Hotărârea nr. 203/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 69681/05.07.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea unor spațiilor temporar disponibile nr. 46402/28.04.2016, 6865/21.01.2016 si 123736/30.12.2015;

Având în vedere Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere H.C.L. nr. 84/31.03.2016 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare. Caietul de sarcini va fi vizat de catre DAPPP. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art.3. Bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea, dupa caz, a avizului conform a Ministrului Educației Nationale.

Art.4. Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art.5. Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Unităților de invățământ cuprinse în Anexă; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;Unitățile de învățământ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 203 din 15 iulie 2016

ANEXA 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 15 iulie 2016

Nr.

crt.

Denumirea

unitătii de

învățământ

Adresa

Spațiul de închiriat/suprafața

Tipul de activitate

1.

COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICA

SI

TELECOMUNICATII “GHE. MARZESCU”

Str. Mihail Sturza nr. 43

-    cladire cantina, suprafata 693 mp;

-    sala de sport, suprafata

750 mp;

-    baraca 1, suprafata 48

mp;

-    baraca 2, suprafata 160

mp;

-    baraca 3, suprafata 52 mp.

- Diverse activitati (sedii firma, comert, productie, ateliere de intretinere si reparatii, ateliere de picture si sculptura, sedii fundatii, activitati sportive).

2.

LICEUL

TEHNOLOGIC ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”

Str. Sf. Andrei nr.

70

- sala de sport, (str. Plaiesilor nr. 9), suprafata 54 mp;

Activitati sportive.

3.

COLEGIUL TEHNIC MIHAIL STURDZA

Str. Mihail

Sturdza nr. 2

- spalatorie, suprafata

157 mp

Activitate de spalatorie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

3 / 3 la H.C.L. nr. 203 din 15 iulie 2016