Hotărârea nr. 21/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 19735 /24.02.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Adresa nr. 1343/26.02.02016 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată ;

Având în vedere prevederile Legii nr 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familiile defavorizate si a

procedurii de acordare a tichetelor sociale de gradinita ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare) , Anexei 1.2.1 -Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 si Anexei nr 4 - (Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare) după cum urmează:

I.    1. Se suplimentează bugetul local astfel:

•    la venituri cu suma de    + 221,00 mii lei

II.    02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor

•    la cheltuieli cu suma de    + 221,00 mii lei

65.02.50-57.02.03 Invatamant - alte cheltuieli in domeniul invatamantului -tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Directiei de Asistenta Comunitara Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica a Finanțelor Publice Locale Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 21 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1 (Anca Preda)

Abțineri

f

0

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1

HCL 21/2016


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI

605.748,26

221,00

605.969,26

****** 48.02 VENITURI PROPRII

366.312,33

0,00

366.312,33

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

595.780,20

221,00

596.001,20

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

557.104,93

221,00

557.325,93

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

234.946,12

0,00

234.946,12

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

234.946,12

0,00

234.946,12

03.02 Impozit pe venit

7.697,59

0,00

7.697,59

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

7.697,59

0,00

7.697,59

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

227.248,53

0,00

227.248,53

04.02.01 Cota defalc imp.venit

221.483,53

0,00

221.483,53

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

5.765,00

0,00

5.765,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

64.998,26

0,00

64.998,26

07.02 Impozite si taxe pe proprietate

64.998,26

0,00

64.998,26

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

54.758,40

0,00

54.758,40

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.702,56

0,00

19.702,56

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

35.055,84

0,00

35.055,84

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7.306,32

0,00

7.306,32

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.548,47

0,00

2.548,47

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.634,66

0,00

4.634,66

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

123,19

0,00

123,19

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

2.933,54

0,00

2.933,54

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

253.678,61

221,00

253.899,61

11.02 Sume defalcate din TVA

230.297,73

221,00

230.518,73

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu

209.022,69

221,00

209.243,69

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

21.275,04

0,00

21.275,04

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.051,23

0,00

1.051,23

15.02.01 Impozit pe spectacol

227,24

0,00

227,24

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

823,99

0,00

823,99

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

22.329,65

0,00

22.329,65

16.02.02 Impozit pe mijloace de transport

16.586,85

0,00

16.586,85

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

10.040,21

0,00

10.040,21

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.546,64

0,00

6.546,64

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.001,06

0,00

1.001,06

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor

4.741,74

0,00

4.741,74

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.481,94

0,00

3.481,94

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.481,94

0,00

3.481,94

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.481,94

0,00

3.481,94

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

38.675,27

0,00

38.675,27

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

16.565,84

0,00

16.565,84

30.02 Venituri din proprietate

16.565,84

0,00

16.565,84

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.08 Venituri din dividende

1.527,96

0,00

1.527,96

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

1.527,96

0,00

1.527,96

30.02.50 Alte venituri din proprietate

695,22

0,00

695,22

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

22.109,43

0,00

22.109,43

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

591,36

0,00

591,36

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

21,06

0,00

21,06

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

570,30

0,00

570,30

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

2.793,71

0,00

2.793,71

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.467,00

0,00

2.467,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

326,71

0,00

326,71

35.02 Amenzi, penalitati si confiscari

9.582,46

0,00

9.582,46

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

9.582,46

0,00

9.582,46

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

9.582,46

0,00

9.582,46

36.02 Diverse venituri

9.141,90

0,00

9.141,90

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

10,79

0,00

10,79

36.02.06 Taxe speciale

2.189,37

0,00

2.189,37

36.02.50 Alte venituri

6.941,74

0,00

6.941,74

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

0,00

0,00

0,00

37.02.01 Donatii si sponsorizari

0,00

0,00

0,00

37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL

-48.525,21

0,00

-48.525,21

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

48.525,21

0,00

48.525,21

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

829,86

0,00

829,86

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

829,86

0,00

829,86

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

0,00

0,00

0,00

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

772,07

0,00

772,07

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

0,00

0,00

0,00

39.02.10 Depozite spec pt constructii de locuinte

57,79

0,00

57,79

* 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

*    00.17 IV. SUBVENTII

8.964,00

0,00

8.964,00

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

8.964,00

0,00

8.964,00

42.02 Subventii de la bugetul de stat

8.964,00

0,00

8.964,00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

45,00

0,00

45,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

8.745,00

0,00

8.745,00

45.02 Sume prim de la UE/alti donat in ct plati efect si pref

174,20

0,00

174,20

45.02.02 Fondul Social European

174,20

0,00

174,20

45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efec anii anteriori

174,20

0,00

174,20

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

664.429,56

221,00

664.650,56

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

66.198,59

0,00

66.198,59

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

39.235,40

0,00

39.235,40

10 Cheltuieli de personal

26.400,00

0,00

26.400,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

56 Pr fonduri externe nerambur

5,45

0,00

5,45

71 Active nefinanciare

1.922,95

0,00

1.922,95

81 Rambursari de credite

907,00

0,00

907,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

18.079,19

0,00

18.079,19

10 Cheltuieli de personal

2.500,00

0,00

2.500,00

20 Bunuri si servicii

8.619,19

0,00

8.619,19

50 Fond de rezerva

4.000,00

0,00

4.000,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.800,00

0,00

2.800,00

81 Rambursari de credite

160,00

0,00

160,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din

care titlurile:

8.884,00

0,00

8.884,00

20 Bunuri si servicii

243,00

0,00

243,00

30 Dobanzi

8.641,00

0,00

8.641,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

15.895,00

0,00

15.895,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

15.895,00

0,00

15.895,00

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

15.615,00

0,00

15.615,00

71 Active nefinanciare

80,00

0,00

80,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

325.640,65

221,00

325.861,65

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

208.481,03

221,00

208.702,03

10 Cheltuieli de personal

164.666,00

0,00

164.666,00

20 Bunuri si servicii

25.398,00

25.398,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.983,50

0,00

1.983,50

56 Pr fonduri externe nerambur

3.272,53

0,00

3.272,53

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

57 Asistenta sociala

390,00

221,00

611,00

59 Alte cheltuieli

750,00

0,00

750,00

71 Active nefinanciare

12.000,00

0,00

12.000,00

81 Rambursari de credite

21,00

0,00

21,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

11.950,00

0,00

11.950,00

10 Cheltuieli de personal

8.700,00

0,00

8.700,00

20 Bunuri si servicii

90,00

0,00

90,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

3.160,00

0,00

3.160,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

45.595,30

0,00

45.595,30

10 Cheltuieli de personal

504,00

0,00

504,00

20 Bunuri si servicii

19.900,00

0,00

19.900,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.234,00

0,00

2.234,00

59 Alte cheltuieli

11.520,00

0,00

11.520,00

71 Active nefinanciare

10.032,30

0,00

10.032,30

81 Rambursari de credite

1.405,00

0,00

1.405,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

59.614,32

0,00

59.614,32

10 Cheltuieli de personal

25.000,50

0,00

25.000,50

20 Bunuri si servicii

9.350,00

0,00

9.350,00

56 Pr fonduri externe nerambur

7.047,02

0,00

7.047,02

57 Asistenta sociala

15.311,80

0,00

15.311,80

59 Alte cheltuieli

1.400,00

0,00

1.400,00

71 Active nefinanciare

1.499,00

0,00

1.499,00

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

6,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

72.241,62

0,00

72.241,62

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

54.696,62

0,00

54.696,62

20 Bunuri si servicii

25.330,00

25.330,00

55 Alte transferuri

106,00

0,00

106,00

56 Pr fonduri externe nerambur

2.469,25

0,00

2.469,25

71 Active nefinanciare

18.672,37

0,00

18.672,37

81 Rambursari de credite

8.119,00

0,00

8.119,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

17.545,00

0,00

17.545,00

20 Bunuri si servicii

15.450,00

0,00

15.450,00

55 Alte transferuri

100,00

100,00

71 Active nefinanciare

300,00

0,00

300,00

81 Rambursari de credite

1.695,00

0,00

1.695,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

184.453,70

0,00

184.453,70

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

53.155,22

0,00

53.155,22

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

40 Subventii

9.800,00

0,00

9.800,00

56 Pr fonduri externe nerambur

5.899,82

0,00

5.899,82

71 Active nefinanciare

2.667,40

0,00

2.667,40

81 Rambursari de credite

24.788,00

0,00

24.788,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

130.488,00

0,00

130.488,00

20 Bunuri si servicii

28.400,00

0,00

28.400,00

40 Subventii

44.000,00

0,00

44.000,00

71 Active nefinanciare

37.697,00

0,00

37.697,00

81 Rambursari de credite

20.391,00

0,00

20.391,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

810,48

0,00

810,48

20 Bunuri si servicii

250,00

0,00

250,00

55 Alte transferuri

360,48

0,00

360,48

72 Active financiare

200,00

0,00

200,00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

58.681,30

0,00

58.681,30

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.1 HCL 21/2016

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

556.218,99

221,00

556.439,99

****** 48.02 VENITURI PROPRII

365.482,47

365.482,47

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

547.254,99

221,00

547.475,99

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

557.104,93

221,00

557.325,93

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

234.946,12

0,00

234.946,12

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

234.946,12

0,00

234.946,12

03.02 Impozit pe venit

7.697,59

0,00

7.697,59

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

7.697,59

0,00

7.697,59

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

227.248,53

0,00

227.248,53

04.02.01 Cota defalc imp.venit

221.483,53

0,00

221.483,53

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

5.765,00

0,00

5.765,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

64.998,26

0,00

64.998,26

07.02 Impozite si taxe pe proprietate

64.998,26

0,00

64.998,26

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

54.758,40

0,00

54.758,40

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.702,56

0,00

19.702,56

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

35.055,84

0,00

35.055,84

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7.306,32

0,00

7.306,32

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.548,47

0,00

2.548,47

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.634,66

0,00

4.634,66

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

123,19

0,00

123,19

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

2.933,54

0,00

2.933,54

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

253.678,61

221,00

253.899,61

11.02 Sume defalcate din TVA

230.297,73

221,00

230.518,73

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipii

209.022,69

221,00

209.243,69

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

21.275,04

0,00

21.275,04

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.051,23

0,00

1.051,23

15.02.01 Impozit pe spectacol

227,24

0,00

227,24

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

823,99

0,00

823,99

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

22.329,65

0,00

22.329,65

16.02.02 mpozit pe mijloace de transport

16.586,85

0,00

16.586,85

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

10.040,21

0,00

10.040,21

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.546,64

0,00

6.546,64

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.001,06

0,00

1.001,06

16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor

4.741,74

0,00

4.741,74

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.481,94

0,00

3.481,94

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.481,94

0,00

3.481,94

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.481,94

0,00

3.481,94

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-9.849,94

0,00

-9.849,94

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

16.565,84

0,00

16.565,84

30.02 Venituri din proprietate

16.565,84

0,00

16.565,84

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.08 Venituri din dividende

1.527,96

0,00

1.527,96

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

1.527,96

0,00

1.527,96

30.02.50 Alte venituri din proprietate

695,22

0,00

695,22

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-26.415,78

0,00

-26.415,78

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

591,36

0,00

591,36

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

21,06

0,00

21,06

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

570,30

0,00

570,30

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

2.793,71

0,00

2.793,71

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.467,00

0,00

2.467,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

326,71

0,00

326,71

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

9.582,46

0,00

9.582,46

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

9.582,46

0,00

9.582,46

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

9.582,46

0,00

9.582,46

36.02 Diverse venituri

9.141,90

0,00

9.141,90

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

10,79

0,00

10,79

36.02.06 Taxe speciale

2.189,37

0,00

2.189,37

36.02.50 Alte venituri

6.941,74

0,00

6.941,74

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

-48.525,21

0,00

-48.525,21

37.02.01 Donatii si sponsorizari

0,00

0,00

0,00

37.02.03 Varsaminte din SF pt SD a bugetului local

-48.525,21

0,00

-48.525,21

* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

8.964,00

0,00

8.964,00

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

8.964,00

0,00

8.964,00

42.02 Subventii de la bugetul stat

8.964,00

0,00

8.964,00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

45,00

0,00

45,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

8.745,00

0,00

8.745,00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

556.218,99

221,00

556.439,99

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

64.270,19

0,00

64.270,19

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

37.307,00

0,00

37.307,00

10 Cheltuieli de personal

26.400,00

0,00

26.400,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

81 Rambursari de credite

907,00

0,00

907,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

18.079,19

0,00

18.079,19

10 Cheltuieli de personal

2.500,00

0,00

2.500,00

20 Bunuri si servicii

8.619,19

0,00

8.619,19

50 Fond de rezerva

4.000,00

0,00

4.000,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.800,00

0,00

2.800,00

81 Rambursari de credite

160,00

0,00

160,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi -

din care titlurile:

8.884,00

0,00

8.884,00

20 Bunuri si servicii

243,00

0,00

243,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

30 Dobanzi

8.641,00

0,00

8.641,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

15.200,00

0,00

15.200,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

15.200,00

0,00

15.200,00

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

15.000,00

0,00

15.000,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

288.519,80

221,00

288.740,80

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

193.208,50

221,00

193.429,50

10 Cheltuieli de personal

164.666,00

0,00

164.666,00

20 Bunuri si servicii

25.398,00

25.398,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.983,50

0,00

1.983,50

57 Asistenta sociala

390,00

221,00

611,00

59 Alte cheltuieli

750,00

0,00

750,00

81 Rambursari de credite

21,00

0,00

21,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

8.950,00

0,00

8.950,00

10 Cheltuieli de personal

8.700,00

0,00

8.700,00

20 Bunuri si servicii

90,00

0,00

90,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

160,00

0,00

160,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

35.293,00

0,00

35.293,00

10 Cheltuieli de personal

504,00

0,00

504,00

20 Bunuri si servicii

19.900,00

0,00

19.900,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.964,00

0,00

1.964,00

59 Alte cheltuieli

11.520,00

0,00

11.520,00

81 Rambursari de credite

1.405,00

0,00

1.405,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

51.068,30

0,00

51.068,30

10 Cheltuieli de personal

25.000,50

0,00

25.000,50

20 Bunuri si servicii

9.350,00

0,00

9.350,00

57 Asistenta sociala

15.311,80

0,00

15.311,80

59 Alte cheltuieli

1.400,00

0,00

1.400,00

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

6,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

50.600,00

0,00

50.600,00

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

33.455,00

0,00

33.455,00

20 Bunuri si servicii

25.330,00

25.330,00

* 55 Alte transferuri

6,00

0,00

6,00

81 Rambursari de credite

8.119,00

0,00

8.119,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

17.145,00

0,00

17.145,00

20 Bunuri si servicii

15.450,00

0,00

15.450,00

81 Rambursari de credite

1.695,00

0,00

1.695,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

137.629,00

0,00

137.629,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

44.588,00

0,00

44.588,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

40 Subventii

9.800,00

0,00

9.800,00

81 Rambursari de credite

24.788,00

0,00

24.788,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

92.791,00

0,00

92.791,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

20 Bunuri si servicii

28.400,00

0,00

28.400,00

40 Subventii

44.000,00

0,00

44.000,00

81 Rambursari de credite

20.391,00

0,00

20.391,00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

250,00

0,00

250,00

20 Bunuri si servicii

250,00

0,00

250,00

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 1.2.1 HCL 21/2016

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016

mii lei

Capitolul / Obiectivul

Cap./ subcap.

BUGET

APROBAT

2016

DIFERENȚE

+/-

BUGET

PROPUS

1

2

3

4

5

TOTAL

71.422,02

0,00

71.422,02

CAP. 51.02 Autorități publice total din care:

1.922,95

0,00

1.922,95

B. Lucrări noi total din care:

150,00

0,00

150,00

71.01.01 Construire sediu arhivă P.M.I.

150,00

0,00

150,00

C Alte cheltuieli - total din care:

1.772,95

0,00

1.772,95

b) Dotări independente

1.331,80

0,00

1.331,80

71.01.30 Licențe sursa excedent (40.02.14)

51.02.01.03

350,00

350,00

71.01.02 Achiziție echipamente IT sursa excedent (40.02.14)

51.02.01.03

500,00

500,00

71.01.03 Achiziție imprimante multifuncționale GIS

51.02.01.03

46,30

46,30

71.01.03 Dotări mobilier, birotică Serviciu Urbanism

51.02.01.03

20,00

20,00

71.01.03 Dotări mobilier

51.02.01.03

75,00

75,00

71.01.03 Mașini de numărat bani cu detectare bancnote false

51.02.01.03

13,50

13,50

71.01.03 Achiziționare case de bani pentru casieriile PMI

51.02.01.03

52,00

52,00

71.01.03 Achiziționare platformă persoane cu dizabilități

51.02.01.03

25,00

25,00

71.01.03 Achiziționare sistem alarmare casierii-sisteme de securizare(geam antiglonț și sertar de preluare monetar)

51.02.01.03

250,00

250,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

51.02.01.03

241,15

0,00

241,15

71.01.30 Studiu de fezabilitate pentru securitate informațională

51.02.01.03

70,00

70,00

71.01.30 Servicii de realizare Securitate Informatională, reproiectare WEB

51.02.01.03

96,00

96,00

71.01.30 Proiectare instalații hidranți interiori coloane case scări, rezervă apă pentru hidranți interiori ,grup pompare hidranți interiori P.M.I.,Proiectare instalație detectare, semnalizare, alarmare desfumare scări P.M.I., Proiect lucrări de alarmare împotriva incendiului, climatizare etc. pentru arhivele instituției P.M.I., Expertiză ș i proiectare pentru reabilitare corp B P.M.I.

51.02.01.03

75,15

75,15

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

200,00

0,00

200,00

71.01.30 Cadastru general și realizarea băncii de date urbană

51.02.01.03

50,00

50,00

71.01.01 Reabilitare spațiu pentru centru de cartier Cantemir

51.02.01.03

80,00

80,00

71.01.01 Amenajare și reabilitarea spațiu PT Hlincea în vederea înființării unui centru de recreere persoane vârstnice

51.02.01.03

70,00

70,00

CAP. 61.02.71 Apărare civilă total din care:

80,00

0,00

80,00

C Alte cheltuieli - total din care:

80,00

0,00

80,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

80,00

0,00

80,00

71.03 R.K. adăposturi PC

61.02.05

80,00

80,00

CAP. 67.02.71 Cultură, recreere sport - total din care:

10.032,30

0,00

10.032,30

A. Lucrări în continuare total din care:

350,00

0,00

350,00

71.01.01 Iluminat nocturn terenuri sport Ciric

67.02.05.02

350,00

350,00

C Alte cheltuieli total - din care:

9.682,30

0,00

9.682,30

b) Dotări independente

141,30

0,00

141,30

71.01.02 Achiziții dotări pentru zone de agrement(motocoase, mașini de tuns gazon, boilere pentru apă)

67.02.50

9,30

9,30

71.01.02 Achiziție pompă alimentare apă sulfuroasă și motosapă pentru afanare plaja Nicolina

67.02.50

7,00

7,00

71.01.02 Dotări echipamente de eficientizare a consumului de energie reactivă inductivă la stadionul E. Alexandrescu

67.02.05.01

125,00

125,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

360,00

0,00

360,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize parc de distracție pentru copii, locuri de joacă inclusiv acces oraș

67.02.05.02

100,00

100,00

71.01.30 Proiecte, studii, taxe pentru construire stadion de rugby

67.02.05.01

200,00

200,00

71.01.30 Expertize tehnice pentru monumente

67.02.03.30

60,00

60,00

d) Cheltuieli de execuție privind consolidările

348,00

0,00

348,00

71.01.01 Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferentz

67.02.03.30

348,00

348,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

8.833,00

0,00

8.833,00

71.01.03 Mobilier urban inclusiv acces oraș

67.02.50

1.750,00

1.750,00

71.01.02 Sistem supraveghere in spatii publice

67.02.50

350,00

350,00

71.01.30 Împădurirea unui teren de 39,736 ha pentru compensarea suprafeței de 6,5764 ha teren scos din circuitul forestier, ca urmare a implementării proiectului Ciric

67.02.05.03

163,00

163,00

71.01.30 Taxă pentru scoaterea din circuitul forestier a suprafeței de 6000 mp. care se află în propritatea statului și administrarea Ocolului Silvic Iași pentru Pârtia de schi

67.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Concurs de soluții(monumente , statui, cladiri publice- N. Iorga, Regele Ferdinand etc, Opera Romana, alte inv.)

67.02.03.30

1.500,00

1.500,00

71.01.30 Regenerare urbană în zona Lăpusneanu - Piața Unirii - Servicii cercetare arheologică

67.02.03.12

20,00

20,00

71.01.01 Modernizare spații de joacă sursa excedent (40.02.14)

67.02.50

5.000,00

5.000,00

CAP.68.02.71 Asistență socială - total din care:

50,00

0,00

50,00

C Alte cheltuieli total - din care:

50,00

0,00

50,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

50,00

0,00

50,00

71.01.30 Proiectare modernizare și reabilitare creșe

68.02.11

50,00

50,00

CAP.70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total din care:

18.672,37

0,00

18.672,37

A. Lucrări în continuare - total din care:

5.437,00

0,00

5.437,00

71.01.01 Iluminat public sursa excedent (40.02.14)

70.02.06

2.700,00

2.700,00

70.01.01 Cimitir Sf. Petru și Pavel (alei, împrejmuire) sursa excedent (40.02.14)

70.02.50

1.500,00

1.500,00

71.01.01 Construire zid de sprijin și împrejmuire Cimitir Sf. Vasile

70.02.50

882,00

882,00

71.01.01 Iluminat stradal zona Gradinari

70.02.06

355,00

355,00

B. Lucrări noi total din care:

7.122,65

0,00

7.122,65

71.01.01 Construire locuințe

5.000,00

5.000,00

71.01.01 Amenajare parcare între bl B1 și B2 str. Roman Vodă

70.02.50

122,65

122,65

71.01.01 Amenajare parcări

2.000,00

2.000,00

C Alte cheltuieli - total din care:

6.112,72

0,00

6.112,72

a) Achizitii de imobile si terenuri

1.500,00

0,00

1.500,00

71.01.01 Achizitii de imobile si terenuri

70.02.50

1.500,00

1.500,00

b) Dotări independente

365,17

0,00

365,17

71.01.02 Achiziție echipamente iluminat festiv

70.02.06

300,00

300,00

71.01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații publice Pasaj Sf. Vineri

70.02.50

20,17

20,17

71.01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații publice Pasaj Piața Unirii

70.02.50

30,00

30,00

71.01.02 Achiziție ,montare si branșare centrală termică pe gaz la apartamentul nr. 3, șos. Păcurari nr.47,bl 546, sc. B, et.1

15,00

15,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

3.557,00

0,00

3.557,00

71.01.30 Reactualizare PUG

70.02.50

400,00

400,00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și alte proiecte, PUZ-uri

70.02.50

1.620,00

1.620,00

71.01.30 Expertize imobile D.A.P.P.P.

70.02.03.30

80,00

80,00

71.01.30 Proiecte grupuri sanitare in mun. Iasi

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Studii de fezabilitate pentru extindere rețele de distribuție pentru alimentare cu energie elecrică consumatori casnici , rețele iluminat public,auditul sistemului iluminat public în Mun Iași

70.02.06

260,00

260,00

71.01.30 PTh extinderi rețele energie electrică

70.02.06

200,00

200,00

71.01.30 Proiectare extindere rețea iluminat public Vișani

70.02.06

50,00

50,00

71.01.30 Elaborare Plan de acțiuni privind energia durabilă

70.02.50

60,00

60,00

71.01.30 Studii, rapoarte evaluare și proiecte pentru înființare Parc Industrial Fortus

70.02.50

200,00

200,00

71.01.30 Studiu versant Păcurari urmare a efectului de creștere a accesibilității apelor subterane

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare și execuție sistem drenaj Păcurari

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare lucrări de consolidare versant zona Țicău-Sărărie

200,00

200,00

71.01.30 Proiectare platformă pentru amplasare locuințe de urgență inclusiv utilitățile necesare

70.02.03.30

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize reabilitare clădire pentru ONG-uri

70.02.50

30,00

30,00

71.01.30 Registrul spațiilor verzi

70.02.50

257,00

257,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

690,55

0,00

690,55

71.01.02 Preluare sistem iluminat public din Municipiul Iași conform Legii nr.230/2006

70.02.06

455,00

455,00

71.01.01 Lucrări de racordare individuală la apă rece, apă caldă, încălzire, curent electric și gaze naturale a apartamentelor din str. Bularga nr.14A, Canta 60

70.02.03.30

100,00

100,00

71.01.01 Reabilitare spațiu str. Frumoasa nr.2, bl.918, tr.1,et.4,ap.15

70.02.03.30

12,00

12,00

71.01.01 Regenerare urbană în zona Lăpusneanu - Piața Unirii - branșament electric

70.02.06

10,00

10,00

71.01.01 Branșament apă și racord canalizare imobil str.Sf. Andrei nr.6A

70.02.03.30

4,12

4,12

71.01.01 Racordare la rețeaua de energie - loc consum str. Fulger nr.7

70.02.03.30

6,82

6,82

71.01.01 Racordare la rețeaua de energie electrică - loc consum str. Sf. Andrei nr.32 etaj (beneficiar Pintilie Ioan)

70.02.03.30

2,61

2,61

71.01.30 Concurs de soluții proiectare urbană zona Bazar

70.02.50

100,00

100,00

Cap.74.02.71 Protecția mediului - total din care:

300,00

0,00

300,00

C Alte cheltuieli - total din care:

300,00

0,00

300,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

300,00

0,00

300,00

71.01.30 Elaborarea studii proiecte, aplicatii de finantare pt. reducerea poluarii aerului

74.02.03

100,00

100,00

71.01.30 Elaborare studiu pt decontaminare terenuri poluate Tomești

74.02.03

200,00

200,00

Cap.81.02.71 Combustibil și energie - total din care:

2.667,40

0,00

2.667,40

B. Lucrări în continuare total din care:

2.500,00

0,00

2.500,00

71.01.01 Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare

81.02.06

2.500,00

2.500,00

C Alte cheltuieli - total din care:

167,40

0,00

167,40

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

167,40

0,00

167,40

71.01.01 Reabilitare sistem de încălzire imobil Berthelot nr.18

81.02.06

167,40

167,40

Cap. 84.02.71 Transporturi - total din care:

37.697,00

0,00

37.697,00

A. Lucrări în continuare total din care:

100,00

0,00

100,00

71.01.01 Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecția cu str.Petre Culianu

84.02.50

100,00

100,00

C Alte cheltuieli - total din care:

37.597,00

0,00

37.597,00

b) Dotări independente

12.300,00

0,00

12.300,00

71.01.02 Achiziție mijloace transport urbane (autobuze,tramvaie) sursa excedent (40.02.14)

84.02.50

12.000,00

12.000,00

71.01.03 Achiziție copertine pentru peroane stații transport public

84.02.50

300,00

300,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

1.697,00

0,00

1.697,00

71.01.30 Proiectare și actualizare proiecte modernizare străzi, asistență tehnică

84.02.03.03

1.000,00

1.000,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize: Reabilitare linii tramvai:

Tronson: Podu Roș - bd. Țuțora(intersecție cu str. Primăverii)

Tronson: Calea Chișinăului (intersecție cu bd. Metalurgiei) - Rond Țuțora

84.02.03.02

97,00

97,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize R.K. Podul Roș vechi , pod Metalurgiei și pod T. Vladimirescu

84.02.03.01

75,00

75,00

71.01.30 Proiectare suprataversare râul Bahlui în zona Cicoarei - Dacia prin 3 poduri din beton armat (unul cu 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carosabile)

84.02.03.01

500,00

500,00

71.01.01 Proiectare Reabilitare Pasarelă metalică Gară Iași Km 75+532

84.02.03.01

25,00

25,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

23.600,00

0,00

23.600,00

71.01.01 Modernizare străzi sursa 11.02.06

84.02.03.03

1.576,00

1.576,00

71.01.01 Modernizare străzi sursa 04.02.04

2.704,00

-2.000,00

704,00

70.01.01 Modernizare străzi sursa excedent (40.02.14)

10.720,00

10.720,00

70.01.01 Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași (04.02.04)

2.000,00

2.000,00

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere

84.02.50

1.901,12

1.901,12

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere sursa excedent (40.02.14)

6.398,88

6.398,88

71.01.01 Reabilitare liniI de tramvai:

Tronson: Cinci Drumuri - str.Pădurii - str.Nicoriță

Tronson: Bucșinescu - bd. Tudor Vladimirescu - Calea Chișinăului și altele.

84.02.03.02

100,00

100,00

71.03 R.K. pod Tudor Vladimirescu

84.02.03.01

200,00

200,00

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


ANEXA 4

HCL 21/2016


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 84 Transporturi

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

208543,22

544,89

46328,68

65948,65

95721

0

0

0

II

196901,25

22,08

24561,05

25841,55

79600,57

66876

0

0

02 Buget local

I

208543,22

544,89

46328,68

65948,65

95721

0

0

0

din care:

II

167297,68

22,08

24561,05

25841,55

49997

66876

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

91182,31

544,89

46328,68

44308,74

0

0

0

0

postaderare

II

37636,77

22,08

24561,05

13053,64

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

7101 Active fixe

I

115374,91

0

0

21639,91

93735

0

0

0

II

115374,91

0

0

12787,91

37497

65090

0

0

7103 Reparatii capitale

I

1986

0

0

0

1986

0

0

0

II

1986

0

0

0

200

1786

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

29603,57

0

0

0

29603,57

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

29603,57

0

0

0

29603,57

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

90949,66

312,24

46328,68

44308,74

0

0

0

0

II

67228,77

10,51

24561,05

13053,64

29603,57

0

0

0

02 Buget local

I

90949,66

312,24

46328,68

44308,74

0

0

0

0

din care:

II

37625,2

10,51

24561,05

13053,64

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

90949,66

312,24

46328,68

44308,74

postaderare

II

37625,2

10,51

24561,05

13053,64

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

29603,57

0

0

0

29603,57

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

29603,57

29603,57

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

112,65

12,65

0

0

100

0

0

0

II

101,9

1,9

0

0

100

0

0

0

02 Buget local

I

112,65

12,65

0

0

100

0

0

0

din care:

II

101,9

1,9

0

0

100

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

12,65

12,65

postaderare

II

1,9

1,9

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

100

100

II

100

0

100

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

117480,91

220

0

21639,91

95621

0

0

0

II

129570,58

9,67

0

12787,91

49897

66876

0

0

02 Buget local

I

117480,91

220

0

21639,91

95621

0

0

0

din care:

II

129570,58

9,67

0

12787,91

49897

66876

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

220

220

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

9,67

9,67

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

7101 Active fixe

I

115274,91

0

0

21639,91

93635

0

0

0

II

115274,91

0

0

12787,91

37397

65090

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

1986

0

0

0

1986

0

0

0

II

1986

0

0

0

200

1786

0

0

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

12300

0

0

0

12300

0

0

0

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

02 Buget local

I

12300

0

0

0

12300

0

0

0

din care:

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

II

12300

12300

7101 Active fixe

I

12300

12300

II

0

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1917

220

0

0

1697

0

0

0

II

1706,67

9,67

0

0

1697

0

0

0

02 Buget local

I

1917

220

0

0

1697

0

0

0

din care:

II

1706,67

9,67

0

0

1697

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

220

220

postaderare

II

9,67

9,67

0

7101 Active fixe

I

1697

1697

II

1697

1697

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

103263,91

0

0

21639,91

81624

0

0

0

II

103263,91

0

0

12787,91

23600

66876

0

0

02 Buget local

I

103263,91

0

0

21639,91

81624

0

0

0

din care:

II

103263,91

0

0

12787,91

23600

66876

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

101277,91

21639,91

79638

0

0

II

101277,91

12787,91

23400

65090

0

0

7103 Reparatii capitale

I

1986

1986

II

1986

200

1786

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


ANEXA 4


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 65 Invatamant

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

20151,36

0

0

1559,36

15441

3151

0

0

II

20151,36

649,63

0

1177,43

15173,3

3151

0

0

02 Buget local

I

19820,36

0

0

1559,36

15110

3151

0

0

din care:

II

19820,36

649,63

0

1177,43

14842,3

3151

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

4669,36

0

0

1559,36

3110

0

0

0

postaderare

II

4669,36

649,63

0

1177,43

2842,3

0

0

0

7101 Active fixe

I

3285,1

0

0

0

3285,1

0

0

0

II

3285,1

0

0

0

3285,1

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

11865,9

0

0

0

8714,9

3151

0

0

II

11865,9

0

0

0

8714,9

3151

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

331

0

0

0

331

0

0

0

II

331

0

0

0

331

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

331

0

0

0

331

0

0

0

II

331

0

0

0

331

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

4388

0

0

0

4388

0

0

0

II

4120,3

0

0

0

4120,3

0

0

0

02 Buget local

I

4388

0

0

0

4388

0

0

0

din care:

II

4120,3

0

0

0

4120,3

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

3110

3110

postaderare

II

2842,3

2842,3

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

1278

1278

II

1278

1278

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

0

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

909,73

0

0

909,73

0

0

0

0

II

1177,43

0

0

1177,43

0

0

0

0

02 Buget local

I

909,73

0

0

909,73

0

0

0

0

din care:

II

1177,43

0

0

1177,43

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

909,73

909,73

postaderare

II

1177,43

1177,43

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

14853,63

0

0

649,63

11053

3151

0

0

II

14853,63

649,63

0

0

11053

3151

0

0

02 Buget local

I

14522,63

0

0

649,63

10722

3151

0

0

din care:

II

14522,63

649,63

0

0

10722

3151

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

649,63

0

0

649,63

0

0

0

0

postaderare

II

649,63

649,63

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

2007,1

0

0

0

2007,1

0

0

0

II

2007,1

0

0

0

2007,1

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

11865,9

0

0

0

8714,9

3151

0

0

II

11865,9

0

0

0

8714,9

3151

0

0

10 Venituri proprii

I

331

0

0

0

331

0

0

0

II

331

0

0

0

331

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

331

0

0

0

331

0

0

0

II

331

0

0

0

331

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1278

0

0

0

1278

0

0

0

II

1278

0

0

0

1278

0

0

0

02 Buget local

I

947

0

0

0

947

0

0

0

din care:

II

947

0

0

0

947

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

postaderare

II

0

0

7101 Active fixe

I

947

947

II

947

947

10 Venituri proprii

I

331

0

0

0

331

0

0

0

II

331

0

0

0

331

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

331

331

II

331

331

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1278,73

0

0

649,63

629,1

0

0

0

II

1278,73

649,63

0

0

629,1

0

0

0

02 Buget local

I

1278,73

0

0

649,63

629,1

0

0

0

din care:

II

1278,73

649,63

0

0

629,1

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

649,63

649,63

postaderare

II

649,63

649,63

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

629,1

629,1

II

629,1

629,1

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

12296,9

0

0

0

9145,9

3151

0

0

II

12296,9

0

0

0

9145,9

3151

0

0

02 Buget local

I

12296,9

0

0

0

9145,9

3151

0

0

din care:

II

12296,9

0

0

0

9145,9

3151

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

postaderare

II

0

0

7101 Active fixe

I

431

431

II

431

431

7103 Reparatii capitale

I

11865,9

8714,9

3151

II

11865,9

8714,9

3151

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

postaderare

II

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

ANEXA 4 HCL 21/2016


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 66 Sanatate

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

12197

0

0

0

12197

0

0

0

II

12197

0

0

0

12197

0

0

0

02 Buget local

I

3000

0

0

0

3000

0

0

0

din care:

II

3000

0

0

0

3000

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

3000

0

0

0

3000

0

0

0

II

3000

0

0

0

3000

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

9197

0

0

0

9197

0

0

0

II

9197

0

0

0

9197

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

9197

0

0

0

9197

0

0

0

II

9197

0

0

0

9197

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare    | I

9311

0

0

0

12197

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

12197

0

0

0

12197

0

0

0

02 Buget local

I

3000

0

0

0

3000

0

0

0

din care:

II

3000

0

0

0

3000

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

3000

0

0

0

3000

0

0

0

II

3000

0

0

0

3000

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

6311

0

0

0

9197

0

0

0

II

9197

0

0

0

9197

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

6311

0

0

0

9197

0

0

0

II

6311

0

0

0

9197

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

2886

0

0

0

0

0

0

0

II

2886

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

5751,88

0

0

0

5751,88

0

0

0

II

5751,88

0

0

0

5751,88

0

0

0

02 Buget local

I

680

0

0

0

680

0

0

0

din care:

II

680

0

0

0

680

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

680

680

II

680

0

680

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

10 Venituri proprii

I

5071,88

0

0

0

5071,88

0

0

0

II

5071,88

0

0

5071,88

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

5071,88

5071,88

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

5071,88

5071,88

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1239,12

0

0

0

1239,12

0

0

0

II

1239,12

0

0

0

1239,12

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

II

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

1239,12

0

0

0

1239,12

0

0

0

II

1239,12

0

0

0

1239,12

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

1239,12

1239,12

II

1239,12

1239,12

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

5206

0

0

0

5206

0

0

0

II

5206

0

0

0

5206

0

0

0

02 Buget local

I

2320

0

0

0

2320

0

0

0

din care:

II

2320

0

0

0

2320

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

2320

2320

II

2320

0

2320

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

2886

0

0

0

2886

0

0

0

II

2886

0

0

0

2886

0

0

0

7101 Active fixe

I

2886

2886

II

2886

2886

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


ANEXA 4

HCL 21/2016


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 67 Cultura, recreere si religie

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

26889,51

0

0

889,77

25999,74

0

0

0

II

26889,51

0

0

115,21

10572,3

16202

0

0

02 Buget local

I

26619,51

0

0

889,77

25729,74

0

0

0

din care:

II

26619,51

0

0

115,21

10302,3

16202

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

270

0

0

0

270

0

0

0

II

270

0

0

0

270

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0,00

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

26349,51

0

0

889,77

25459,74

0

0

0

II

26349,51

0

0

115,21

10032,3

16202

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

270

0

0

0

270

0

0

0

II

270

0

0

0

270

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

270

0

0

0

270

0

0

0

II

270

0

0

0

270

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

350

0

0

282,26

67,74

0

0

0

II

350

0

0

0

350

0

0

0

02 Buget local

I

350

0

0

282,26

67,74

0

0

0

din care:

II

350

0

0

0

350

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

7101 Active fixe

I

350

0

0

282,26

67,74

II

350

0

0

0

350

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

26439,51

0

0

607,51

25932

0

0

0

II

26439,51

0

0

115,21

10222,3

16202

0

0

02 Buget local

I

26269,51

0

0

607,51

25662

0

0

0

din care:

II

26269,51

0

0

115,21

9952,3

16202

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

25999,51

0

0

607,51

25392

0

0

0

II

25999,51

0

0

115,21

9682,3

16202

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

10 Venituri proprii

I

170

0

0

0

270

0

0

0

II

170

0

0

0

270

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

100

0

0

0

0

0

0

0

II

100

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

170

0

0

0

270

0

0

0

II

170

0

0

0

270

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

100

0

0

0

0

0

0

0

II

100

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

455,46

0

0

148,46

307

0

0

0

II

455,46

0

0

14,16

441,3

0

0

0

02 Buget local

I

305,46

0

0

148,46

157

0

0

0

din care:

II

305,46

0

0

14,16

291,3

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

150

150

II

150

150

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

155,46

0

0

148,46

7

II

155,46

0

0

14,16

141,3

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

10 Venituri proprii

I

150

0

0

0

150

0

0

0

II

150

0

0

0

150

0

0

0

7101 Active fixe

I

150

150

II

150

150

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

500

0

0

110

390

0

0

0

II

500

0

0

100

400

0

0

0

02 Buget local

I

480

0

0

110

370

0

0

0

din care:

II

480

0

0

100

380

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

20

20

II

20

20

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

460

110

350

II

460

100

360

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

10 Venituri proprii

I

20

0

0

0

20

0

0

0

II

20

0

0

0

20

0

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

20

20

II

20

20

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

349,05

0

0

349,05

0

0

0

0

II

349,05

0

0

1,05

348

0

0

0

02 Buget local

I

349,05

0

0

349,05

0

0

0

0

din care:

II

349,05

0

0

1,05

348

0

0

0

7101 Active fixe

I

349,05

349,05

II

349,05

1,05

348

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

25235

0

0

0

25235

0

0

0

II

25235

0

0

0

9033

16202

0

0

02 Buget local

I

25135

0

0

0

25135

0

0

0

din care:

II

25135

0

0

0

8933

16202

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

100

100

II

100

100

7101 Active fixe

I

25035

25035

II

25035

8833

16202

7103 Reparatii capitale

I

0

0

II

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

100

0

0

0

100

0

0

0

II

100

0

0

0

100

0

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

100

100

II

100

100

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI    ANEXA 4

HCL 21/2016

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 68 Asigurari si asistenra sociala

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

12435,73

2926,01

670

6423,81

2415,91

0

0

0

II

12435,73

1572

1365,91

1000,44

8497,38

0

0

0

02 Buget local

I

12418,23

2926,01

670

6423,81

2398,41

0

0

0

din care:

II

12324,55

1570,1

1274,13

1000,44

8479,88

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

10919,23

2926,01

670

6423,81

899,41

0

0

0

postaderare

II

10825,55

1570,1

1274,13

1000,44

6980,88

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

1419

0

0

0

1419

0

0

0

II

1419

0

0

0

1419

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

80

0

0

0

80

0

0

0

II

80

0

0

0

80

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

93,68

1,9

91,78

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

93,68

1,9

91,78

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

17,5

0

0

0

17,5

0

0

0

II

17,5

0

0

0

17,5

0

0

0

7101 Active fixe

I

17,5

0

0

0

17,5

0

0

0

II

17,5

0

0

0

17,5

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

10625,54

2632,32

670

6423,81

899,41

0

0

0

II

10702,96

1355,73

1365,91

1000,44

6980,88

0

0

0

02 Buget local

I

10625,54

2632,32

670

6423,81

899,41

0

0

0

din care:

II

10609,28

1353,83

1274,13

1000,44

6980,88

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

10625,54

2632,32

670

6423,81

899,41

postaderare

II

10609,28

1353,83

1274,13

1000,44

6980,88

7101 Active fixe

I

0

II

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

93,68

1,9

91,78

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

93,68

1,9

91,78

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

73,69

73,69

0

0

0

0

0

0

II

13,99

13,99

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

73,69

73,69

0

0

0

0

0

0

din care:

II

13,99

13,99

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

73,69

73,69

postaderare

II

13,99

13,99

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1736,5

220

0

0

1516,5

0

0

0

II

1718,78

202,28

0

0

1516,5

0

0

0

02 Buget local

I

1719

220

0

0

1499

0

0

0

din care:

II

1701,28

202,28

0

0

1499

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

220

220

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

202,28

202,28

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

1419

0

0

0

1419

0

0

0

II

1419

0

0

0

1419

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

80

0

0

0

80

0

0

0

II

80

0

0

0

80

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

286,5

0

0

0

286,5

0

0

0

II

286,5

0

0

0

286,5

0

0

0

02 Buget local

I

269

0

0

0

269

0

0

0

din care:

II

269

0

0

0

269

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

7101 Active fixe

I

269

269

II

269

269

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

17,5

0

0

0

17,5

0

0

0

II

17,5

0

0

0

17,5

0

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

17,5

17,5

II

17,5

17,5

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

365

220

0

0

145

0

0

0

II

347,28

202,28

0

0

145

0

0

0

02 Buget local

I

365

220

0

0

145

0

0

0

din care:

II

347,28

202,28

0

0

145

0

0

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

220

220

postaderare

II

202,28

202,28

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

145

145

II

145

145

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

08 Fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550110 Programe Sapard

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550110 Programe Sapard

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550110 Programe Sapard

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

15

0

0

0

15

0

0

0

II

15

0

0

0

15

0

0

0

02 Buget local

I

15

0

0

0

15

0

0

0

din care:

II

15

0

0

0

15

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550110 Programe Sapard

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

15

15

II

15

15

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1070

0

0

0

1070

0

0

0

II

1070

0

0

0

1070

0

0

0

02 Buget local

I

1070

0

0

0

1070

0

0

0

din care:

II

1070

0

0

0

1070

0

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

990

990

II

990

990

7103 Reparatii capitale

I

80

80

II

80

80

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

din cadrul clasificatiei bugetare

II

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI    ANEXA 4

HCL 21/2016

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE CAPITOLUL 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

57699,56

0

201,99

16510,21

40987,36

0

0

0

II

57699,56

75,27

0

5732,16

21141,62

30750,51

0

0

02 Buget local

I

57699,56

0

201,99

16510,21

40987,36

0

0

0

din care:

II

57699,56

75,27

0

5732,16

21141,62

30750,51

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

3790,9

0

201,99

1200,63

2388,28

0

0

0

postaderare

II

3790,9

75,27

0

1246,38

2469,25

0

0

0

7101 Active fixe

I

53908,66

0

0

15309,58

38599,08

0

0

0

II

53908,66

0

0

4485,78

18672,37

30750,51

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0,00

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

15426,38

0

0

14120,42

1305,96

0

0

0

II

15426,38

0

0

4352,38

5437

5637

0

0

02 Buget local

I

15426,38

0

0

14120,42

1305,96

0

0

0

din care:

II

15426,38

0

0

4352,38

5437

5637

0

0

7101 Active fixe

I

15426,38

14120,42

1305,96

II

15426,38

4352,38

5437

5637

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

postaderare

II

0

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

31979,8

0

0

0

31979,80

0

0

0

II

31979,8

0

0

0

7122,65

24857,15

0

0

02 Buget local

I

31979,8

0

0

0

31979,80

0

0

0

din care:

II

31979,8

0

0

0

7122,65

24857,15

0

0

7101 Active fixe

I

31979,8

31979,80

0

II

31979,8

7122,65

24857,15

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0,00

0

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0,00

0

postaderare

II

0

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

10293,38

0

201,99

2389,79

7701,6

0

0

0

II

10293,38

75,27

0

1379,78

8581,97

256,36

0

0

02 Buget local

I

10293,38

0

201,99

2389,79

7701,6

0

0

0

din care:

II

10293,38

75,27

0

1379,78

8581,97

256,36

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

3790,9

0

201,99

1200,63

2388,28

0

0

0

postaderare

II

3790,9

75,27

0

1246,38

2469,25

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

6502,48

1189,16

5313,32

0

0

0

II

6502,48

133,40

6112,72

256,36

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

a. Achizitii de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1500

0

0

0

1500

0

0

0

II

1500

0

0

0

1500

0

0

0

02 Buget local

I

1500

0

0

0

1500

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

1500

1500

II

1500

0

1500

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

365,17

0

0

0

365,17

0

0

0

II

365,17

0

0

0

365,17

0

0

0

02 Buget local

I

365,17

0

0

0

365,17

0

0

0

din care:

II

365,17

0

0

0

365,17

0

0

0

7101 Active fixe

I

365,17

365,17

II

365,17

365,17

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

3946,76

0

0

1189,16

2757,6

0

0

0

II

3946,76

0

0

133,4

3557

256,36

0

0

02 Buget local

I

3946,76

0

0

1189,16

2757,6

0

0

0

din care:

II

3946,76

0

0

133,4

3557

256,36

0

0

7101 Active fixe

I

3946,76

1189,16

2757,6

II

3946,76

133,4

3557

256,36

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

4481,45

0

201,99

1200,63

3078,83

0

0

0

II

4481,45

75,27

0

1246,38

3159,8

0

0

0

02 Buget local

I

4481,45

0

201,99

1200,63

3078,83

0

0

0

din care:

II

4481,45

75,27

0

1246,38

3159,8

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

3790,9

201,99

1200,63

2388,28

postaderare

II

3790,9

75,27

1246,38

2469,25

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

690,55

690,55

II

690,55

690,55

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

II - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 74 Protectia mediului

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

300

0

0

0

300

0

0

0

II

300

0

0

0

300

0

0

0

02 Buget local

I

300

0

0

0

300

0

0

0

din care:

II

300

0

0

0

300

0

0

0

7101 Active fixe

I

300

0

0

0

300

0

0

0

II

300

0

0

0

300

0

0

0

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

300

0

0

0

300

0

0

0

II

300

0

0

0

300

0

0

0

02 Buget local

I

300

0

0

0

300

0

0

0

din care:

II

300

0

0

0

300

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

300

0

0

0

300

0

0

0

II

300

0

0

0

300

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

300

0

0

0

300

0

0

0

II

300

0

0

0

300

0

0

0

02 Buget local

I

300

0

0

0

300

0

0

0

din care:

II

300

0

0

0

300

0

0

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7101 Active fixe

I

300

0

0

0

300

0

0

0

II

300

0

0

0

300

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

ANEXA 4

HCL 21/2016

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 80 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

postaderare

II

0

0

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0,00

postaderare

II

0

0

0,00

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0,00

0,00

0

0

postaderare

II

0

0

0

0,00

0,00

0

0

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

postaderare

II

0

0

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

ANEXA 4

HCL 21/2016

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE CAPITOLUL 81 Combustibil si energie

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

249884,62

16590,57

28369,73

164244

3475,55

37204,77

0

0

II

249884,62

16590,57

31397,78

53744,19

142252,26

5899,82

0

0

02 Buget local

I

241099,96

7805,91

28369,73

164244

3475,55

37204,77

0

0

din care:

II

240621,7

7805,91

30919,52

53744,19

142252,26

5899,82

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

238263

7636,35

28369,73

164244

808,15

37204,77

0

0

postaderare

II

237784,74

7636,35

30919,52

53744,19

139584,86

5899,82

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

2,16

2,16

0

0

0,00

0

0

0

II

2,16

2,16

0

0

0,00

0

0

0

7101 Active fixe

I

2834,8

167,4

0

0

2667,40

0

0

0

II

2834,8

167,4

0

0

2667,40

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0,00

0

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

8784,66

8784,66

0

0

0,00

0

0

0

II

9262,92

8784,66

478,26

0

0,00

0

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

8784,66

8784,66

0

0

0,00

0

0

0

postaderare

II

9262,92

8784,66

478,26

0

0,00

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0,00

0

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0,00

0

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0,00

0

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

246984,66

16358,01

28369,73

164244

808,15

37204,77

0

0

II

246984,66

16358,01

31397,78

53744,19

139584,86

5899,82

0

0

02 Buget local

I

238200

7573,35

28369,73

164244

808,15

37204,77

0

0

din care:

II

237721,74

7573,35

30919,52

53744,19

139584,86

5899,82

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

238200,00

7573,35

28369,73

164244

808,15

37204,77

postaderare

II

237721,74

7573,35

30919,52

53744,19

139584,86

5899,82

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

0

II

0

0

07 Credite interne

I

8784,66

8784,66

0

0

0

0

0

II

9262,92

8784,66

478,26

0

0,00

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

8784,66

8784,66

0

postaderare

II

9262,92

8784,66

478,26

0

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

2500

0

0

0

2500,00

0

0

0

II

2500

0

0

0

2500,00

0

0

0

02 Buget local

I

2500

0

0

0

2500,00

0

0

0

din care:

II

2500

0

0

0

2500,00

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

7101 Active fixe

I

2500

2500,00

0

0

II

2500

2500,00

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0,00

0

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

399,96

232,56

0

0

167,40

0

0

0

II

399,96

232,56

0

0

167,40

0

0

0

02 Buget local

I

399,96

232,56

0

0

167,40

0

0

0

din care:

II

399,96

232,56

0

0

167,40

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

63

63

0

0

0,00

0

0

0

postaderare

II

63

63

0

0

0,00

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

2,16

2,16

0

0

0,00

0

0

0

II

2,16

2,16

0

0

0,00

0

0

0

7101 Active fixe

I

334,8

167,4

0

0

167,40

0

0

0

II

334,8

167,4

0

0

167,40

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0,00

0

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

60,84

60,84

0

0

0,00

0

0

0

II

60,84

60,84

0

0

0,00

0

0

0

02 Buget local

I

60,84

60,84

0

0

0,00

0

0

0

din care:

II

60,84

60,84

0

0

0,00

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

60,84

60,84

0

postaderare

II

60,84

60,84

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

339,12

171,72

0

0

167,40

0

0

0

II

339,12

171,72

0

0

167,40

0

0

0

02 Buget local

I

339,12

171,72

0

0

167,40

0

0

0

din care:

II

339,12

171,72

0

0

167,40

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

2,16

2,16

0

postaderare

II

2,16

2,16

7101 Active fixe

I

II

334,8

334,8

167,4

0

167,40

167,40

167,4

7103 Reparatii capitale

I

II

O o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA