Hotărârea nr. 207/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 9.3. (Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon Iasi) a H.C.L. nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 9.3. (Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon Iasi) a H.C.L. nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 70165/05.07.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 28039/16.03.2016 a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei - Parohia Sf. Spiridon Iași;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 1513/29.11.2011 a Tribunalului Iasi;

Având în vedere Raportul de expertiza Tehnica Judiciara, topo cadastrala,

intocmita in dosarul nr. 7616/99/2010 de expertul tehnic Mangalagiu Ioan;

Având în vedere H.CL. 84/2016, privind însușirea inventarului domeniului public al

Municipiului Iași, reactualizat,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea Anexei 9.3. (Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon) a H.C.L. nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, ca urmare a punerii in aplicare a Sentintei Civile nr. 1513/29.11.2011 a Tribunalului Iasi, in sensul ca suprafata de teren aferenta unitatii sanitare este de 35.324 mp.

Art.2. Prevederile acestei hotărâri modifică în mod corespunzator inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, precum si Contractul de administrare incheiat intre Municipiul Iasi si Spitalul Clinic Judetean Sf. Spiridon Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Mitropoliei Moldovei si Bucovinei - Parohia Sf. Spiridon Iasi; Spitalului Clinic de Urgente Sf. Spiridon Iasi. Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Parohia Sf. Spiridon Iasi; Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1*

*Domnul Consilier Ghizdovat Vlad s-a abtinut la vot.

Nr. 207 din 15 iulie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 207 din 15 iulie 2016