Hotărârea nr. 206/2016

HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei familiei Vranceanu Elena si Vranceanu Cristian Dan, reprezentând extindere conducta alimentare cu apă (instalatie interioara) si branşamentul aferent, situat in zona Bucium, str. N. Tonitza

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind acceptarea donației familiei Vranceanu Elena si Vranceanu Cristian Dan, reprezentând extindere conducta alimentare cu apă (instalatie interioara) si branșamentul aferent, situat in zona Bucium, str. N. Tonitza

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 70781/07.07.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 78375/31.08.2015 a familiei Vranceanu, prin care solicită inluderea în domeniul public al Municipiului Iași a instalatiei de apa;

Având în vedere declaratia notariala nr. 898/23.06.2016 a familiei Vranceanu Elena si Vranceanu Cristian ;

Având în vedere adresa nr. 48282/06.05.2016 a SC Apavital SA;

Având în vedere planul privind extindere conducta distributie apa, vizat de SC

Apavital SA;

Având în vedere autorizația de construire nr. 904/08.08.2006 emisă de Municipiul

Iași;

Având în vedere proiectul - Extindere conducta distribuție apa in zona Bucium-Visani, intocmit de catre SC Prisma Serv Company SRL;

Având în vedere procesul verbal de recepție și preluare în exploatare a lucrarii nr.

17252/07.08.2006;

Având în vedere procesul verbal de receptie lucrare „alimentare cu apa” nr.

1742/14.12.2006 ;

Având în vedere Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu S.C. Apavital S.A. nr. 48//14.07.2009;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere H.C.L. nr. 84/2016 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația familiei Vranceanu Elena si Vranceanu Cristian Dan, reprezentând extindere conducta alimentare cu apă (instalatie interioara de apa) si branșament aferent (inclusiv caminul de apometru), situat in zona Bucium, str. N. Tonitza, conform planului avizat de SC Apavital SA. Elementele de identificare ale bunurilor sunt cele prevazute in Anexa 1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze contractul de donație in forma autentica.Cheltuielile privind incheierea in forma autentica vor fi suportate de catre donator.

Art.3. Se aprobă completarea Anexei 16 a H.C.L. nr. 84/2016, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași cu bunurile menționate la art. 1., după

încheierea contractului in forma autentica.

2 / 4 la H.C.L. nr. 206 din 15 iulie 2016

Art.4. Bunurile cuprinse în Anexa 1, denumite “bunuri de retur”, completează Anexa la Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu S.C. APAVITAL S.A. nr. 48/14.07.2009, după încheierea contractului in forma autentica.

Art.5. Predarea bunurilor catre SC Apavital SA se va face pe bază de proces

verbal.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; SC APAVITAL SA ; Familiei Vranceanu Dan si Elena, str. N. Tonitza nr. 12 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale; Direcția Juridică; SC APAVITAL S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 206 din 15 iulie 2016

Anexa nr. 1

la Hotararea Consiliului Local nr. 206 din 15 Iulie 2016

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Anul

dobândirii

Valoare

inventar

LEI

1.

1.8.6.

Extindere conducta alimentare apă (instalatie interioara), PE 80, Dn

63 mm, Pn 10, L=179 ml, ce traverseaza str. N.Tonitza (suprafata ce face parte din domeniul public al Municipiului

Iasi).

31.08.2006

1134.54

2.

1.8.6.

Branșament+camin de apometru, str. N. Tonitza, PE80 Dn 32 mm

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

4 / 4 la H.C.L. nr. 206 din 15 iulie 2016