Hotărârea nr. 210/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 61463 / 41543 / 29841 / 2016

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în

condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 61463 / 41543 / 29841 / 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.70166/05.07.2016 întocmită de

D.A.P.P.P.;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil, republicata;

Având în vedere prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G.

40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesele verbale de sedinta nr. 61463/41543/29841/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesele verbale de ședința nr. 61463/41543/29841/2016, privind:

-    Atribuirile de locuințe;

-    Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuințe, extinderi de locuințe etc), cuprinse în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după rezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, beneficiarilor cuprinsi în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 210 din 15 iulie 2016

ANEXA nr. 1 la

Hotărârea Consiliului Local nr. 210

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în

condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 61463/41543/29841/2016

Se aproba atribuirea locuintei din Str. Bularga 14A, ap.10, apartament cu 1 camera, catre dl.Bucuresteanu Ionel, ce ocupa pozitia 1 in lista de prioritate pentru

atribuirea unei locuinte sociale in anul 2016;

•    Se revocă atribuirea locuinței din Str. Bularga 14A, ap. 50, et. 3 către familia Țâulică Mihaela;

•    Se revoca atribuirea locuintei din Str.Vasile Alecsandri nr.4, sc.B, et.2,ap.6, catre dna Ignatenco Maria ;

•    Se revoca atribuirea locuintei din Șos. Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, P, ap. 1, catre dna Bălăceanu Mariana;

•    Se revoca atribuirea locuintei din str. Decebal, nr. 1, bloc Decebal Cantemir, P, ap. 16, apartament cu 1 cameră catre fam. Cutitaru Maria;

•    Se aproba atribuirea locuintei din str. Decebal, nr. 1, bloc Decebal Cantemir, et.2, ap. 61, apartament cu 1 camera catre fam. Cutitaru Maria, familie ce ocupa pozitia 3 in lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte sociale in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea locuintei din str. Cuza Voda, nr. 11, et.1, apartament cu 2 camere catre fam. Moisa Mariana si Petru, familie ce ocupa pozitia 5 in lista de prioritate pentru atribuirea locuintelor catre chiriasii din imobilele retrocedate catre fostii proprietari, in conformitate cu OUG 74/2007 in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Canta nr.60B, ap.68, apartament cu 1 camera catre fam. Raducanu Dorel si Ramona Angelica ce ocupa poz.34 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Canta nr.60B, ap.1, apartament cu 1 camera catre dna. Gangal Gabriela ce ocupa poz.37 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016;

•    Se revoca atribuirtea locuintei din str. Canta 60B ap. 71 catre fam. Enciu Luminita

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Canta nr.60B, ap.82, apartament cu 1 camera catre dna. Asavei Viorica, in conformitate cu HCL 75/2016;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Sos. Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.2, P, ap.1 catre dl Alexiuc Adrian Laurentiu, in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str. Bularga nr. 14A, et.3, ap.43, conditionat de achitarea debitelor existente, catre dna Doban Gabriela, in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str. V. Lupu nr. 108A, bl. G6, et. 7, ap. 4, catre fam. Luca Mihai Adrian si Felicia ce ocupa poz.10 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2016;

Se aproba solicitarea dlui Srainer Gheorghita de atribuire cu prioritate a unei

locuinte, in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea

de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificările si completarile ulterioare;

•    Se aproba atribuirea locuinței din Șos. Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et. 6, ap. 26, apartament cu 1 camera, catre familia Ciornei Constantin și Violeta, ce ocupa pozitia 14 in lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte sociale in anul 2016

•    Se aprobă solicitarea dlui Cucu Mihăiță de includere în contractul de închiriere pentru locuința din Iași șos. Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, P, ap. 3 a numitei Ailincăi Iraida Ștefana;

•    Se aprobă solicitarea dnei Roca Daniela Olimpia de preluare în calitate de titular a contractului de închiriere pentru locuința situată în b-dul Chimiei nr. 93, bl. 12, et. 2, ap. 9; se aprobă includerea fiului Roca Leonard;

•    Se aprobă solicitarea familiei Bogdan Dumitru de prelungire a contractului de închiriere pentru locuința de necesitate situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir et. 1, ap. 39;

•    Se aprobă solicitarea fam. Corodeanu Vasile și Mariana de excludere din contratul de închiriere a numitului Dumitriu Ionel;

•    Se aprobă solicitarea domnului Măncianu Nicolae de extindere pe stațiul liber din șos. Sărărie nr. 17 demisol , spațiul se compune din o cameră în suprafață de 20.18 mp, o bucătărie în suprafață de 7.41 mp, un culoar de 3.20 mp (folosință comună), un WC de 1.97 mp (folosință comună );

Se aprobă solicitarea domnului Haciu Neculai de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta situata in Iasi, Pasaj Cuza Voda nr.10 a numitului Haciu Emanuel Constantin.

•    Se aprobă solicitarea dnei Popovici Liuba de continuare a relațiiilor contractuale pentru locuința situată în Pasaj Cuza Vodă nr. 1 pentru o perioadă de 1 an și de includere în contract a numitului Popovici Florin;

•    Se aprobă solicitarea dnei Caragea Emilia de prelungire a relațiilor contractuale pentru locuința din str. I. C. Brătianu nr. 16, pentru o perioadă de 1 an;

•    Se aprobă solicitarea domnului Crăciun Constantin de a se prelungi contractele de închirire pentru locuințele situate în tronsonul 3 din bl 482 D, situat în șos. Rediu Tătar nr. 8A, pentru o perioadă de 5 ani;

După aprobarea repartitiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii

114/1996.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartițiilor mentionate trebuie sa se prezinte la sediul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 20 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 20 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mihail Pintilei

6 / 6 la H.C.L. nr. 210 din 15 iulie 2016