Hotărârea nr. 202/2016

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, precum si atribuirea in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Iasilor – Parohia ‘’Sf. Gheorghe‘’ Pacurari Iasi, a bunurilor imobile, proprietatea Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, precum si atribuirea in folosința gratuita catre Arhiepiscopia Iașilor - Parohia ‘'Sf. Gheorghe‘' Pacurari Iasi, a bunurilor imobile, proprietatea Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 70538/06.07.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 56775/22.06.2015 a Parohiei ‘'Sf. Gheorghe'' Pacurari ;

Având în vedere Decizia 2287/19.09.2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie; Având în vedere Lista de inventariere nr. V la data de 20.12.1965;

Având în vedere planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de catre

SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere H.C.L. nr.84/2016, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba completarea Anexei 1.1. la Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, cu bunurile imobile cuprinse in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Bunurile imobile cuprinse in Anexa 1, cu terenul aferent in suprafata totala de 337,67 mp, se atribuie in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Iașilor - Parohia Sf. Gheorghe Pacurari Iasi, pe durata existentei constructiilor.

Art.3. Arhiepiscopia lasilor - Parohia Sf. Gheorghe Pacurari lasi va efectua toate lucrarile de consolidare, modernizare, intretinere si orice alte lucrari necesare utilizarii acestor cladiri conform scopului pentru care au fost construite, cu obligatia obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare.

Art.4. Prevederile acestei hotarari completeaza in mod corespunzator inventarul domeniului public al Municipiului Iasi.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Arhiepiscopiei lasilor -Parohia Sf. Gheorghe Pacurari Iasi; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Arhiepiscopia Iasilor - Parohia Sf. Gheorghe Pacurari Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 202 din 15 iulie 2016

Anexa 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 15 iulie 2016

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situatia juridica

1.

1.6.8.

Clădire - Biserica

situata in incinta Cimitirului Sf. Treime, str. Popauti nr. 28 suprafata construita la sol 169.72 mp

Domeniul public al Municipiului Iasi

2.

1.6.8.

Clădire pentru praznic

situata in incinta Cimitirului Sf. Treime, str. Popauti nr. 28 suprafata construita la sol 81.81 mp

Domeniul public al Municipiului Iasi

3.

1.6.8.

Clădire - Capela

situata in incinta Cimitirului Sf. Treime, str. Popauti nr. 28 suprafata construita la sol 86.14 mp

Domeniul public al Municipiului Iasi

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

3 / 3 la H.C.L. nr. 202 din 15 iulie 2016