Hotărârea nr. 201/2016

HOTĂRÂRE privind respingerea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului situat Iasi, b-dul Carol I, nr. 26, proprietatea doamnelor Racovita Morel Ruxandra si Racovita Elisabeta

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind respingerea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului situat Iasi, b-dul Carol I, nr. 26, proprietatea doamnelor Racovita Morel Ruxandra si

Racovita Elisabeta

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul exprimat în plenul ședinței, astfel din numarul total de 24 de consilieri prezenti, 15 consilieri au votat pentru, 8 consilieri au votat impotriva si un consilier s-a abtinut, precum si conditiile impuse de art. 45 alin. 3 din Legea 215 din 2001 privind administratiei publice locale, republicată,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 70192/5.07.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa 45745/27.04.2016 a doamnelor Racovita Morel Ruxandra si Racovita Elisabeta, prin avocat Buculei Gabriel Petru, privind intentia de vanzare a imobilului proprietate, situat in b-dul Carol I, nr. 26;

Având în vedere adresa nr. 45745/2016 privind exercitarea dreptului de preemptiune, prin imputernicit Primarul Municipiului Iasi, pentru imobilul situat in b-dul Carol I, nr. 26;

Având în vedere adresa nr. 743/21.04.2016 a Ministerului Culturii - Direcția Judeteana pentru Cultura Iasi;

Având în vedere Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;

Având în vedere H.C.L. 84/2016 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;

1 / 2 la H.C.L. nr. 201 din 15 iulie 2016

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 66652/24.06.2016 intocmit de SC Diaconu si Asociatii SRL;

Având în vedere Adresa nr. 66409/24.06.2016 a DAPPP privind comunicarea catre proprietarele imobilului a rezultatului evaluarii si solicitarea unei renegocieri a pretului de achizitie;

Având în vedere Adresa 67059/27.06.2016 a doamnelor Racovita Morel Ruxandra si Racovita Elisabeta, prin avocat Buculei Gabriel Petru, prin care comunica noile conditii de vanzare a imobilului;

Având în vedere Conventia cu privire la relatiile diplomatice, incheiata la Viena, la 8 aprilie 1961;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se respinge achizitionarea de catre Municipiul Iași a imobilului situat Iași, b-dul Carol I, nr. 26, înscris în lista monumentelor istorice la poziția 928, cod IS-II-m-B-03789, proprietate a doamnelor Racovita Morel Ruxandra si Racovita Elisabeta. Imobilul .

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Doamnelor Racovita Morel Ruxandra si Racovita Elisabeta, prin Avocat - Buculei Gabriel Petru, b-dul Independentei nr. 18, bl. Y1, et. 6, ap. 1; Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

15

Împotrivă

8

Abțineri

1

Nr. 201din 15 iulie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 201 din 15 iulie 2016