecare

1.

Presedinte

Viceprimar

Harabagiu Gabriel

2.

Membru

Consilier (PSD)

Pintilei Mihail

3.

Membru

Consilier (PSD)

Surdu Gabriel Mihai

4.

Membru

Consilier (PNL)

Jugrin Lucian

5.

Membru

Consilier (PNL)

Boz Eduard

6.

Membru

Directia Juridica

Florescu Doina

7.

Membru

Director DAPPP

Palaga Letitia

8.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Botez Radu

9.

Membru

supleant

Consilier (PSD)

Istrate Marcel

10.

Membru

supleant

Consilier (PMP)

Piftor Daniel

10.

Membru

supleant

Consilier (PNL)

Ignat Etienne

11.

Membru

supleant

Directia Juridica

Carp Dorina

BUGETUL DE STAT PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINȚE PROPRIETATE

PERSONALA LA LEGEA 12/2007

Comisia:

-    analizeaza solicitările de subvenții în condițiile Legii 12/2007, stabilește persoanele care pot beneficia de subventie, -

-    fundamenteaza sumele pentru alocatiile de la bugetul de stat pentru acordarea subvențiilor, pe care le supun aprobarii Consiliului Local, acestea urmand a fi comunicate consiliului judetean, pentru centralizare si transmitere catre Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

1.

Presedinte

Viceprimar

Botez Radu

2.

Membru

Consilier (PMP)

Gaburici Violeta

3.

Membru

Consilier (PMP)

Piftor Daniel

4.

Membru

Consilier (PNL)

Boisteanu Paul

5.

Membru

Consilier (PNL)

Coțofan Alexandru

6.

Membru

Secretar Consiliu Local

Denisa lonascu

7.

Membru

Director DAPPP

Palaga Letitia

8.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Harabagiu Gabriel

9.

Membru

Supleant

Consilier (PNL)

Ghizdovăț Vlad

10.

Membru

Supleant

Directia Juridica

Carp Dorina

12. COMISIA PENTRU ANALIZA SOLICITĂRILOR FORMULATE IN TEMEIUL LEGII

NR 341 din 12 iulie 2004 --Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Comisia analizeaza solicitarile revolutionarilor si propune, in masura posibilitatilor fizice transmise de serviciile de specialitate, solutiile spre aprobare Consiliului Local (atribuiri terenuri, spatii comerciale, locuri de veci etc)

1.

PRESEDINTE

Viceprimar Municipiul lasi

Radu Botez

2.

Membru

Consilier (PSD)

Scripcaru Călin

3.

Membru

Consilier

independent

Postolache Andrei

4.

Membru

Directia Tehnica si Investitii

Dumitru Petru Tomorug

5.

Membru

Director Dir. Juridica

Cristina Oteleanu

6.

Membru

Serviciul Juridic

Doina Florescu

7.

Membru

Director DAPPP

Letitia Palaga

8.

Presedinte

supleant

Viceprimar

Harabagiu Gabriel

9.

Membru

supleant

Consilier (PSD)

Surdu Gabriel Mihai

10.

Membru

supleant

Consilier (PNL)

Timofciuc Răzvan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

8 / 8 la H.C.L. nr. 212 din 15 iulie 2016