Hotărârea nr. 200/2016

HOTARARE privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul IASI

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul IASI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 105311 din 11.11.2015 intocmit de catre Directia Tehnica si Investitii;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Avand in vedere prevederile Documentului de pozitie privind modul de implementare al Proiectului Sistem de mangement integrat al deseurilor din judetul Iasi;

Avand in vedere prevederile Statutului si Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi;

Avand in vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Regulamentul serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul IASI prevazut in Anexa 1 parte integranta din prezenta hotarare, cu excepția Art. 16 alin. (2) și a tuturor prevederilor subsecvente cu referire la taxe.

Art.2. Se imputerniceste domnul PRIMAR Mihai CHIRICA, ca in numele si pentru Consiliul Local Iasi sa voteze si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi, Regulamentul serviciului.

Art.3. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale Tehnice si de Investitii, S.C. SALUBRIS S.A., Consiliul Judetean Iasi - Unitatii de Implementare a Proiectului „ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în judetul Iasi ”, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi și Institutiei Prefectului - Judetul Iasi.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții-Unitatea Implementare Proiecte de Mediu, , S.C. SALUBRIS S.A., Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 200 din 15 iulie 2016

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE aferent Sistemului de management integrat al

deșeurilor în județul IAȘI

Cuprins

PREAMBUL ................................................................................................................................................ 2

CAPITOLUL I.............................................................................................................................................4

DISPOZIȚII GENERALE.............................................................................................................................4

SECȚIUNEA 1..........................................................................................................................................4

Domeniul de aplicare ............................................................................................................................... 4

SECȚIUNEA 2.......................................................................................................................................... 8

Accesul la serviciul de salubrizare .............................................................................................................. 8

SECȚIUNEA 3.......................................................................................................................................... 8

Documentația tehnică .............................................................................................................................. 8

SECȚIUNEA 4........................................................................................................................................ 10

Îndatoririle personalului operativ ............................................................................................................. 10

CAPITOLUL II.........................................................................................................................................10

ASIGURAREA SERVICIULUI    DE    SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII SPECIFICE DE FUNCȚIONARE.....................10

SECȚIUNEA 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori .......................................................... 10

SECȚIUNEA 2 Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și

reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora ...................................................................................... 18

SECȚIUNEA 3 Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale a deșeurilor ................................ 19

SECȚIUNEA 4 Operarea/Administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale.................................. 19

SECȚIUNEA 5    Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare ............................................................. 20

SECȚIUNEA 6    Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale............................................... 21

SECȚIUNEA 7........................................................................................................................................ 22

Administrarea depozitului de deșeuri Țuțora ............................................................................................. 22

SECȚIUNEA 8........................................................................................................................................ 28

Monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme .............................................................................. 28

SECTIUNEA 9........................................................................................................................................ 28

Colectări ocazionale și servicii suplimentare .............................................................................................. 28

CAPITOLUL III    Drepturi și obligații.......................................................................................................28

SECȚIUNEA 1    Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare................................................. 28

SECȚIUNEA 2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor.................................................................................... 30

CAPITOLUL IV.........................................................................................................................................32

DETERMINAREA CANTITĂȚILOR ȘI VOLUMULUI DE LUCRĂRI PRESTATE................................................ 32

CAPITOLUL V ..........................................................................................................................................33

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE............................33

CAPITOLUL VI.........................................................................................................................................34

CONTRACTE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE.................................................................34

CAPITOLUL VII.......................................................................................................................................35

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE ..................................................................................................... 35

ANEXA 1 ................................................................................................................................................. 36

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SI TEHNICI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE SALUBRIZARE DIN CADRUL SMID

IAȘI........................................................................................................................................................36

ANEXA 2    - CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU

OPERATORI/UTILIZATORI ȘI CUANTUMUL AMENZILOR APLICATE ........................................................ 40

PREAMBUL

Prezentul regulament s-a întocmit având in vedere prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare

de utilități publice, care la art.22 instituie obligativitatea desfășurării activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, pe baza unui regulament al serviciului, elaborat și aprobat de autoritățile administrației

publice locale.

În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociației și se supun avizării autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5) din lege, și se aprobă de adunarea generală a asociației.

Prezentul Regulament s-a întocmit pe baza regulamentului cadru prevăzut de Ordinul ANRSC nr.82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

Sistemul de management integrat al deșeurilor (SMID) in județul Iași a fost proiectat astfel încât sa asigure atingerea obiectivelor si țintelor legislative, a celor din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana. In cadrul SMID vor fi gestionate acele categorii de deșeuri, care sunt in responsabilitatea autorităților administrațiilor publice locale. Județul Iași a fost împărțit în 4 zone de colectare a deșeurilor:

•    Zona 1 Pașcani Ruginoasa include următoarele UAT-uri: Pașcani, Târgu Frumos, Ciohorani, Cristești, Lespezi, Sirețel, Tătăruși, Vânători, Todirești, Valea Seaca, Hărmănești, Ruginoasa, Moțca, Mogoșești-Siret, Stolniceni Prajescu, Miroslovești, Ceplenița, Cotnari, Balș, Cucuteni, Heleșteni, Strunga, Brăești, Alexandru I. Cuza, Hălăucești, Ion Neculce, Mircești, Răchiteni, Oțeleni, Butea, Costești

•    Zona 2 Bălțați include următoarele UAT-uri: Podu Iloaiei, Plugari, Fântânele, Coarnele Caprei, Gropnița, Focuri, Belcești, Bălțați, Erbiceni, Romanești, Lungani, Popești, Sinești, Dumești. Comuna Șipote are propria stație de sortare.

•    Zona 3 Iași include următoarele UAT-uri: Iași, Voinești, Horlești, Mădârjac, Dagâța, Țibana, Tansa, Țibănești, Mogoșești, Mironeasa, Ipatele, Scheia, Drăgușeni, Scânteia, Grajduri, Andrieșeni, Vlădeni, Bivolari, Trifești, Roșcani, Probota, Tigănași, Movileni, Victoria, Rediu, Valea Lupului, Miroslava, Aroneanu, Golăiești, Holboca, Ungheni, Ciurea, Bârnova, Tomești, Tutora, Dobrovăț, Schitu Duca, Comarna, Prisăcani, Costuleni, Ciortești, Grozești, Moșna, Dolhești, Cozmești, Gorban, Lețcani, Popricani. Comuna Răducăneni va fi deservită de propria stație de sortare.

•    Zona 4 Hârlău include următoarele UAT-uri: Hârlău, Deleni și Scobinți. În zona 4 există un sistem independent de management al deșeurilor, care este integrat în SMID.

Proiectele existente din domeniul gestiunii deșeurilor au fost integrate în SMID. A fost conceput un flux de colectare, valorificare și eliminare a deșeurilor, care să asigure atingerea țintelor impuse.

Sistemul de colectare adoptat în cadrul SMID este următorul:

Pre-colectarea deșeurilor menajere nepericuloase de la populație se realizează separat (pe patru fracții -deșeuri reziduale, hârtie și carton, metal /plastic și sticlă) în containere de culori diferite, aferente fiecărui tip de deșeu, puse la dispoziție de autoritățile publice locale sau de către Operatorul serviciului, după cum urmează:

a)    În zonele urbane ale Județului Iași - în cartierele de blocuri - colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza pe patru fracții:

•    deșeuri reziduale și biodegradabile - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc ;

•    deșeuri de hârtie și carton - se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de sticlă - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de plastic și metal - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc.

b)    În zonele urbane ale județului Iași - în cartierele de case - colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza pe patru fracții:

•    deșeuri reziduale și biodegradabile - se vor colecta din poartă în poartă, în pubelele de 120 l;

•    deșeuri de hârtie și carton - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de sticlă - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de plastic și metal - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc.

c)    În zonele rurale - pre-colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se realizează pe cinci fracții:

•    deșeuri reziduale - se vor colecta în pubelele de 120 l;

•    deșeuri    de    hârtie și carton    - se vor    colecta în puncte de colectare în containere de    1,1 mc;

•    deșeuri    de    sticlă - se vor colecta în    puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri    de    plastic și metal    - se vor    colecta în puncte de colectare în containere de    1,1 mc;

•    deșeurile biodegradabile -    se vor composta în unitățile de compostare individuale, asigurate prin

proiect - recipiente de 280 l.

d)    În municipiul Iași - în cartierele de blocuri - colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza pe patru fracții

•    deșeuri reziduale și biodegradabile - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de hârtie și carton - se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de sticlă - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de plastic și metal - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc.

e)    În municipiul Iași - în cartierele de case

•    deșeuri    reziduale și biodegradabile    - se vor colecta din poartă în poartă, în pubelele de 240 l;

•    deșeuri    de    hârtie și carton - se vor    colecta în puncte de colectare în containere de    1,1 mc;

•    deșeuri    de    sticlă - se vor colecta în    puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri    de    plastic și metal - se vor    colecta în puncte de colectare în containere de    1,1 mc;

Colectarea deșeurilor menajere periculoase se va realiza cu ajutorul utilajelor specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase prin campanii ”din puncte fixe, derulate de minim 2 ori pe an, în întregul județ. Acest tip de deșeu va fi transportat direct la cea mai apropiată instalație de incinerare autorizată.

Deșeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curți și grădini, se vor composta fie în gospodăriile individuale (cu ajutorul unităților de compostare individuală), fie în stațiile de compostare.

Deșeurile municipale generate cu ocazia unor evenimente publice sunt colectate și transportate de către operatorii de colectare și transport, în baza unor solicitări punctuale din partea organizatorilor și fac parte din cadrul serviciilor suplimentare neprogramate. Precolectarea deșeurilor se face contra cost în recipiente speciale puse la dispoziție de operatori desemnați sau autoritatea locală.

Deșeurile reziduale colectate de la populație și agenți economici vor fi gestionate astfel:

•    Deșeurile reziduale, colectate din zona 1 (Pascani - Ruginoasa) vor fi transportate la stația de transfer Ruginoasa;

•    Deșeurile reziduale din zona 2 (Bălțați) vor fi transportate la stația de transfer Bălțați;

•    Deșeurile reziduale din zona 3 (Iași) vor fi transportate la stația MBT Țuțora și la Depozitul Țuțora.

•    Deșeurile reziduale din zona 4 (Hârlău) vor fi transportate la stația de transfer Hârlău și de aici la CMID Tuțora.

De la stațiile de transfer, deșeurile reziduale sunt transportate în vederea tratării în stația MBT Țuțora sau depozitării la depozitul conform Țuțora. De asemenea, deșeurile stabilizate rezultate din stația MBT sunt depozitate în același depozit.

Deșeurile reciclabile colectate de la populație și agenți economici vor fi gestionate astfel:

•    Deșeurile reciclabile, colectate din zona 1 (Pascani- Ruginoasa) vor fi transportate la stația de sortare Ruginoasa;

•    Deșeurile reciclabile din zona 2 (Bălțați) vor fi transportate la stația de sortare Țuțora, prin intermediul stației de transfer Bălțați;

•    Deșeurile reciclabile din zona 3 (Iași) vor fi transportate la stația de sortare Țuțora.

•    Deșeurile reciclabile din zona 4 (Hârlău) vor fi transportate la stația de sortare Hârlău. Refuzul de sortare va fi transferat, prin intermediul stațiilor de Hârlău la depozitul Țuțora.

•    Deșeurile reciclabile din comuna Șipote vor fi transportate la stația de sortare Șipote. Refuzul va fi depozitat la depozitul Țuțora, prin intermediul stației de transfer Bălțați;

•    Deșeurile reciclabile din comuna Răducăneni vor fi transportate la stația de sortare Răducăneni. Refuzul va fi depozitat la depozitul Țuțora prin intermediul stației de transfer Bălțați.

Refuzul din stațiile de sortare este depozitat în depozitul conform Țuțora. Deșeurile reciclabile sortate vor fi valorificate la societățile de profil.

CAPITOLUL I.

DISPOZIȚII GENERALE SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

Art. 1

(1)    Prevederile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament") se aplică serviciului public de salubrizare, pentru activitățile componente ale serviciului enumerate la Art. 2 de mai jos (denumit în continuare în sensul prezentului Regulament „Serviciul de salubrizare"). Serviciul de salubrizare este înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice, ale agenților economici și altor persoane juridice de pe teritoriul Județului Iași.

(2)    Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind organizarea și funcționarea Serviciului de salubrizare în Județul Iași, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea Serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, condițiile tehnice, raporturile dintre operatori și utilizator.

(3)    Prevederile prezentului Regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(4)    Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizata gestiunea Serviciului de "salubrizare în localitățile Județului Iași”, se vor conforma prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2

(1)    Prezentul Regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

a)    colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b)    colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

c)    organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale a deșeurilor;

d)    operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

e)    sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

f)    organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

(2)    Prezentul Regulament se aplică și activității de compostare individuală în gospodării a deșeurilor biodegradabile menajere.

(3)    După aprobarea prezentului Regulament, fiecare unitate administrativ teritorială poate elabora și aproba propriul Regulament de salubrizare care ar putea include, pe lângă prevederile prezentului Regulament, și prevederi specifice ale activităților de salubrizare enunțate la art. 2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare și care nu fac parte din prezentul Regulament.

(4)    Nu fac obiectul prezentului regulament serviciile de colectare, transport si neutralizare a deșeurilor cu regim special, serviciile de neutralizare a deșeurilor toxice și/sau periculoase, precum și următoarele servicii:

a)    curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

b)    colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

c)    măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

d)    dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

(5)    Activitățile de salubrizare menționate și modul de derulare sunt descrise pe larg în Capitolul 2.

Art. 3

Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

a)    protecția sănătății populației;

b)    responsabilitatea față de cetățeni;

c)    conservarea și protecția mediului înconjurător;

d)    asigurarea calității și continuității serviciului;

e)    tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

f)    securitatea serviciului;

g)    dezvoltarea durabilă;

Art. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

4.1.    autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

4.2.    biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

4.3.    compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

4.4.    colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;

4.5.    colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.6.    curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

4.7.    curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

4.8.    depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

4.9.    deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

4.10.    deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

4.11.    deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

4.12.    deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

4.13.    deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

4.14.    deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

4.15.    deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

4.16.    deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

4.17.    deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.18.    deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

4.19.    deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

4.20.    deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

4.21.    deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

4.22.    deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

4.23.    deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

4.24.    deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

4.25.    deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.26.    dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

4.27.    dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe

chimice specifice;

4.28.    eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.29.    gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.30.    gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

4.31.    incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

4.32.    instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.33.    indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

4.34.    licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

4.35.    măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

4.36.    neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

4.37.    producător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.38.    reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.39.    rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

4.40.    salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

4.41.    sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

4.42.    sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

4.43.    spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și

trotuare;

4.44.    stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

4.45.    stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

4.46.    tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.47.    tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

4.48.    tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

4.49.    utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

4.50.    valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

4.51.    vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om;

4.52    SMID - sistem de management integrat al deșeurilor;

4.53    ADIS - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași.

Art. 5

(1)    Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2)    Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

a) puncte de colectare separată a deșeurilor;

b)    stații de transfer;

c)    stații de tratare mecano-biologică;

d)    stații de producere compost;

e)    stații de sortare;

f)    baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

g)    depozite de deșeuri;

h)    incineratoare.

Art. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească, indicatorii de performanță prevăzuți de caietul de sarcini și contractul de delegare a gestiunii deșeurilor, aprobați de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Iași, pe baza și cu respectarea indicatorilor de performanță din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 2

Accesul la serviciul de salubrizare

Art. 7

(1)    Toți utilizatorii, persoane fizice și juridice , de pe teritoriul Județului Iași au garantat dreptul de a beneficia de acest Serviciu.

(2)    Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind Serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai Serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(3)    Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați ca prin modul de prestare a Serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

(4)    Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați să asigure continuitatea Serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, respectiv de ADIS, după caz, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare a gestiunii aplicabil sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA 3

Documentația tehnică

Art. 8

(1)    Prezentul Regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură Serviciul de salubrizare.

(2)    Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

(3)    Detalierea prevederilor prezentului Regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

Art. 9

(1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

a)    actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

b)    planurile cadastrale și situația terenurilor din aria de deservire;

c)    planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

d)    planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

e)    cărțile tehnice ale construcțiilor,

f)    documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

g)    procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

h)    proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

i)    documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

•    procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

•    procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

•    procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

•    procese-verbale de punere în funcțiune;

•    lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

•    procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

•    documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

j)    schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

k)    instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile / fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

l)    normele, generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

m)    planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

n)    regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

o)    avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

p)    inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

q)    instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

r)    documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

s)    registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

t)    bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

(2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

Art. 10

(1)    Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

(2)    Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

(3)    Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(4)    În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

Art. 11

(1) Autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice

document cu ușurință.

(2) La încheierea activității, operatorul va preda unităților administrativ teritoriale proprietare, prin intermediul ADIS Iași, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA 4

Îndatoririle personalului operativ

Art. 12

(1)    Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării componentelor activităților de salubrizare, așa cum au fost acestea definite în prezentul regulament, având ca sarcină principală de serviciu supravegherea și/sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalație sau ansamblu de instalații. .

(2)    Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fisă postului și în procedurile operaționale.

(3)    Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operatori în procedurile proprii în funcție de:

a)    gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

b)    gradul de automatizare a instalațiilor;

c)    gradul de siguranța necesar în asigurarea serviciului;

d)    necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

Art. 13

(1)    În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile / procedurile tehnice interne, graficele / diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnico-administrativă.

(2)    Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

a)    protejarea sănătății populației;

b)    protecția mediului înconjurător;

c)    menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

d)    conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

e)    continuitatea serviciului.

CAPITOLUL II.

ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII SPECIFICE DE FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat,

fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și

acumulatori

Art. 14

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare:

a)    deșeuri reziduale;

b)    deșeuri biodegradabile;

c)    deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

d)    deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

e)    deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

Art. 15.

Operatorul care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască:

a)    tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în

parte;

b)    cerințele tehnice generale;

c)    măsurile de precauție necesare;

d)    informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

Art. 16.

(1)    Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor

similare.

(2)    Din sumele încasate la bugetele locale cu titlu de taxă de salubrizare, autoritățile administrație publice locale în a căror responsabilitate se află serviciile în cauză, vor asigura plata operatorilor de salubrizare selectați în condițiile legii. Nivelul taxelor se stabilește cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanțare și a prevederilor legale aplicabile. Nivelul de taxare pentru populație va fi diferit pentru zonele rurale și

urbane.

Art. 17.

(1)    Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de pre-colectare, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spatii special amenajate si asigurate de către autoritățile publice locale. Utilizatorii care dețin deșeuri de ambalaje au obligația să depună, selectiv, ambalajele și deșeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripționate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate, stabilite de autoritățile administrației publice locale.

(2)    Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare de la CMID Țuțora.

(3)    În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului sau a autorității administrației publice locale, (respectiv CJ Iași și ADIS) după cum urmează:

a)    În zonele urbane ale Județului Iași - în cartierele de blocuri - colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza pe patru fracții:

•    deșeuri reziduale și biodegradabile - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc ;

•    deșeuri de hârtie și carton - se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de sticlă - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de plastic și metal - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc.

b)    În zonele urbane ale județului Iași - în cartierele de case - colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza pe patru fracții:

•    deșeuri reziduale și biodegradabile - se vor colecta din poartă în poartă, în pubelele de 120 l;

•    deșeuri de hârtie și carton - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de sticlă - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de plastic și metal - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc.

c)    În zonele rurale - pre-colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se realizează pe cinci fracții:

•    deșeuri reziduale - se vor colecta în pubelele de 120 l;

•    deșeuri    de hârtie și carton    - se vor colecta în puncte de colectare în containere de    1,1 mc;

•    deșeuri    de sticlă - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri    de plastic și metal    - se vor colecta în puncte de colectare în containere de    1,1 mc;

•    deșeurile biodegradabile -    se vor composta în unitățile de compostare individuale, asigurate prin

proiect - recipiente de 280 l.

d)    În municipiul Iași - în cartierele de blocuri - colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza pe patru fracții

•    deșeuri reziduale și biodegradabile - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de hârtie și carton - se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de sticlă - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri de plastic și metal - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc.

e)    În municipiul Iași - în cartierele de case

•    deșeuri    reziduale și biodegradabile - se vor colecta din poartă în poartă, în pubelele de 240 l;

•    deșeuri    de hârtie și carton - se vor colecta în puncte de colectare în containere de    1,1 mc;

•    deșeuri    de sticlă - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc;

•    deșeuri    de plastic și metal - se vor colecta în puncte de colectare în containere de    1,1 mc;

(4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

Art. 18.

(1)    Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

(2)    Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

(3)    În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare (stabilit și aprobat de ADIS), realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

(4)    Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor.

(5)    Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(6)    Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

(7)    Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare, în măsura posibilităților.

(8) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe

cele care s-au deteriorat.

Art. 19.

(1)    Colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

a)    deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de tip:

1.    resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

2.    resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

3.    ouă întregi;

4.    grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

5.    excremente ale animalelor de companie;

6.    scutece/tampoane;

7.    cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni)

8.    resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

9.    lemn tratat sau vopsit;

10.    conținutul sacului de la aspirator;

11.    mucuri de țigări;

12.    veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

b)    deșeurile biodegradabile, cu excepția celor compostate in-situ (în unitățile de compost individuale) se colectează în recipiente de culoare neagră și sunt de tip:

1.    resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

2.    resturi de pâine și cereale;

3.    zaț de cafea/resturi de ceai;

4.    păr și blană;

5.    haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

6.    coji de ouă;

7.    coji de nucă;

8.    cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

9.    rumeguș, fân și paie;

10.    resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

11.    plante de casă;

12.    bucăți de lemn mărunțit;

13.    ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

c)    deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în recipiente de culoare albastră;

d)    deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;

e)    deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

(2)    Colectarea deșeurilor reziduale si biodegradabile în județul Iași se va face după cum urmează:

a) in zona 1 - Ruginoasa, colectarea deșeurilor reziduale se face în amestec cu deșeurile biodegradabile (cu excepția celor care se vor colecta separat si trata în compostere individuale) în același recipient/pubelă și vor fi transportate ca atare la stația de transfer Ruginoasa;

b) în zona 2 - Bălțați, colectarea deșeurilor reziduale se face în amestec cu deșeurile biodegradabile (cu exceptia celor care se vor colecta separat si trata în compostere individuale) în același recipient/pubelă și vor fi transportate ca atare la stația de transfer Bălțați;

c) în zona 3 - Iași, colectarea deșeurilor reziduale se face în amestec cu deșeurile biodegradabile de la populație (cu exceptia celor care se vor colecta separat si trata în compostere individuale), agenți economici și instituții, în același recipient/pubelă și vor fi transportate ca atare la stația TMB Țuțora, iar deșeurile biodegradabile colectate de pe domeniul public (din parcuri si grădini) se vor colecta separat și transporta la instalația de compostare de la Țuțora;

d) în zona 4 - Hârlău, colectarea deșeurilor reziduale se face în amestec cu deșeurile biodegradabile (cu excepția celor care se vor colecta separat si trata în compostere individuale) în același recipient/pubelă și vor fi transportate ca atare la stația de transfer Hârlău;

Art. 20.

(1)    După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

(2)    Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat.

Art. 21.

(1)    Colectarea deșeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

a)    pentru deșeurile reciclabile hârtie & carton și plastic & metal, o dată la două săptămâni iar sticla, o data la 4 săptămâni;

b)    pentru deșeurile biodegradabile și reziduale, cu excepția celor compostate in-situ, o dată pe săptămână.

(2)    Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

a)    pentru deșeurile reciclabile hârtie & carton și plastic & metal, o dată pe săptămână iar sticla, o data la 2 săptămâni;

b)    pentru deșeurile reziduale (în amestec cu biodeșeuri):

1.    zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri;

2.    o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie - 31 martie.

Art. 22.

(1)    Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

a) colectarea în containere/recipiente închise;

b) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a

mediului.

(2)    Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

(3)    Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

(4)    Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

(5)    Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

(6)    În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această

activitate.

(7)    Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

(8)    În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

Art. 23.

Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

Art. 24.

Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din fiecare unitate administrativ - teritorială la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

Art. 25.

Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

Art. 26.

(1)    În cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

a)    obiecte ascuțite;

b)    fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

c)    deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

d)    substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

e)    medicamente citotoxice și citostatice;

f)    alte tipuri de medicamente;

g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

(2)    Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

Art. 27.

(1)    Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

(2)    Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

(3)    Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS, în baza mandatului acordat de autoritatea administrației publice locale.

(4)    Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile

de tratare.

(5)    Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

(6)    Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

(7)    Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să

rezulte:

a)    data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

b)    punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

c)    cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

d)    cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

e)    cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

(8)    Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate de către operatorul desemnat de către primărie.

(9)    Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

(10)    Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct fie la depozitul de deșeuri, fie la stația de transfer fără a fi necesară efectuarea operației de sortare, fie de către operatorul desemnat a efectua operația de măturat, fie de către operatorul de salubrizare care efectuează activitatea de colectare a deșeurilor municipale (menajere și similare).

(11) Preluarea deșeurilor stradale de la administrația domeniului public de către operatorul de salubrizare care colectează deșeurile municipale, desemnat prin licitație publică pentru zona la care este arondat UAT-ul, se va face pe baza tarifelor licitate, cantitatea de deșeuri stradale preluată fiind tarifată ca deșeuri similare.

Art. 28.

(1) Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau

a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

(2)    Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

(3)    Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie

personalizate cu sigla operatorului.

(4)    Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor și vor fi dotate cu sistem de monitorizare GPS, ADIS având acces on-line, nonstop, la aplicația de monitorizare a sistemului.

(5)    Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile

pe traseu.

(6)    Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care vor fi aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

(7)    Consiliul Județean Iași și ADIS stabilesc arterele și intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

(8)    Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, Consiliul Județean Iași și ADIS vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

(9)    Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localităților din zonele de colectare, dacă nu există stație de epurare proprie.

Art. 29.

(1)    În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

(2)    Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

(3)    În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

Art. 30.

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

a)    să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

b)    să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile

existente;

c)    să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

d)    să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

e)    să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

f)    să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

g)    să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

Art. 31.

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

a)    să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

b)    să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

c)    să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

d)    să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA 2

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Art. 32.

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea. Managementul acestor deșeuri va rămâne in continuare în sarcina fiecărei unități administrativ teritoriale.

Art. 33.

(1)    Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

(2)    Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

(3)    Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care sa realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

(4)    În cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

(5)    Eliberarea Autorizațiilor de Construire / Desființare de către serviciile de urbanism din cadrul primăriilor membre ADIS, este condiționată de existența unui aviz de gestionare a deșeurilor și a unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubritate pentru evacuarea deșeurilor rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară / exterioară a locuinței și a anexelor gospodărești.

Art. 34.

Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

Art. 35.

(1)    Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2)    Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Stocarea temporară a deșeurilor periculoase din construcții și demolări se va realiza în spatiile special amenajate în acest scop de către operatorii de colectare și transport. Operatorii de colectare si transport sunt responsabili cu stocarea și eliminarea deșeurilor periculoase din construcții și demolări.

Art. 36. - Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

SECȚIUNEA 3

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale a deșeurilor

Art. 37.

(1)    Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială.

(2)    Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

(3)    Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel regional și județean.

Art. 38.

(1)    Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare Țuțora pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

(2)    Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalațiile adecvate de tratare și neutralizare existente în cadrul CMID Țuțora.

Art. 39.

În cazul gospodăriilor individuale din mediul rural și al celor din zonele periferice ale localităților din mediul urban se vor amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în compostoare individuale, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei.

SECȚIUNEA 4

Operarea/Administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale

Art. 40.

În vederea optimizării costurilor de transport se vor utiliza stații de transfer al deșeurilor, cu sau fără sistem de compactare.

Art. 41

Proiectarea și construirea stațiilor de transfer se realizează în concordanța cu cerințele din planul regional de gestionare a deșeurilor, a Master Planului de gestionare a deșeurilor în județul Iași și a Aplicației de Finanțare SMID Iași. În județul Iași funcționează 3 stații de transfer: Ruginoasa, Bălțați și Hârlău.

Art. 42

Operarea stațiilor de transfer se va realiza de către operatori numai după obținerea avizelor și autorizațiilor solicitate prin actele normative în vigoare.

Art. 43

Operatorii vor asigura transferul din stațiile de transfer către instalațiile de tratare a deșeurilor municipale colectate separat, fără amestecarea acestora.

Art. 44

Transportul deșeurilor din zona de colectare la stația de transfer se va face numai de către operatori licențiați de A.N.R.S.C.U.P pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale.

Art. 45

Stocarea temporară în stațiile de transfer a deșeurilor biodegradabile se face pentru maximum 24 ore.

SECȚIUNEA 5

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

Art. 46

(1)    Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale din zonele de colectare se transportă astfel:

   Pentru zona 1    - la stația de sortare Ruginoasa pentru următoarele localități: Pașcani, Târgu

Frumos, Ciohorani, Cristești, Lespezi, Sirețel, Tătăruși, Vânători, Todirești, Valea Seaca, Hărmănești, Ruginoasa, Moțca, Mogoșești-Siret, Stolniceni Prajescu, Miroslovești, Ceplenița, Cotnari, Balș, Cucuteni, Heleșteni, Strunga, Brăești, Alexandru I. Cuza, Hălăucești, Ion Neculce, Mircești, Răchiteni, Oțeleni, Butea, Costești

•    Pentru zona 2 - la stația de sortare Bălțați pentru următoarele localități: Podu Iloaiei, Plugari, Fântânele, Coarnele Caprei, Gropnița, Focuri, Belcești, Bălțați, Erbiceni, Romanești, Lungani, Popești, Sinești, Dumești. Comuna Șipote are propria stație de sortare.

•    Pentru zona 3 - la stația de sortare Țuțora pentru următoarele localități: Iași, Voinești, Horlești, Mădârjac, Dagâța, Țibana, Tansa, Țibănești, Mogoșești, Mironeasa, Ipatele, Scheia, Drăgușeni, Scânteia, Grajduri, Andrieșeni, Vlădeni, Bivolari, Trifești, Roșcani, Probota, Tigănași, Movileni, Victoria, Rediu, Valea Lupului, Miroslava, Aroneanu, Golăiești, Holboca, Ungheni, Ciurea, Bârnova, Tomești, Tutora, Dobrovăț, Schitu Duca, Comarna, Prisăcani, Costuleni, Ciortești, Grozești, Moșna, Dolhești, Cozmești, Gorban, Lețcani, Popricani. Comuna Răducăneni va fi deservită de propria stație de sortare.

•    Pentru zona 4 - la stația de sortare Hârlău pentru următoarele localități: Hârlău, Deleni și Scobinți

•    Deșeurile reciclabile din comuna Șipote și UAT -urile deservite prin proiectul existent vor fi transportate la stația de sortare Șipote. Refuzul va fi depozitat la depozitul Țuțora, prin intermediul stației de transfer Bălțați;

•    Deșeurile reciclabile din comuna Răducăneni și UAT -urile deservite prin proiectul existent (zona 3) vor fi transportate la stația de sortare Răducăneni. Refuzul va fi depozitat la depozitul Țuțora

(2)    Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

(3)    În situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

Art. 47

(1)    Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a stațiilor de transfer.

(2)    Operatorii stațiilor de tratare, respectiv ai stațiilor de transfer asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

Art. 48

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

a)    să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b)    să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

c)    să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

d)    să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

Art. 49

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a)    să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

b)    să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

c)    să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

d)    să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

e)    să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

f)    să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

g)    să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

h)    să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

i)    să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

j)    să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

k)    să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

Art. 50

Deșeurile reziduale rezultate în urma procesului de sortare (refuzul de sortare) vor fi transportate, în vederea eliminării în final la depozitul de deșeuri nepericuloase Țuțora, după cum urmează:

•    Pentru zona 1 - la stația de transfer Ruginoasa;

•    Pentru zona 2 - la stația de transfer Bălțați;

•    Pentru zona 3 - la CMID Țuțora;

•    Pentru zona 4 - la CMID Țuțora;

SECȚIUNEA 6

Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale

Art. 51

(1) În cadrul stației de tratare mecano-biologică de la Țuțora se primesc, în vederea tratării prin procedee mecanice și biologice, numai fracția umedă din deșeurile municipale (deșeuri reziduale colectate în amestec cu deșeuri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare deșeurile reciclabile colectate separat și deșeurile periculoase.

(2)Biodeșeurile colectate separat sunt acceptate la stația de compost Țuțora, construită pentru producerea

de compost.

Art. 52

(1)    Faza de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta biodegradabilă din deșeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase și neferoase cu potențial de valorificare.

(2)    Deșeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar și transportate spre instalațiile de valorificare.

(3)    Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mărunțire.

Art. 53

Faza de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obțină compost și/sau o fracție biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportată la depozitul conform Țuțora.

Art. 54

Fracția biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potențial de valorificare energetică, în industria cimentului sau în cadrul incineratoarelor de deșeuri.

Art. 55

Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

Art. 56

Apele uzate rezultate din procesul de tratare biologică (fie în stația de tratare mecano-biologică, fie în stația de compostare existente în cadrul CMID Țuțora) sunt colectate și gestionate conform prevederilor din autorizațiile de gospodărire a apelor.

Art. 57

Pentru protecția și prevenirea poluării solului, toate suprafețele din cadrul stației de tratare mecano-biologică trebuie să fie betonate.

Art. 58

(1)    Operatorul stației de tratare mecano-biologică Țuțora are obligația de a monitoriza următorii parametri:

a)    cantitatea și tipul de deșeuri intrate în stație; cantitatea de deșeuri și datele de identificare ale vehiculului vor fi notate într-un registru de evidență;

b)    tipul și cantitățile de deșeuri reciclabile generate pe amplasament;

c)    cantitatea și calitatea deșeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

d)    cantitatea deșeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.

(2)    Operatorul stației de tratare mecano-biologică Țuțora va defini în procedurile operaționale proprii modul de valorificare a deșeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deșeuri reziduale trimisă la depozit să fie minimă.

SECȚIUNEA 7

Administrarea depozitului de deșeuri Țuțora

Art. 59

(1) Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai în depozitul amenajat conform legislației și normelor tehnice în vigoare la Țuțora și numai după obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislație.

(2) Amplasarea și înființarea unui depozit de deșeuri, precum și a altor instalații de eliminare se fac ținând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, precum și de planurile de gestionare a deșeurilor la nivel regional, județean, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

Art. 60

Depozitul zonal de deșeuri de la Țuțora trebuie să deservească toata populația județului Iași.

Art. 61

Depozitul de deșeuri Țuțora, se administrează sub controlul, conducerea sau coordonarea Consiliului Județean Iași și ADIS. Consiliul județean Iași, precum și ADIS iau măsurile necesare pentru construirea unor noi depozite sau extinderea celui existent, numai pe terenurile aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale.

Art. 62

Depozitul nou de deșeuri sau extinderea actualului depozit Țuțora trebuie proiectat, construit și administrat astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

Art. 63

La înființarea unor noi depozite de deșeuri sau extinderea depozitului Țuțora se va ține cont de:

a)    distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

b)    existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

c)    condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

d)    riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

e)    protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

Art. 64

La exploatarea depozitului de deșeuri se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

a)    controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

b)    evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

c)    colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

d)    tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate

necesare pentru evacuarea acestora.

Art. 65

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

a)    prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic, conform manualului de operare;

b)    în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

c)    pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

d)    organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

Art. 66

Depozitarea deșeurilor din județul Iași se face exclusiv în depozitul conform amplasat, construit, exploatat și monitorizat de la Țuțora, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

Art. 67

Depozitul de deșeuri Țuțora poate fi administrat numai după autorizare, conform legislației în vigoare.

Art. 68

Administrarea și exploatarea depozitului Țuțora se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C.U.P

Art. 69

Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

Art. 70

(1)    În depozitul de deșeuri Țuțora, în care fracțiunea organică este mare, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

(2)    Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

(3)    Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitul de deșeuri Țuțora se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

Art. 71

(1)    În depozitul conform Țuțora pot fi depozitate și deșeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de compostare și de tratare mecano-biologică.

(2)    Depozitul conform Țuțora este construit pentru deșeuri nepericuloase și poate fi utilizat pentru depozitarea:

a)    deșeurilor municipale;

b)    deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, a autorizației integrate de mediu și a altor acte normative în vigoare;

c)    deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament, cu autorizația integrată de mediu și ale acte normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.

Art. 72

(1)    Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

(2)    Operatorii care administrează depozitul de deșeuri Țuțora trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

a)    măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

b)    asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

c)    protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

a)    cerințe referitoare la cunoașterea compoziției;

b)    limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

c)    cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deșeurilor organice;

d)    limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

e)    limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

f)    proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

Art.73

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și operațiile post-închidere și postmonitorizare pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

Art. 74

Pentru exploatarea depozitului de deșeuri Țuțora operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

a)    categoria depozitului de deșeuri;

b)    lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;

c)    gradul de pregătire a depozitului, pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile post-închidere;

d)    obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

1.    tipurile și cantitățile de deșeuri depozitate;

2.    rezultatele programului de monitorizare;

3.    toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

e)    controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

Art. 75

(1)    Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

(2)    Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a

calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

(3)    Din punctul de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

a)    cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

b)    compoziția deșeurilor intrate în depozit;

c)    proveniența deșeurilor;

d)    data și ora fiecărui transport;

e)    locul de depozitare în cadrul depozitului.

(4)    Operatorul care administrează depozitul trebuie să:

a) accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

b)    supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

c)    exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

d)    execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

e)    nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

Art. 76

Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

Art. 77

(1)    Pentru exploatarea depozitului de deșeuri nepericuloase Țuțora, operatorul depozitului trebuie să aibă documente relevante.

(2)    Toate documentele, informațiile și instrucțiunile care se referă la activitățile din cadrul depozitului se păstrează într-un Registru de funcționare.

(3)    Registrul de funcționare se realizează de operatorul depozitului în forma scrisă și în forma electronică și se prezintă, la cerere, autorității competente pentru protecția mediului și autorității contractante

(4)    Documentele registrului se completează în timp și constau în:

a)    Documentele de aprobare - la depozit trebuie să existe un exemplar complet și autentificat al documentelor care au stat la baza obținerii tuturor autorizațiilor și aprobărilor.

b)    Planul organizatoric - cuprinde organizarea activității în cadrul depozitului de deșeuri și conține numele și responsabilitățile fiecărei persoane. La înlocuirea persoanelor se actualizează Planul organizatoric.

c)    Instrucțiunile de funcționare - conțin prevederile relevante pentru siguranță și ordine. Acestea reglementează întregul proces de funcționare al depozitului de deșeuri nepericuloase Țuțora și sunt valabile pentru toți utilizatorii, de aceea ele se afișează la loc vizibil, în zona de acces.

d)    Manualul de funcționare (operare și întreținere) - se stabilesc toate masurile pentru funcționarea în stare normală, pentru întreținere și pentru cazuri anormale de funcționare. Măsurile necesare în cazurile neobișnuite se corelează cu planul de intervenție. Prin Manualul de funcționare se stabilesc sarcinile și domeniile de responsabilitate ale personalului conform pct. b), instrucțiunile de lucru, măsurile de control și întreținere, obligațiile de informare, documentare și păstrare a documentelor.

e)    Jurnalul de funcționare - conține toate datele importante pentru funcționarea zilnică a depozitului, în special:

•    date despre deșeurile preluate (stabilirea tipului de deșeuri inclusiv codul deșeurilor, rezultatele controalelor vizuale și ale analizelor efectuate, când este cazul);

•    formularul de înregistrare (confirmarea de primire) pentru recepția deșeurilor;

•    cazurile de neacceptare a deșeurilor la depozitare, inclusiv cauzele și măsurile întreprinse;

•    rezultatele controalelor proprii și a celor efectuate de autorități;

•    evenimente deosebite, în special defecțiuni de funcționare, inclusiv cauzele și măsurile întreprinse;

•    programul de funcționare al depozitului;

•    rezultatele programului de monitorizare.

Jurnalul trebuie să fie controlat periodic de conducătorul depozitului, până la sfârșitul perioadei de monitorizare post-închidere. Din punct de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna zilnic următoarele date:

•    cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeuri;

•    compoziția deșeurilor intrate în depozit;

•    daca deșeul provine de la o instalație de tratare (stație de sortare, stație de compostare, stație de transfer etc.) și elementele de identificare al acestuia;

•    data și ora fiecărui transport;

locul de depozitare în cadrul depozitului.

f)    Planul de intervenție - descrie toate măsurile în cazuri de incendiu, accidente, poluările accidentale produse pe raza de activitate a depozitului și alte situații de necesitate. în Planul de intervenție se menționează persoanele responsabile, sunt descrise măsurile care trebuie luate și datele de contact în caz de urgență. Planul de intervenție, care se amplasează la loc vizibil, trebuie să fie cunoscut de către toți angajații. Se întocmește în acord cu toate autoritățile implicate, iar un exemplar se predă autorității competente pentru protecția mediului.

g)    Planul de funcționare / de depozitare - Operatorul depozitului întocmește un plan de funcționare, care conține toate reglementările importante despre:

i.    procedura de acceptare și control al deșeurilor

ii.    modul de depozitare și realizare a corpului depozitului

iii.    gestionarea levigatului

iv.    gestionarea gazului de depozit

v.    colectarea și gestionarea apei din precipitații

vi.    colectarea și gestionarea apelor uzate menajere

Planul de funcționare conține un plan referitor la modul de depozitare, inclusiv împărțirea celulelor de depozitare în zone de depozitare.

h) Planul stării de fapt - După epuizarea unei celule din depozit, operatorul depozitului întocmește un plan al stării de fapt, la o scara adecvată (1:500). Planul stării de fapt se înaintează autorității competente, la cel mult 6 luni după epuizarea celulei.

Art. 78

(1) Sistemul de colectare a levigatului și de etanșeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza depozitului de deșeuri este menținută la nivelul minim posibil.

Art. 79

(1)    În operarea depozitului se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se masurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

(2)    Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

(3)    Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitul de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative pe care acesta le poate avea asupra mediului și riscul pentru sănătatea umană.

Art. 80

(1)    Depozitul sau o secțiune a acestuia se închide după cum urmează:

a)    când sunt îndeplinite condițiile cuprinse în autorizația de mediu referitoare la perioada de funcționare;

b)    la cererea operatorului depozitului și după analiza și decizia de acceptare a cererii, emisă de autoritatea de protecția mediului competentă și/sau autoritatea contractantă.;

c)    prin decizie motivată a autorității de protecția mediului competentă.

(2)    Depozitul se închide conform unui plan de închidere;

(3)    Operatorul depozitului este responsabil de închiderea (atât acoperirea provizorie cât și cea finală), monitorizarea și controlul post-închidere al depozitului sau a unei secțiuni a acestuia, conform autorizației integrate de mediu și prevederilor HG 349/2005, privind depozitarea deșeurilor;

(4)    Cheltuielile cu exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și monitorizare postînchidere pentru o perioada de minimum 30 de ani sunt acoperite din fondul special constituit de operatorul depozitului din încasările realizate.

SECȚIUNEA 8

Monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme

Art. 81

(1)    După închiderea depozitelor de deșeuri neconforme de la Hârlău, Târgu Frumos, Pașcani și Tomești și Țuțora se va proceda la monitorizarea post-închidere pe o perioadă de 30 de ani.

(2)    Monitorizarea constă în măsurarea impactului pe care îl poate avea depozitul de deșeuri închis asupra solului, apei freatice, apei de suprafață și sedimentelor, măsurarea volumului și compoziției chimice a gazului generat, verificarea funcționării sistemului de evacuare a gazelor etc.

Art. 82

Operatorul desemnat pentru operarea CMID de la Țuțora va efectua și această activitate având întreaga responsabilitate pentru monitorizarea post-închidere a celor 4 depozite municipale neconforme închise definitiv în județul Iași, inclusiv pentru procurarea și organizarea echipamentelor și a personalului. Paza urmează a fi asigurată de proprietarul depozitului, respectiv autoritatea publică locală pe terenul căreia se află depozitul neconform.

Art. 83

(1)    Consiliul Județean Iași va pune la dispoziția operatorului desemnat următoarele documente:

•    Planuri cu locațiile depozitelor închise definitiv

•    Proiectul care a stat la baza lucrărilor de închidere a depozitelor neconforme

•    Orice alte avize și/sau documente în legătură cu închiderea depozitelor neconforme.

(2)    Operatorul va asigura elaborarea si/sau actualizarea periodică a următoarelor documente:

•    Planul de monitorizare post închidere;

•    Proceduri proprii de monitorizare pentru: modul/capacitatea de funcționare a sistemului de impermeabilizare a suprafeței depozitului, starea de deformare a sistemului de etanșare la suprafață al depozitului de deșeuri, gestionarea apei din precipitații colectate de pe suprafețele acoperite, starea stratului vegetal, starea sistemului de drenaj etc.

SECTIUNEA 9

Colectări ocazionale și servicii suplimentare

Art. 84

(1) În plus față de activitățile de colectare la intervale regulate, prezentate mai sus, există activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale etc. Aceasta poate include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare.

Operatorii de salubrizare vor colecta deșeurile generate în astfel de situații și locații, la cerere și în urma solicitării din partea Autorității Contractante. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu. Plata se va face conform unui contract de prestari servicii încheiat cu fiecare beneficiar în parte, pe baza tarifului aprobat.

CAPITOLUL III

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

Art. 85

(1)    Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

(2)    Autoritățile administrației publice locale au obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

(3)    Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

Art. 86

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

a) regulamentului serviciului de salubrizare;

b contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

b) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori în măsura în care se va aplica pentru fluxuri de deșeuri care nu sunt incluse în proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” ( ex. Deșeuri din construcții și demolări).

Art. 87

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

a)    să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

b)    să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c)    să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

d)    să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului

contractual;

e)    să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a

gestiunii;

f)    să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

g)    să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

h)    să solicite recuperarea debitelor în instanță.

Art. 88

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

a)    să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

b)    să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

c)    să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite,

conform prevederilor legale;

d)    să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

e)    să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C.U.P, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

f)    să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

g)    să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

h)    să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

i)    să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

j)    să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea

normelor în vigoare;

k)    să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale

instituite în acest sens;

l)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în

mod continuu calitatea serviciilor prestate;

m)    să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de

operare;

n)    să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament și de legislația aplicabilă;

o)    să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

p)    să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

q)    să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare

permanent;

r)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în

termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

s)    să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA 2

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 89

(1)    Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de

salubrizare.

(2)    Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

Art. 90

Utilizatorii au următoarele drepturi:

a)    să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului;

b)    să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau

prin normele tehnice în vigoare;

c)    să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

d)    să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea i n tereselor proprii;

e)    să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

f)    să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul

serviciului de salubrizare;

g)    să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării

unui prejudiciu direct ori indirect.

h)    să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative

în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

i)    să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

j)    să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

k)    să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

l)    utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

Art. 91

Utilizatorii au următoarele obligații:

a)    să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de

salubrizare;

b)    să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

c)    să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

d)    să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

e)    să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

f)    să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

g)    să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico- edilitare;

h)    să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

i)    să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă;

j)    să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

k)    să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

l)    să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

m)    să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

n)    să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

o)    să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAPITOLUL IV

DETERMINAREA CANTITĂȚILOR ȘI VOLUMULUI DE LUCRĂRI PRESTATE

Art. 92

(1)    La încheierea contractului de prestări servicii suplimentare, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

(2)    În cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

(3)    În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

(4)    Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

a)    proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

b)    asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

c)    operatori economici;

d) instituții publice.

Art. 93

(1)    În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și similare provenite de la producătorii de deșeuri, operatorii împreună cu autoritățile administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de materiale.

(2)    Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

(3)    Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

(4)    Pentru deșeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face

estimativ.

Art. 94

(1)    Reprezentantul autorității administrației publice locale sau al ADIS, va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

(2)    Pe baza procesului-verbal de constatare ADIS aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul.

CAPITOLUL V

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art. 95

(1)    Consiliul Județean Iași, ADIS și membrii acesteia, după caz, stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorilor în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

(2)    Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după

caz.

(3)    Consiliul Județean Iași și ADIS sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

(4)    Consiliul Județean Iași și ADIS, după caz, aplică penalități contractuale operatorilor serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 96

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

c)    prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

d)    adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

e)    excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

f)    respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

g)    implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității

muncii.

Art. 97

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

a) contractarea serviciului de salubrizare;

b)    măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

c)    îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

d)    menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

e)    soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

f)    prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

g)    prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

h)    atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

Art. 98

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

a)    gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

b)    gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

c)    gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

d)    evidența clară și corectă a utilizatorilor;

e)    înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

h) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Art. 99

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C.U.P au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.U.P;

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

c)    calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

e)    modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAPITOLUL VI.

CONTRACTE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

Art. 100

Prestarea serviciilor de salubrizare se va face numai pe bază de contracte de delegare încheiate între operatori și ADIS Iași/CJ Iași, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre astfel:

a) Contract în vederea delegării serviciilor de colectare și transport al deșeurilor în Zona 1 (Pașcani -Ruginoasa) și Zona 4 (Hârlău), inclusiv transportul deșeurilor până la Ruginoasa. - încheiat între ADIS Iași și operator;

b) Contract în vederea delegării serviciilor de colectare și transport al deșeurilor în Zona 2 (Podul Iloaiei - Bălțați) și transportul deșeurilor până la Bălțați - încheiat între ADIS Iași și operator;

c) Contract în vederea delegării serviciilor de colectare și transport al deșeurilor în Zona 3 (Iași - Țuțora) și transportul deșeurilor până la Țuțora - încheiat între ADIS Iași și operator;

d)    Contract în vederea delegării serviciilor de operare a Stației de Transfer și Sortare Ruginoasa și a Stației de Transfer Bălțați, a Stației de Sortare și Transfer de la Hârlău și a stațiilor de sortare de la Șipote și Răducăneni, inclusiv transportul lung-curier de la aceste facilități, la facilitățile de la Țuțora - încheiat între CJ Iași și operator;

e)    Contract în vederea delegării serviciilor de operare a Centrului de Management al Deșeurilor Țuțora (Depozit, stație de Sortare, stație de Tratare mecano-biologică și stație de Compostare) - încheiat între CJ Iași și operator;

Art. 101

Pentru colectarea deșeurilor de construcții și demolări se vor încheia contracte de prestări servicii între operatorii de salubrizare care au încheiate contracte de delegare și generatorii de deșeuri.

CAPITOLUL VII.

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 102

(1)    Indicatorii de performanță se aprobă de către ADIS Iași, membrii asociației și de către Consiliul Județean Iași.

(2)    Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru operatori, precum și cuantumul amenzilor aplicabile sunt cele stabilite prin Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare.

(3)    Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori, precum și cuantumul amenzilor aplicabile sunt cele prezentate în Anexa nr. 2.

(4)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către autoritățile locale (primari) și/sau ADIS Iași și de împuterniciții președintelui A.N.R.S.C.U.P. și de către Poliția Locală a fiecărei localități membre A.D.I.S. Iași.

(5)    Contravențiilor prevăzute la Anexa 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale art. 28, alin. 1.

Art. 103

(1)    În cadrul contractelor de delegare încheiate se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri și la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecției mediului și al sănătății publice;

(2)    Contractele de prestări servicii separate se vor încheia numai pentru colectarea deșeurilor din construcții și demolări și pentru alte activități ce nu fac obiectul delegării.

Art. 104

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului Regulament.

Art. 105

(1)    Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natura tehnică, tehnologica și legislativa, prin ordin al președintelui A.N.R.S.C. și vor intra în vigoare după finalizarea investițiilor și delegarea managementului serviciilor conform Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”.

(2)    Anexele 1 - 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SI TEHNICI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE SALUBRIZARE DIN CADRUL SMID IAȘI

1. Indicatori propuși pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de măsură

Țintă

INDICATORI DE PERFORMANTA

1.1 Eficienta in gestionarea si executarea Contractelor

1.1.1

Numarul de containere/pubele puse la dispozitie

Numarul de containere/pubele puse la dispoziție, in funcție de tipul de recipient raportat la numarul de cereri justificate primite

%

100

1.1.2

Numarul de reclamatii scrise la care s-a raspuns

Numarul de reclamatii scrise la care Operatorul a răspuns in 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numarul total de reclamatii scrise

%

100

1.1.3

Numarul de reclamatii scrise justificate (care au primit o soluție definitiva si irevocabila favorabila reclamantului)

Numarul de reclamatii scrise justificate raportat la numarul total de utilizatori, pe categori de utilizatori

%

Maxim 10

INDICATORI TEHNICI CORELATI CU TINTELE

1.2 Rata de acoperire a serviciului de salubrizare

1.2.1

Rata de acoperire a serviciului de salubrizare

Populatia care beneficiaza de colectare a deseurilor raportat la populatia totala la nivel de unitate teritorial administrativa (%)

%

100

1.3 Deseuri colectate separat

1.3.1

Deseuri reciclabile colectate separat, inclusiv deseuri de ambalaje

Cantitatea de deseuri reciclabile colectate separat (hartie si carton, plastic, metale, sticla, biodeseuri) raportata la cantitatea totala de deseuri municipale colectate

%

33

1.3.2

Deseuri menajere periculoase colectate separat

Cantitatea de deseuri menajere periculoase colectate separat/locuitor si an raportat la indicatorul estimat in planurile de gestionare a deseurilor aflate in vigoare

%

100

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de măsură

Țintă

1.3.3

Deseuri menajere periculoase colectate separat trimise la tratare/eliminare

Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat trimis la tratare/ eliminare raportat la cantitatea totala de deseuri menajere periculoase colectate

%

100

1.3.4

Deseuri voluminoase colectate separat

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectate separat /locuitor si an raportat la indicatorul estimat in planurile de gestionare a deseurilor aflate in vigoare

%

100

1.3.5

Deseuri voluminoase trimise la tratare/ valorificare/eliminare

Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separat trimis la tratare/ eliminare raportat la cantitatea totala de deseuri voluminoase colectate de la populatie

%

100

1.3.6

Deseuri din constructii si demolari colectate separat de la populatie

Cantitatea de deseuri deseuri din constructii si demolari colectate separat de la populatie trimise la tratare/ eliminare raportat la cantitatea totala de deseuri din constructii si demolari de la populatie

%

100

1.3.7

Deseuri din constructii si demolari de la populatie trimise la tratare/ valorificare

Cantitatea de deseuri deseuri din constructii si demolari colectate separat de la populatie trimise la tratare/ eliminare raportat la cantitatea totala de deseuri din constructii si demolari de la populatie

%

100

2. Indicatori propuși pentru activitatea de tratare a deșeurilor

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de măsură

INDICATORI DE PERFORMANTA

2.1 Eficienta in managementul performantei

2.1.1

Eficienta in sortare pentru statia de sortare

Cantitatea totala de deseuri trimise la valorificare raportat la cantitatea totala de deseuri ajunsa la statie

%

75

2.1.2

Eficienta in sortare pentru statiile de compostare si digestie aeroba

Cantitatea totala de deseuri tratate biologic (aerob sau anaerob) raportat la cantitatea totala de deseuri ajunsa la statie

%

80

INDICATORI TEHNICI CORELATI CU TINTELE

2.2 Indicatori tehnici pentru sortare

2.2.1

Deseuri de hartie si carton reciclate - in cazul colectarii separate a deseurilor de hartie si carton

Cantitatea totala de deșeuri de hartie si carton (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totala de deseuri de hârtie si carton primite la statia de sortare

%

75

2.2.2

Deseuri de plastic si metale reciclate -in cazul colectarii separate a deseurilor de plastic si metale

Cantitatea totala de deșeuri de plastic si metal (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totala de deseuri de plastic si metale primite la statia de sortare

%

75

2.3 Indicatori tehnici pentru compostare

2.3.1

Cantitatea de compost produsa

Cantitatea totala de compost produsa raportata la cantitatea de deseuri biodegradabile primita in statie

%

30

2.4 Indicatori tehnici pentru tratarea mecano-biologica (TMB)

2.4.1

Cantitatea de deseuri tratate biologic

Cantitatea totala de deseuri tratate biologic raportat la cantitatea de deseuri primita in statie

%

100

2.4.2

Calitatea deseurilor tratate biologic

Ponderea materialului biodegradabil in deseurile rezultate dupa faza de maturare

%

18

3. Indicatori propuși pentru activitatea de depozitare a deșeurilor

Nr.

Titlu

Descriere

Unitate de măsură

INDICATORI DE PERFORMANȚA

3.1 Eficienta in operare

3.1.1

Gradul de compactare

Operatorul trebuie sa asigure un grad cat mai mare de compactare a deseurilor in depozit

t/mc

Minim 0,9

3.1.2

Colectarea si tratarea levigatului si a gazului de depozit

Operatorul trebuie sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemelor de colectare si tratare a levigatului si a gazului de depozit

%

100

3.1.3

Acoperire zilnica

Operatorul va asigura ca deseurile depozitate in depozit sa fie acoperite zilnic, la sfarsitul zilei de lucru

%

100

INDICATORI TEHNICI CORELAȚI CU TINTELE

3.2 Depozitarea deșeurilor biodegradabile municipale

3.2.1

Raportarea cantitatilor privind deseurile biodegradabile municipale depozitate

Operatorul va raporta anual Delegatarului/ADI cantitatea totala de deseuri biodegradabile municipale depozitate. Cantitatea de deseuri biodegradabile municipale depozitate se va determina si raporta in conformitate cu metoda(ele) aprobata/e de Delegatar/ADI.

%

100

ANEXA 2 - CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU

OPERATORI/UTILIZATORI și cuantumul amenzilor aplicate

Nr.

crt.

Descrierea faptei care intra sub incidența sancțiuni

Cuantumul amenzii

Pentru persoan e fizice

Pentru persoane juridice (lei)

Sancțiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare

1.

Refuzul operatorului de a pune la dispoziția autorității publice locale datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorecta și incompleta de date și informațiile necesare desfășurării activității acesteia

10.000-50.000

2.

Furnizarea/Prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și/sau calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii și a prezentului Regulament

10.000-50.000

3.

Neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activităților de control

30.000-50.000

4.

Practicarea altor tarife decât cele stipulate în, contractele de delegare a gestiunii și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau de ADIS, după caz

30.000-50.000

5.

Prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii

30.000-50.000

6.

Încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice și/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilități publice stabilite de autoritățile de reglementare competente, precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor

10.000 -50.000

7.

Refuzul operatorilor de a pune la dispoziția autorităților de reglementare competente datele și/sau informațiile solicitate ori furnizarea incorectă și incompletă de date și/sau informații necesare desfășurării activității acestora

10.000 -50.000

8.

Refuzul operatorilor de a se supune controlului și de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale

30.000 -50.000

9.

Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control

30.000 -50.000

10.

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de către operatorii fără licență eliberată potrivit prevederilor legii sau cu licență a cărei valabilitate a expirat

30.000 -50.000

11.

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără contract de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate

30.000 -50.000

12.

Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului

30.000 -50.000

13.

Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după achitarea la zi a debitelor restante

5.000-10.000

14.

Nerespectarea fluxului deșeurilor indicat de autoritatea locala/contractantă

50.000

100.000

Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

1.

Abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipale pe spatiile verzi, căile de comunicație, în locurile publice sau în alte locuri

decât cele special amenajate

100-200

500 - 2.500

2.

Nerespectarea precolectării selective a deșeurilor

200-500

2000-5000

3.

Depozitarea deșeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor și nemenținerea curățeniei pe platforme.

100-200

500- 1.000

4.

Depunerea în recipientele de precolectare a deșeurilor

municipale de pe platformele amenajate pe domeniul public, de

deșeuri animaliere (dejecții, cadavre de animale/păsări), deșeuri de construcții/demolări, deșeuri vegetale, deșeuri periculoase

etc.

200

1.000

1.000-2.500

5.

Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea cailor de acces către

platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale operatorilor.

100-200

500- 1.000

6.

Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat al localității, fără aprobarea prealabila a administrației

publice locale.

500-1000

1.000-2.000

7.

Utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în alte scopuri

decât cele pentru care sunt destinate.

100-200

500-2.000

8.

Aruncarea deșeurilor de construcții și demolări pe domeniul public sau privat al localității.

50-100

1.000-2.000

9.

Deteriorarea si/sau sustragerea recipientelor/părți ale acestora, aflați în punctele de precolectare.

500

2.000

10.

Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de precolectare aferente asociațiilor de proprietari/locatari de către utilizatorii non-casnici

500-2.000

11.

Colectarea de către operatorii economici în recipiente pentru deșeurile asimilabile a deșeurilor industriale (rezultate din activitatea acestora)

1.000-2.000

12.

nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate

500

1.000

1.000

13.

fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor

1.500

3.000

1.500-3.000

14.

Utilizarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor stradale de către operatorii economici, pentru colectarea deșeurilor asimilabile rezultate din activitatea proprie de colectare.

1.000-2.000

42