Hotărârea nr. 20/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul nr.13769/09.02.2016 formulat si aprobat in unanimitate in plenul sedintei, consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în unanimitate în plenul sedintei, consemnat si in procesul verbal al sedintei, privind finanțarea programului cultural pentru anul 2018 din fondul de rezervă cu suma de 100 mii lei;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 13067/06.02.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe

anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 993/2015 pentru aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata prin bugetele locale;

Având în vedere Raportul primarului nr. 13068/06.02.2016 privind

fundamentarea proiectului bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul local al Municipiului Iași pe anul 2016 în următoarea componență, conform anexelor nr. 1 - 1.3, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 1: Buget local total din care:

Venituri 605.748,26 mii lei Cheltuieli 664.429,56 mii lei

Deficit 58.681,30 mii lei

Anexa nr. 1.1: Secțiunea de funcționare

Venituri 556.218,99 mii lei Cheltuieli 556.218,99 mii lei

Anexa nr. 1.2: Secțiunea de dezvoltare

Venituri 49.529,27 mii lei Cheltuieli 108.210,57 mii lei Deficit 58.681,30 mii lei

Anexa nr. 1.2.1: Lista obiectivelor de investitii - activitate proprie.

1.2.2: Lista obiectivelor de investitii - invatamant.

1.2.3: Lista obiectivelor de investitii - spitale.

Anexa nr. 1.3: Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de

credite.

Art.2. Se aprobă bugetul creditelor interne al Municipiului Iași pe anul 2016 în următoarea componență, conform anexelor nr. 2 - 2.1, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 2: Bugetul creditelor interne Venituri 29.603,57 mii lei Cheltuieli 29.603,57 mii lei

Anexa nr. 2.1: Secțiunea de dezvoltare : 29.603,57 mii lei Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Iași pe anul 2016 în următoarea componență, conform anexelor nr. 3 - 3.3, parte integrantă din prezenta hotărâre : Anexa nr. 3: Venituri    188.006,66 mii    lei

Cheltuieli    195.347,94 mii    lei

Deficit:    7.341,28 mii    lei

Anexa nr. 3.1: Secțiunea de funcționare

Venituri    178.265,44 mii    lei

184.843,64 mii lei 6.578,20 mii lei


Cheltuieli

Deficit:

Anexa nr. 3.2: Secțiunea de dezvoltare

Venituri    9.741,22 mii lei

Cheltuieli 10.504,30 mii lei Deficit:    763,08 mii lei

Anexa nr. 3.3: Detalierea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite

Art.4 Se aprobă următoarele anexe care fac parte integrantă din prezenta

hotărâre:

Anexa nr. 4: Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare

Anexa nr. 5: Sinteza finanțării programelor

Anexa nr. 5.1 Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare.

Anexa nr. 5.2 Sinteza proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare.

Anexa nr. 6.1 - 6.10: Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2016.

Art.5. Ordonatorii de credite vor dispune masuri incepand cu data aprobarii prezentei pentru incadrarea in bugetele aprobate pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate de cheltuieli pentru anul 2016 conform anexelor parte integranta din hotarare. Creditele bugetare reprezinta limita maxima privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata acestora efectuandu-se in conformitate cu prevederile legale.

Art.6. Responsabilitatea pentru gestionarea eficienta si in conformitate cu prevederile legale a creditelor bugetare aprobate apartine conducatorilor, institutiilor de sub autoritatea Municipiului Iasi in calitate de ordonator de credite.

Art.7. Ordonatorii de credite de sub autoritatea Municipiului Iasi care la data de 31.12.2015 au raportat plati restante au obligatia ca in executia pe anul 2016 sa asigure achitarea platilor restante. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor restante la finele anului anterior.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Direcției Generale Regionale a Finantelor Publice Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generala Tehnica si Investitii; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi; Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcția Juridică; Direcția Control Intern și Controlul Calității; Direcția de Administrare Patrimoniu Public și Privat și ordonatorii de credite subordonați.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 20 din 10 februarie 2016

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

17

Împotrivă

1

Abțineri

1

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1 PROIECT


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

****** 00.01 TOTAL VENITURI

605.748,26

0,00

****** 48.02 VENITURI PROPRII

366.312,33

0,00

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

595.780,20

0,00

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

557.104,93

0,00

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

234.946,12

0,00

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

234.946,12

0,00

03.02 Impozit pe venit

7.697,59

0,00

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

7.697,59

0,00

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

227.248,53

0,00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

221.483,53

0,00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

5.765,00

0,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

64.998,26

0,00

07.02 Impozite si taxe pe proprietate

64.998,26

0,00

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

54.758,40

0,00

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.702,56

0,00

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

35.055,84

0,00

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7.306,32

0,00

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.548,47

0,00

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.634,66

0,00

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

123,19

0,00

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

2.933,54

0,00

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

253.678,61

0,00

11.02 Sume defalcate din TVA

230.297,73

0,00

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu

209.022,69

0,00

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

21.275,04

0,00

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.051,23

0,00

15.02.01 Impozit pe spectacol

227,24

0,00

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

823,99

0,00

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

22.329,65

0,00

16.02.02 Impozit pe mijloace de transport

16.586,85

0,00

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

10.040,21

0,00

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.546,64

0,00

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.001,06

0,00

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor

4.741,74

0,00

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.481,94

0,00

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.481,94

0,00

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.481,94

0,00

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

38.675,27

0,00

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

16.565,84

0,00

30.02 Venituri din proprietate

16.565,84

0,00

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

30.02.08 Venituri din dividende

1.527,96

0,00

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

1.527,96

0,00

30.02.50 Alte venituri din proprietate

695,22

0,00

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

22.109,43

0,00

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

591,36

0,00

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

21,06

0,00

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

570,30

0,00

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

2.793,71

0,00

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.467,00

0,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

326,71

0,00

35.02 Amenzi, penalitati si confiscari

9.582,46

0,00

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

9.582,46

0,00

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

9.582,46

0,00

36.02 Diverse venituri

9.141,90

0,00

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

10,79

0,00

36.02.06 Taxe speciale

2.189,37

0,00

36.02.50 Alte venituri

6.941,74

0,00

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

0,00

0,00

37.02.01 Donatii si sponsorizari

0,00

0,00

37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL

-48.525,21

0,00

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

48.525,21

0,00

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

829,86

0,00

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

829,86

0,00

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

0,00

0,00

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

772,07

0,00

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

0,00

0,00

39.02.10 Depozite spec pt constructii de locuinte

57,79

0,00

* 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

*    00.17 IV. SUBVENTII

8.964,00

0,00

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

8.964,00

0,00

42.02 Subventii de la bugetul de stat

8.964,00

0,00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

45,00

0,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

8.745,00

0,00

45.02 Sume prim de la UE/alti donat in ct plati efect si pref

174,20

0,00

45.02.02 Fondul Social European

174,20

0,00

45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efec anii anteriori

174,20

0,00

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

664.429,56

74,89

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

66.098,59

0,00

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

39.235,40

0,00

10 Cheltuieli de personal

26.400,00

0,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

56 Pr fonduri externe nerambur

5,45

0,00

71 Active nefinanciare

1.922,95

0,00

81 Rambursari de credite

907,00

0,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

17.979,19

0,00

10 Cheltuieli de personal

2.500,00

0,00

20 Bunuri si servicii

8.619,19

0,00

50 Fond de rezerva

3.900,00

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.800,00

0,00

81 Rambursari de credite

160,00

0,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din

care titlurile:

8.884,00

0,00

20 Bunuri si servicii

243,00

0,00

30 Dobanzi

8.641,00

0,00

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA

15.895,00

0,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

15.895,00

0,00

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

15.615,00

0,00

71 Active nefinanciare

80,00

0,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

325.740,65

74,59

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

208.481,03

74,59

10 Cheltuieli de personal

164.666,00

0,00

20 Bunuri si servicii

25.398,00

74,59

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.983,50

0,00

56 Pr fonduri externe nerambur

3.272,53

0,00

57 Asistenta sociala

390,00

0,00

59 Alte cheltuieli

750,00

0,00

71 Active nefinanciare

12.000,00

0,00

81 Rambursari de credite

21,00

0,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

11.950,00

0,00

10 Cheltuieli de personal

8.700,00

0,00

20 Bunuri si servicii

90,00

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

3.160,00

0,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

45.695,30

0,00

10 Cheltuieli de personal

504,00

0,00

20 Bunuri si servicii

20.000,00

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.234,00

0,00

59 Alte cheltuieli

11.520,00

0,00

71 Active nefinanciare

10.032,30

0,00

81 Rambursari de credite

1.405,00

0,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

59.614,32

0,00

10 Cheltuieli de personal

25.000,50

0,00

20 Bunuri si servicii

9.350,00

0,00

56 Pr fonduri externe nerambur

7.047,02

0,00

57 Asistenta sociala

15.311,80

0,00

59 Alte cheltuieli

1.400,00

0,00

71 Active nefinanciare

1.499,00

0,00

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

72.241,62

0,30

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

54.696,62

0,30

20 Bunuri si servicii

25.330,00

0,30

55 Alte transferuri

106,00

0,00

56 Pr fonduri externe nerambur

2.469,25

0,00

71 Active nefinanciare

18.672,37

0,00

81 Rambursari de credite

8.119,00

0,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

17.545,00

0,00

20 Bunuri si servicii

15.450,00

0,00

55 Alte transferuri

100,00

71 Active nefinanciare

300,00

0,00

81 Rambursari de credite

1.695,00

0,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

184.453,70

0,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

53.155,22

0,00

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

40 Subventii

9.800,00

0,00

56 Pr fonduri externe nerambur

5.899,82

0,00

71 Active nefinanciare

2.667,40

0,00

81 Rambursari de credite

24.788,00

0,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

130.488,00

0,00

20 Bunuri si servicii

28.400,00

0,00

40 Subventii

44.000,00

0,00

71 Active nefinanciare

37.697,00

0,00

81 Rambursari de credite

20.391,00

0,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

810,48

0,00

20 Bunuri si servicii

250,00

0,00

55 Alte transferuri

360,48

0,00

72 Active financiare

200,00

0,00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

58.681,30

74,89

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.1 PROIECT

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

556.218,99

0,00

****** 48.02 VENITURI PROPRII

365.482,47

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

547.254,99

0,00

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

557.104,93

0,00

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

234.946,12

0,00

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

234.946,12

0,00

03.02 Impozit pe venit

7.697,59

0,00

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

7.697,59

0,00

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

227.248,53

0,00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

221.483,53

0,00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

5.765,00

0,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

64.998,26

0,00

07.02 Impozite si taxe pe proprietate

64.998,26

0,00

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

54.758,40

0,00

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.702,56

0,00

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

35.055,84

0,00

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7.306,32

0,00

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.548,47

0,00

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.634,66

0,00

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

123,19

0,00

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

2.933,54

0,00

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

253.678,61

0,00

11.02 Sume defalcate din TVA

230.297,73

0,00

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipii

209.022,69

0,00

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

21.275,04

0,00

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.051,23

0,00

15.02.01 Impozit pe spectacol

227,24

0,00

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

823,99

0,00

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

22.329,65

0,00

16.02.02 mpozit pe mijloace de transport

16.586,85

0,00

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

10.040,21

0,00

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.546,64

0,00

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.001,06

0,00

16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor

4.741,74

0,00

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.481,94

0,00

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.481,94

0,00

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.481,94

0,00

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-9.849,94

0,00

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

16.565,84

0,00

30.02 Venituri din proprietate

16.565,84

0,00

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

30.02.08 Venituri din dividende

1.527,96

0,00

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

1.527,96

0,00

30.02.50 Alte venituri din proprietate

695,22

0,00

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-26.415,78

0,00

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

591,36

0,00

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

21,06

0,00

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

570,30

0,00

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

2.793,71

0,00

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.467,00

0,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

326,71

0,00

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

9.582,46

0,00

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

9.582,46

0,00

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

9.582,46

0,00

36.02 Diverse venituri

9.141,90

0,00

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

10,79

0,00

36.02.06 Taxe speciale

2.189,37

0,00

36.02.50 Alte venituri

6.941,74

0,00

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

-48.525,21

0,00

37.02.01 Donatii si sponsorizari

0,00

0,00

37.02.03 Varsaminte din SF pt SD a bugetului local

-48.525,21

0,00

* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

8.964,00

0,00

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

8.964,00

0,00

42.02 Subventii de la bugetul stat

8.964,00

0,00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

45,00

0,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

8.745,00

0,00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

556.218,99

74,89

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

64.170,19

0,00

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

37.307,00

0,00

10 Cheltuieli de personal

26.400,00

0,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

81 Rambursari de credite

907,00

0,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

17.979,19

0,00

10 Cheltuieli de personal

2.500,00

0,00

20 Bunuri si servicii

8.619,19

0,00

50 Fond de rezerva

3.900,00

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.800,00

0,00

81 Rambursari de credite

160,00

0,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din

care titlurile:

8.884,00

0,00

20 Bunuri si servicii

243,00

0,00

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

30 Dobanzi

8.641,00

0,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA

15.200,00

0,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

15.200,00

0,00

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

15.000,00

0,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

288.619,80

74,59

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

193.208,50

74,59

10 Cheltuieli de personal

164.666,00

0,00

20 Bunuri si servicii

25.398,00

74,59

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.983,50

0,00

57 Asistenta sociala

390,00

0,00

59 Alte cheltuieli

750,00

0,00

81 Rambursari de credite

21,00

0,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

8.950,00

0,00

10 Cheltuieli de personal

8.700,00

0,00

20 Bunuri si servicii

90,00

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

160,00

0,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

35.393,00

0,00

10 Cheltuieli de personal

504,00

0,00

20 Bunuri si servicii

20.000,00

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.964,00

0,00

59 Alte cheltuieli

11.520,00

0,00

81 Rambursari de credite

1.405,00

0,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

51.068,30

0,00

10 Cheltuieli de personal

25.000,50

0,00

20 Bunuri si servicii

9.350,00

0,00

57 Asistenta sociala

15.311,80

0,00

59 Alte cheltuieli

1.400,00

0,00

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

50.600,00

0,30

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

33.455,00

0,30

20 Bunuri si servicii

25.330,00

0,30

* 55 Alte transferuri

6,00

0,00

81 Rambursari de credite

8.119,00

0,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

17.145,00

0,00

20 Bunuri si servicii

15.450,00

0,00

81 Rambursari de credite

1.695,00

0,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

137.629,00

0,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

44.588,00

0,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

40 Subventii

9.800,00

0,00

81 Rambursari de credite

24.788,00

0,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

92.791,00

0,00

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

20 Bunuri si servicii

28.400,00

0,00

40 Subventii

44.000,00

0,00

81 Rambursari de credite

20.391,00

0,00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

250,00

0,00

20 Bunuri si servicii

250,00

0,00

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.2 PROIECT

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

***** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

49.529,27

0,00

**** 48.02 VENITURI PROPRII

829,86

0,00

*** 00.02 VENITURI CURENTE

48.525,21

0,00

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

48.525,21

0,00

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

48.525,21

0,00

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

48.525,21

0,00

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

48.525,21

0,00

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

829,86

0,00

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

829,86

0,00

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

0,00

0,00

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

772,07

0,00

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

0,00

0,00

39.02.10 Depozite spec pt constructii de locuinte

57,79

0,00

** 00.17 IV SUBVENTII

0,00

0,00

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

0,00

0,00

42.02 Subventii de la bugetul de stat

0,00

0,00

45.02 Sume primite de la UE/alti donat in cont plat efect si pref

174,20

0,00

45.02.02 Fondul Social European

174,20

0,00

45.02.02.02 Sume primite in contul plati efect in anii anteriori

174,20

0,00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

108.210,57

0,00

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

1.928,40

0,00

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

1.928,40

0,00

56 Pr fin fd ext neramb

5,45

0,00

71 Active nefinanciare

1.922,95

0,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA

695,00

0,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile:

695,00

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

615,00

0,00

71 Active nefinanciare

80,00

0,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

37.120,85

0,00

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

15.272,53

0,00

56 Pr fin fd ext neramb

3.272,53

0,00

71 Active nefinanciare

12.000,00

0,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

3.000,00

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

3.000,00

0,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

10.302,30

0,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

270,00

0,00

71 Active nefinanciare

10.032,30

0,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

8.546,02

0,00

56 Pr fin fd ext neramb

7.047,02

0,00

71 Active nefinanciare

1.499,00

0,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE

21.641,62

0,00

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

21.241,62

0,00

55 Alte transferuri

100,00

0,00

56 Pr fin fd ext neramb

2.469,25

0,00

71 Active nefinanciare

18.672,37

0,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

400,00

0,00

55 Alte transferuri

100,00

0,00

71 Active nefinanciare

300,00

0,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

46.824,70

0,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

8.567,22

0,00

56 Pr fin fd ext neramb

5.899,82

0,00

71 Active nefinanciare

2.667,40

0,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

37.697,00

0,00

71 Active nefinanciare

37.697,00

0,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

560,48

0,00

55 Alte transferuri

360,48

0,00

72 Active financiare

200,00

0,00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

58.681,30

0,00

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


MUNICIPIUL IASI

ANEXA NR. 1.2.1 PROIECT

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016 (ACTIVITATE PROPRIE)

mii lei

Capitolul / Obiectivul

Cap./ subcap.

PROPUNERI

BUGET

1

2

3

TOTAL

71.422,02

CAP. 51.02 Autorități publice total din care:

1.922,95

B. Lucrări noi total din care:

150,00

71.01.01 Construire sediu arhivă P.M.I.

150,00

C Alte cheltuieli - total din care:

1.772,95

b) Dotări independente

1.331,80

71.01.30 Licențe sursa excedent (40.02.14)

51.02.01.03

350,00

71.01.02 Achiziție echipamente IT sursa excedent (40.02.14)

51.02.01.03

500,00

71.01.03 Achiziție imprimante multifuncționale GIS

51.02.01.03

46,30

71.01.03 Dotări mobilier, birotică Serviciu Urbanism

51.02.01.03

20,00

71.01.03 Dotări mobilier

51.12.01.03

75,00

71.01.03 Mașini de numărat bani cu detectare bancnote false

51.02.01.03

13,50

71.01.03 Achiziționare case de bani pentru casieriile PMI

51.02.01.03

52,00

71.01.03 Achiziționare platformă persoane cu dizabilități

51.02.01.03

25,00

71.01.03 Achiziționare sistem alarmare casierii-sisteme de securizare(geam antiglonț și sertar de preluare monetar)

51.02.01.03

250,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

51.02.01.03

241,15

71.01.30 Studiu de fezabilitate pentru securitate informațională

51.02.01.03

70,00

71.01.30 Servicii de realizare Securitate Informatională, reproiectare WEB

51.02.01.03

96,00

71.01.30 Proiectare instalații hidranți interiori coloane case scări, rezervă apă pentru hidranți interiori ,grup pompare hidranți interiori P.M.I.,Proiectare instalație detectare, semnalizare, alarmare desfumare scări P.M.I., Proiect lucrări de alarmare împotriva incendiului, climatizare etc. pentru arhivele instituției P.M.I., Expertiză și proiectare pentru reabilitare corp B P.M.I.

51.02.01.03

75,15

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

200,00

71.01.30 Cadastru general și realizarea băncii de date urbană

51.02.01.03

50,00

71.01.01 Reabilitare spațiu pentru centru de cartier Cantemir

51.02.01.03

80,00

71.01.01 Amenajare și reabilitarea spațiu PT Hlincea în vederea înființării unui centru de recreere persoane vârstnice

51.02.01.03

70,00

CAP. 61.02.71 Apărare civilă total din care:

80,00

C Alte cheltuieli - total din care:

80,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

80,00

71.03 R.K. adăposturi PC

61.02.05

80,00

CAP. 67.02.71 Cultură, recreere sport - total din care:

10.032,30

A. Lucrări în continuare total din care:

350,00

71.01.01 Iluminat nocturn terenuri sport Ciric

67.02.05.02

350,00

C Alte cheltuieli total - din care:

9.682,30

b) Dotări independente

141,30

71.01.02 Achiziții dotări pentru zone de agrement(motocoase, mașini de tuns gazon, boilere pentru apă)

67.02.50

9,30

71.01.02 Achiziție pompă alimentare apă sulfuroasă și motosapă pentru afanare plaja Nicolina

67.02.50

7,00

71.01.02 Dotări echipamente de eficientizare a consumului de energie reactivă inductivă la stadionul E. Alexandrescu

67.02.05.01

125,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

360,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize parc de distracție pentru copii, locuri de joacă inclusiv acces oraș

67.02.05.02

100,00

71.01.30 Proiecte, studii, taxe pentru construire stadion de rugby

67.02.05.01

200,00

71.01.30 Expertize tehnice pentru monumente

67.02.03.30

60,00

d) Cheltuieli de execuție privind consolidările

348,00

71.01.01 Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferentz

67.02.03.30

348,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

8.833,00

71.01.03 Mobilier urban inclusiv acces oraș

67.02.50

1.750,00

71.01.02 Sistem supraveghere in spatii publice

67.02.50

350,00

71.01.30 Împădurirea unui teren de 39,736 ha pentru compensarea suprafeței de 6,5764 ha teren scos din circuitul forestier, ca urmare a implementării

67.02.05.03

163,00

71.01.30 Taxă pentru scoaterea din circuitul forestier a suprafe ței de 6000 mp. care se află în propritatea statului și administrarea Ocolului Silvic Iași pentru

67.02.50

50,00

P71â.r0ti1a.3d0e Cscohnicurs de soluții(monumente , statui, cladiri publice- N. Iorga,

Regele Ferdinand etc, Opera Romana, alte inv.)

67.02.03.30

1.500,00

71.01.30 Regenerare urbană în zona Lăpusneanu - Piața Unirii - Servicii cercetare arheologică

67.02.50.

20,00

71.01.01 Modernizare spații de joacă sursa excedent (40.02.14)

67.02.50

5.000,00

CAP.68.02.71 Asistență socială - total din care:

50,00

C Alte cheltuieli total - din care:

50,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

50,00

71.01.30 Proiectare modernizare și reabilitare creșe

68.02.11

50,00

CAP.70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total din care:

18.672,37

A. Lucrări în continuare - total din care:

5.437,00

71.01.01 Iluminat public sursa excedent (40.02.14)

70.02.06

2.700,00

70.01.01 Cimitir Sf. Petru și Pavel (alei, împrejmuire) sursa excedent

70.02.50

1.500,00

(7410. 0. 012. 0. 14C) onstruire zid de sprijin și împrejmuire Cimitir Sf. Vasile

70.02.50

882,00

71.01.01 Iluminat stradal zona Gradinari

70.02.06

355,00

B. Lucrări noi total din care:

7.122,65

71.01.01 Construire locuințe

5.000,00

71.01.01 Amenajare parcare între bl B1 și B2 str. Roman Vodă

70.02.50

122,65

71.01.01 Amenajare/Modernizare parcari ecologice

70.02.50

2.000,00

C Alte cheltuieli - total din care:

6.112,72

a) Achizitii de imobile si terenuri

1.500,00

71.01.01 Achizitii de imobile si terenuri

70.02.50

1.500,00

b) Dotări independente

365,17

71.01.02 Achiziție echipamente iluminat festiv

70.02.06

300,00

71.01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații publice Pasaj Sf. Vineri

70.02.50

20,17

71.01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații publice Pasaj Piața Unirii

70.02.50

30,00

71.01.02 Achiziție ,montare si branșare centrală termică pe gaz la apartamentul nr. 3, șos. Păcurari nr.47, bl 546, sc. B, et.1

70.02.50

15,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

3.557,00

71.01.30 Reactualizare PUG

70.02.50

400,00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și alte proiecte, PUZ-uri

70.02.50

1.620,00

71.01.30 Expertize imobile D.A.P.P.P.

70.02.03.30

80,00

71.01.30 Proiecte grupuri sanitare in mun. Iasi

70.02.50

50,00

71.01.30 Studii de fezabilitate pentru extindere rețele de distribuție pentru alimentare cu energie elecrică consumatori casnici , rețele iluminat public,auditul sistemului iluminat public în Mun Iași

70.02.06

260,00

71.01.30 PTh extinderi rețele energie electrică

70.02.06

200,00

71.01.30 Proiectare extindere rețea iluminat public Vișani

70.02.06

50,00

71.01.30 Elaborare Plan de ac țiuni privind energia durabilă

70.02.50

60,00

71.01.30 Studii, rapoarte evaluare și proiecte pentru înființare Parc Industrial Fortus

70.02.50

200,00

71.01.30 Studiu versant Păcurari urmare a efectului de cre ștere a accesibilității apelor subterane

70.02.50

50,00

71.01.30 Proiectare și execuție sistem drenaj Păcurari

70.02.50

50,00

71.01.30 Proiectare lucrări de consolidare versant zona Țicău-Sărărie

200,00

71.01.30 Proiectare platformă pentru amplasare locuințe de urgență inclusiv utilitățile necesare

70.02.03.30

50,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize reabilitare clădire pentru ONG-uri

70.02.50

30,00

71.01.30 Registrul spațiilor verzi

70.02.50

257,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

690,55

71.01.02 Preluare sistem iluminat public din Municipiul Iași conform Legii

70.02.06

455,00

71.01.01 Lucrări de racordare individuală la apă rece, apă caldă, încălzire, curent electric și gaze naturale a apartamentelor din str. Bularga nr.14A, Canta 60

70.02.03.30

100,00

71.01.01 Reabilitare spațiu str. Frumoasa nr.2, bl.918, tr.1,et.4,ap.15

70.02.03.30

12,00

71.01.01 Regenerare urbană în zona Lăpusneanu - Piața Unirii - branșament

70.02.06

10,00

e7l1e.c0t1ri.c01 Branșament apă și racord canalizare imobil str.Sf. Andrei nr.6A

70.02.03.30

4,12

71.01.01 Racordare la rețeaua de energie - loc consum str. Fulger nr.7

70.02.03.30

6,82

71.01.01 Racordare la rețeaua de energie electrică - loc consum str. Sf. Andrei nr.32 etaj (beneficiar Pintilie Ioan)

70.02.03.60

2,61

71.02.30 Concurs de soluții proiectare urbană zona Bazar

70.02.50

100,00

Cap.74.02.71 Protecția mediului - total din care:

300,00

C Alte cheltuieli - total din care:

300,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

300,00

71.01.30 Elaborarea studii proiecte, aplicatii de finantare pt. reducerea poluarii

74.02.03

100,00

a7e1r.u0l1u.i30 Elaborare studiu pt decontaminare terenuri poluate Tomești

74.02.03

200,00

Cap.81.02.71 Combustibil și energie - total din care:

2.667,40

B. Lucrări în continuare total din care:

2.500,00

71.01.01 Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare

81.02.06

2.500,00

C Alte cheltuieli - total din care:

167,40

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

167,40

71.01.01 Reabilitare sistem de încălzire imobil Berthelot nr.18

81.02.06

167,40

Cap. 84.02.71 Transporturi - total din care:

37.697,00

A. Lucrări în continuare total din care:

100,00

71.01.01 Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecția cu str.Petre Culianu

84.02.50

100,00

C Alte cheltuieli - total din care:

37.597,00

b) Dotări independente

12.300,00

71.01.02 Achiziție mijloace transport urbane (autobuze,tramvaie) sursa excedent (40.02.14)

84.02.50

12.000,00

71.01.03 Achiziție copertine pentru peroane stații transport public

84.02.50

300,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

1.697,00

71.01.30 Proiectare și actualizare proiecte modernizare străzi, asistență tehnică

84.02.03.03

1.000,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize: Reabilitare linii tramvai:

Tronson: Podu Roș - bd. Țuțora(intersecție cu str. Primăverii)

Tronson: Calea Chișinăului (intersecție cu bd. Metalurgiei) - Rond Țuțora

84.02.03.02

97,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize R.K. Podul Roș vechi , pod Metalurgiei și pod

T. Vladimirescu

84.02.03.01

75,00

71.01.30 Proiectare traversare râul Bahlui în zona Cicoarei - pasarela (2 benzi carosabile)și pod beton (4 benzi carosabile)

84.02.03.01

500,00

71.01.01 Proiectare Reabilitare Pasarelă metalică Gară Iași Km 75+532

84.02.03.01

25,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

23.600,00

71.01.01 Modernizare străzi sursa 11.02.06

84.02.03.03

1.576,00

71.01.01 Modernizare străzi sursa 04.02.04

84.02.03.03

2.704,00

71.01.01 Modernizare străzi sursa excedent (40.02.14)

84.02.03.03

10.720,00

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere

84.02.50

1.901,12

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere sursa excedent (40.02.14)

84.02.50

6.398,88

71.01.01 Reabilitare liniI de tramvai:

Tronson: Cinci Drumuri - str.Pădurii - str.Nicoriță

Tronson: Bucșinescu - bd. Tudor Vladimirescu - Calea Chișinăului și altele.

84.02.03.02

100,00

71.03 R.K. pod Tudor Vladimirescu

84.02.03.01

200,00

DIRECTOR GENERAL PETRU DUMITRU TOMORUG

MUNICIPIUL IASI


ANEXA NR. 1.2.2 PROIECT

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII "INVATAMANT"

mii lei

OBIECTIVUL

PROPUNERI

BUGET

TOTAL GENERAL

CAP.65.02.71 Invatamant, titlul X total din care:

12.000,00

A.Lucrari in continuare -total din care:

1.278,00

71.01.01.Construire corp nou Liceul "M.Costin"

710,00

71.01.01.Extindere corp nou Liceul "V.Alecsandri"

220,00

71.01.01 Reconstruire corp C Gradinita pp 5 "Sf.Sava"

148,00

71.01.01 Extindere Gradinita pp 1

100,00

71.01.01.Construire extindere corp A Liceul de Informatica "Gr.Moisil"

si lucrari ptr.desfiintare magazie anexa 2 a liceului

100,00

B.Lucrari noi -total din care:

0,00

C.Alte cheltuieli de investitii -total din care:

10.722,00

a.Achizitii imobile

0,00

b.Dotari independente

947,00

71.01.03 Dotari - calculatoare, videoproiectoare, etc Liceul "D.Cantemir"

194,00

71.01.03 Dotari - calculatoare Colegiul "E.Racovita"

40,00

71.01.03 Dotari - calculatoare , videoproiectoare, etc Colegiul "C.Negruzzi"

150,00

71.01.03 Dotari - gradinita pp 5

50,00

71.01.03 Dotari - copiator Colegiul "M.Eminescu"

50,00

71.01.03 Dotari - alarma la incendiu -locatia 2 Scoala "V.Conta"

54,00

71.01.03 Dotari - scoala Carol I- centru fianciar Colegiul "C.Negruzzi"

199,00

71.01.03 Dotari - copiator- Scoala " Elena Cuza"

10,00

71.01.03 Dotari - calculatoare, mobilier, etc Liceul de Informatica "Gr.Moisil"

200,00

c.Proiecte si studii

629,10

71.01.30.Proiect reparatii capitale cantina Colegiul de Arte "O.Bancila"

30,00

71.01.30.Proiect instal el, scenariu foc, reabilitare sala festivitati Colegiul de Arte "O.Bancila"

100,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica corp A Liceul Economic "V.Madgearu"

35,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica Scoala "V.Conta"

35,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica corp A Scoala "I.Neculce"

35,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica Scoala"G.I.Bratianu"

35,00

71.01.30.Proiect canalizare Scoala "T.Maiorescu"

10,00

71.01.30.Proiect consolidare cladire Liceul "D.Cantemir"

100,00

71.01.30.Proiect instalatii termice Scoala "A.Russo"

10,00

71.01.30.Proiect instalatii termice Scoala "D.A.Sturdza"

10,00

71.01.30.Proiect rep cap acoperis Seminarul Teologic "Sf.Vasile cel Mare"

10,00

71.01.30.Proiect instalatii electrice si sanitare Corp A Scoala "B.P.Hasdeu"

15,00

71.01.30.Proiect sala gimnastica, festivitati Scoala "T.Maiorescu"

30,00

71.01.30. Documentatie autorizatie de securitate la incendiu Scoala "V.Conta"

20,00

71.01.30. Documentatie autorizatie de securitate la incendiu Liceul "M.Costin"

20,00

71.01.30.Proiect instalatii Scoala "B.P.Hasdeu" ptr.gradinita pp 15

26,00

71.01.30.Proiect reparatii instalatii sanitare camin Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari- locatia 2

10,00

71.01.30.Licente- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

3,10

71.01.30.Proiectare sala sport Scoala "O.Cazimir"

50,00

71.01.30.Taxe, avize, bransament ptr. Sc.Carol I- Colegiul "C.Negruzzi"

10,00

71.01.30.Taxe, avize, PUZ sala sport Liceu "V.Alecsandri"

35,00

d.Consolidari

0,00

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor(reabilitari si reparatii capitale)

9.145,90

71.03.Reabilitare sala gimnastica Colegiul "C.Negruzzi"-hotarare judecatoreasca

101,00

71.03.Reparatii capitale cladire centrala termica Colegiul "C.Negruzzi"

300,00

71.03.Reparatii capitale cladire spalatorie Colegiul "C.Negruzzi"

300,00

71.03.Consolidare Scoala "M.Kogalniceanu"- Colegiul "M.Eminescu"

100,00

71.03. Reparatii capitale sala sport Scoala "I.Ghica"

30,00

71.01.30 Reabilitare Scoala "I.Simionescu"

431,00

71.03.Anvelopare corp cladire Colegiul"V.Adamachi"

150,00

71.03.Reparatii capitale fatada Colegiul Economic Administrativ

415,00

71.03.Reparatii capitale instalatii termice scoala,camin Colegiul"M.Eminescu"

250,00

71.03.Reparatii capitale cladire laboratoare Colegiul"M.Eminescu"

22,00

71.03.Rep cap centrala termica Colegiul"G.Ibraileanu"-structura Hecuba

8,00

71.03.Reparatii acoperis si reabilitare termica corp arte plastice Colegiul "O.Bancila"

113,00

71.03.Reparatii capitale camin Colegiul "O.Bancila"

584,00

71.03.Reparatii capitale covor tarchet sala sport Colegiul "O.Bancila"

100,00

71.03.Reparatii capitale invelitoare Scoala "I.Creanga"

70,00

71.03.Reparatii capitale tamplarie corp A Colegiul National

519,00

71.03.Reabilitare termica camin C 2 Colegiul Tehnic "I.C.Stefanescu"

252,00

71.03 Reparatii capitale cantina Colegiul "I.C.Stefanescu"

200,00

71.03.Reabilitare spatiu primit de la Cons.Jud- Colegiul "G.Ibraileanu"

100,00

71.03 Reparatii capitale instal.electrice Colegiul "M.Sturdza"

66,00

71.03 Reparatii capitale tamplarie scoala Colegiul "M.Sturdza"

50,00

71.03 Reamenajare sala gimnastica corp B Colegiul Tehnic Transporturi si Constructii

354,00

71.03 Reparatii capitale modul termic Liceul Tehnologic "P.Poni"

150,00

71.03 Reparatii capitale corp A Liceul "A.I.Cuza"

300,00

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

71.03.Reparatii capitale instalatii termice camin locatia 2

180,00

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

71.03.Reparatii capitale instalatii sanitare camin locatia 2

196,90

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

71.03.Reparatii capitale tamplarie locatia 1

100,00

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

71.03.Reparatii retea termica apa calda consum- locatia 2

48,00

71.03.Rep. capitale tamplarie Colegiul Electronica ptr.Scoala "Ghe.Marzescu"

100,00

71.03 Reparatii capitale instal.termice Scoala "A.Russo"

200,00

71.03 Reparatii capitale instal grad pp 15 Scoala "B.P.Hasdeu"

100,00

71.03 Reparatii capitale interioare corp A Scoala "B.P.Hasdeu"

50,00

71.03 Reparatii capitale instalatii sanitare si canalizare corp B Scoala "B.P.Hasdeu"

150,00

71.03 Reparatii capitale tamplarie exterioara Scoala"St.Barsanescu"

150,00

71.03.Reparatii capitale instalatii termice Scoala "D.A.Sturdza"

100,00

71.03.Reparatii capitale grupuri sanitare Scoala "D.A.Sturdza"

100,00

71.03 Reparatii capitale interioare Scoala"G.I.Bratianu"

177,00

71.03..Reparatii capitale canalizare exterioara Scoala "T.Maiorescu"

110,00

71.03..Reparatii capitale instalatii termice Scoala "A.Vlahuta"

205,00

71.03 Reparatii capitale acoperis Scoala "P.Poni"

150,00

71.03 Reparatii capitale -imprejmuire si sali clase grad.pn 23-Scoala "P.Poni"

50,00

71.03..Reparatii capitale instalatii, hidranti, paratrasnet-Scoala "G.Cosbuc"

50,00

71.03. Rep cap acoperis Seminarul Teologic "Sf.Vasile cel Mare"

50,00

71.03..Reparatii capitale - sistem de alarmare la incendiu Scoala "V.Conta"

33,00

71.03..Reparatii capitale imprejmuire, curte Scoala "V.Conta"

153,00

71.03.Reparatii capitale instal electrica Liceul "D.Cantemir'

100,00

71.03..Reabilitare termica corp A Scoala "I.Neculce"

200,00

71.03..Reparatii capitale grupuri sanitare corp B Scoala "I.Neculce"

100,00

71.03..Reparatii capitale imprejmuire Liceul "M.Costin"

80,00

71.03..Reparatii capitale acoperis Liceul "M.Costin"

50,00

71.03..Reparatii capitale tamplarie corp cls.V-VIII Scoala "V.Micle"

200,00

71.03..Reparatii capitale instalatii sanitare Scoala "V.Micle"

17,00

71.03..Reparatii capitale fatada Liceul Ec de Turism

130,00

71.03..Reparatii capitale grad pn 7- centru financiar Scoala "G.Calinescu"

50,00

71.03Rep. cap. Instalatie sanitara subsol gradinita pp 29

60,00

71.03. Reparatii capitale canalizare gradinita pp 26

168,00

71.03..Reparatii capitale instalatii electrice Gradinita pp 20

26,00

71.03..Reparatii capitale Gradinita pp 20

261,00

71.03..Reparatii capitale acoperis corp vechi Gradinita pp 1

100,00

71.03..Reparatii capitale hidroizolatie Gradinita pp 23

34,50

71.03..Reparatii capitale Gradinita pp 23

101,50

71.03..Reparatii capitale instal subsol Gradinita pp 13

50,00

DIRECTOR GENERAL PETRU DUMITRU TOMORUG

MUNICIPIUL IASI

ANEXA NR. 1.2.3 PROIECT

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016 SPITALE

mii lei

Capitolul / Obiectivul

Cap./ subcap.

PROPUNERI

BUGET

1

2

3

TOTAL CAP. 66 Sanatate- sursa excedent (40.02.14)

3000,00

C Alte cheltuieli - total din care:

3000,00

b) Dotări independente

680,00

Masa operatie - Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon

66.02.51

135,00

Lampa operatie - Spitalul Dr. C.I. Parhon

66.02.51

135,00

Ecograf - Spitalul Dr. C.I. Parhon

66.02.51

270,00

Paturi - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon

66.02.51

120,00

Injectomate - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon

66.02.51

20,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

2320,00

R.K. si modernizare sectia Ortopedie - Spitalul Clinic de Recuperare

66.02.51

350,00

Recompartimentare circuite spital (RK etaj 7) - Spitalul Clinic de Recuperare

66.02.51

470,00

RK Laborator de analize medicale - Spitalul Clinic de Recuperare

66.02.51

930,00

Reparatii capitale centrala termica - Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon

66.02.51

360,00

Reparatii capitale lift 7 statii - Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon

66.02.51

100,00

Lucrari de modernizare cale acces intrare principala Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon

66.02.51

110,00

DIRECTOR GENERAL

PETRU DUMITRU TOMORUG

MUNICIPIUL IASI


ANEXA NR. 1.3 PROIECT


DETALIEREA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL PE ORDONATORI DE CREDITE PE ANUL 2016

mii lei

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI BUGET 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

** 65 Invatamant

206.360,67

74,65

10 Cheltuieli de personal

1.383,00

20 Bunuri si servicii

180,00

71 Active nefinanciare

136,00

* 12101 Gradinita Sf Parascheva

1.699,00

10 Cheltuieli de personal

1.643,00

20 Bunuri si servicii

165,00

* 12102 Gradinita PP nr. 12

1.808,00

10 Cheltuieli de personal

1.206,00

20 Bunuri si servicii

132,00

* 12103 Gradinita PP nr. 21

1.338,00

10 Cheltuieli de personal

946,00

20 Bunuri si servicii

123,00

* 12104 Gradinita PP nr. 25

1.069,00

10 Cheltuieli de personal

904,00

20 Bunuri si servicii

103,00

71 Active nefinanciare

168,00

* 12105 Gradinita PP nr. 26

1.175,00

10 Cheltuieli de personal

844,00

20 Bunuri si servicii

105,00

* 12105 Gradinita PP nr. 8

949,00

10 Cheltuieli de personal

963,00

20 Bunuri si servicii

113,00

* 12110 Gradinita PP 16

1.076,00

10 Cheltuieli de personal

802,00

20 Bunuri si servicii

97,00

71 Active nefinanciare

287,00

* 12111 Gradinita PP 20

1.186,00

10 Cheltuieli de personal

888,00

20 Bunuri si servicii

110,00

* 12112 Gradinita PP 18

998,00

10 Cheltuieli de personal

1.006,00

20 Bunuri si servicii

114,00

* 12115 Gradinita PP 14

1.120,00

10 Cheltuieli de personal

771,00

20 Bunuri si servicii

98,00

9,40

71 Active nefinanciare

50,00

* 12118 Gradinita PP 13

919,00

10 Cheltuieli de personal

924,00

20 Bunuri si servicii

113,00

* 12119 Gradinita PP 24

1.037,00

10 Cheltuieli de personal

1.073,00

20 Bunuri si servicii

308,00

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI BUGET 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

71 Active nefinanciare

200,00

* 12120 Gradinita PP 1

1.581,00

10 Cheltuieli de personal

818,00

20 Bunuri si servicii

96,00

* 12122 Gradinita PP 22

914,00

10 Cheltuieli de personal

920,00

20 Bunuri si servicii

117,00

* 12123 Gradinita PP 3

1.037,00

10 Cheltuieli de personal

727,00

20 Bunuri si servicii

116,00

71 Active nefinanciare

60,00

* 12124 Gradinita PP 29

903,00

10 Cheltuieli de personal

1.010,00

20 Bunuri si servicii

144,00

* 12126 Gradinita PP 4

1.154,00

10 Cheltuieli de personal

825,00

20 Bunuri si servicii

116,00

71 Active nefinanciare

198,00

* 12141 Gradinita PP5 Sf. Sava

1.139,00

10 Cheltuieli de personal

901,00

20 Bunuri si servicii

133,00

59 Burse

17,50

71 Active nefinanciare

217,00

* 12201 Scoala nr. 2 ,, Veronica Micle"

1.268,50

10 Cheltuieli de personal

1.679,00

20 Bunuri si servicii

259,00

59 Burse

8,00

71 Active nefinanciare

205,00

* 12202 Scoala nr. 3 ,, Al. Vlahuta"

2.151,00

10 Cheltuieli de personal

2.553,00

20 Bunuri si servicii

339,00

59 Burse

7,50

71 Active nefinanciare

50,00

* 12203 Scoala nr. 39 "G Calinescu"

2.949,50

10 Cheltuieli de personal

3.140,00

20 Bunuri si servicii

404,00

59 Burse

14,00

71 Active nefinanciare

150,00

* 12204 Scoala nr. 15 ,, St. Barsanescu"

3.708,00

10 Cheltuieli de personal

5.498,00

20 Bunuri si servicii

691,00

59 Burse

18,00

71 Active nefinanciare

341,00

* 12205 Scoala nr. 22 ,,B.P. Hasdeu"

6.548,00

10 Cheltuieli de personal

3.695,00

20 Bunuri si servicii

453,00

59 Burse

14,50

71 Active nefinanciare

150,00

* 12206 Scoala nr.23 ,,Titu Maiorescu"+Sc32+Sc

19 4.312,50

10 Cheltuieli de personal

977,00

20 Bunuri si servicii

131,00

59 Burse

5,00

71 Active nefinanciare

200,00

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI BUGET 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

* 12207 Scoala nr. 38 ,,Petru Poni"

1.313,00

10 Cheltuieli de personal

1.659,00

20 Bunuri si servicii

272,00

59 Burse

7,00

71 Active nefinanciare

30,00

* 12209 Scoala nr. 24 "I Ghica"

1.968,00

10 Cheltuieli de personal

1.556,00

20 Bunuri si servicii

207,00

59 Burse

10,00

71 Active nefinanciare

10,00

* 12210 Scoala nr. 9 "E Cuza"

1.783,00

10 Cheltuieli de personal

2.294,00

20 Bunuri si servicii

284,00

59 Burse

7,00

71 Active nefinanciare

50,00

* 12211 Scoala nr. 26 "G Cosbuc"

2.635,00

10 Cheltuieli de personal

1.063,00

20 Bunuri si servicii

85,00

* 12212 Scoala Postliceala Sanitara Gr.GhicaVo

a 1.148,00

10 Cheltuieli de personal

1.750,00

20 Bunuri si servicii

222,00

59 Burse

6,50

71 Active nefinanciare

212,00

* 12213 Scoala nr. 10 "Gh Bratianu"

2.190,50

10 Cheltuieli de personal

1.635,00

20 Bunuri si servicii

221,00

59 Burse

5,50

* 12214 Scoala nr. 4 "I. Teodoreanu"

1.861,50

10 Cheltuieli de personal

1.191,00

20 Bunuri si servicii

143,00

59 Burse

7,50

* 12215 Scoala nr. 28 "M Codreanu"

1.341,50

10 Cheltuieli de personal

3.443,00

20 Bunuri si servicii

445,00

59 Burse

12,00

* 12216 Scoala nr. 13 " Al Cel Bun"

3.900,00

10 Cheltuieli de personal

3.481,00

20 Bunuri si servicii

436,00

59 Burse

15,50

71 Active nefinanciare

431,00

* 12217 Scoala nr. 34" I Simionescu"

4.363,50

10 Cheltuieli de personal

2.430,00

20 Bunuri si servicii

293,00

59 Burse

20,00

71 Active nefinanciare

210,00

* 12218 Scoala nr. 43"D Sturdza"

2.953,00

10 Cheltuieli de personal

1.503,00

20 Bunuri si servicii

267,00

59 Burse

9,40

* 12219 Scoala nr. 8" C Sylva"

1.779,40

10 Cheltuieli de personal

1.592,00

20 Bunuri si servicii

264,00

65.56 Pr fnd nerambursabil

174,20

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI BUGET 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

59 Burse

6,50

71 Active nefinanciare

335,00

* 12220 Scoala nr. 21" I Neculce"

2.371,70

10 Cheltuieli de personal

2.276,00

20 Bunuri si servicii

389,00

59 Burse

9,50

71 Active nefinanciare

295,00

* 12221 Scoala nr. 36" V Conta"

2.969,50

10 Cheltuieli de personal

3.102,00

20 Bunuri si servicii

412,00

59 Burse

17,50

71 Active nefinanciare

50,00

* 12222 Scoala nr. 11"O Cazimir"

3.581,50

10 Cheltuieli de personal

1.774,00

20 Bunuri si servicii

254,00

59 Burse

7,00

71 Active nefinanciare

70,00

* 12223 Scoala nr. 17" I Creanga"

2.105,00

10 Cheltuieli de personal

1.684,00

20 Bunuri si servicii

262,00

59 Burse

14,00

71 Active nefinanciare

210,00

* 12224 Scoala nr. 40" Al Russo"

2.170,00

10 Cheltuieli de personal

2.387,00

20 Bunuri si servicii

364,00

59 Burse

15,50

* 12225 Scoala nr. 42 ,,N. Iorga"

2.766,50

10 Cheltuieli de personal

2.937,00

20 Bunuri si servicii

384,00

59 Burse

16,00

71 Active nefinanciare

860,00

* 12301 Liceul Miron Costin

4.197,00

10 Cheltuieli de personal

1.317,00

20 Bunuri si servicii

252,00

59 Burse

6,50

* 12302 Liceul Waldorf

1.575,50

10 Cheltuieli de personal

4.591,00

20 Bunuri si servicii

707,00

59 Burse

18,50

71 Active nefinanciare

422,00

* 12303 Liceul M. Eminescu

5.738,50

10 Cheltuieli de personal

5.396,00

20 Bunuri si servicii

775,00

59 Burse

21,00

71 Active nefinanciare

1.060,00

* 12304 Colegiul C. Negruzzi

7.252,00

10 Cheltuieli de personal

4.134,00

20 Bunuri si servicii

503,00

59 Burse

11,50

71 Active nefinanciare

519,00

* 12305 Colegiul National

5.167,50

10 Cheltuieli de personal

3.674,00

20 Bunuri si servicii

506,00

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI BUGET 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

59 Burse

33,50

71 Active nefinanciare

40,00

* 12306 Colegiul E. Racovita

4.253,50

10 Cheltuieli de personal

3.374,00

20 Bunuri si servicii

402,00

59 Burse

16,00

71 Active nefinanciare

300,00

* 12307 Liceul Al. I. Cuza

4.092,00

10 Cheltuieli de personal

3.245,00

20 Bunuri si servicii

401,00

59 Burse

25,00

71 Active nefinanciare

394,00

* 12308 Liceul D. Cantemir

4.065,00

10 Cheltuieli de personal

4.378,00

20 Bunuri si servicii

711,00

59 Burse

18,00

71 Active nefinanciare

108,00

* 12309 Liceul G. Ibraileanu

5.215,00

10 Cheltuieli de personal

3.874,00

20 Bunuri si servicii

523,00

59 Burse

17,00

71 Active nefinanciare

255,00

* 12310 Liceul V. Alecsandri

4.669,00

10 Cheltuieli de personal

7.767,00

20 Bunuri si servicii

793,00

59 Burse

71,00

71 Active nefinanciare

927,00

* 12311 Colegiul de arta O. Bancila

9.558,00

10 Cheltuieli de personal

3.758,00

20 Bunuri si servicii

464,00

59 Burse

21,00

71 Active nefinanciare

415,00

* 12312 Colegiul Administrativ nr. 1

4.658,00

10 Cheltuieli de personal

3.598,00

20 Bunuri si servicii

502,00

65.56 Pr fnd nerambursabil

2.742,94

59 Burse

15,00

71 Active nefinanciare

300,00

* 12313 Liceul de informatica Grigore Moisil

7.157,94

10 Cheltuieli de personal

3.234,00

20 Bunuri si servicii

446,00

57 Asistenta sociala

390,00

59 Burse

8,50

* 12314 Liceul sportiv

4.078,50

10 Cheltuieli de personal

2.829,00

20 Bunuri si servicii

647,00

59 Burse

19,00

* 12315 Scoala Normala V. Lupu

3.495,00

10 Cheltuieli de personal

1.174,00

20 Bunuri si servicii

305,00

59 Burse

6,00

71 Active nefinanciare

60,00

* 12316 Seminarul Teologic

1.545,00

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI BUGET 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

10 Cheltuieli de personal

2.741,00

20 Bunuri si servicii

653,00

59 Burse

17,00

71 Active nefinanciare

150,00

* 12402 Liceul Tehnologic Petru Poni

3.561,00

10 Cheltuieli de personal

2.574,00

20 Bunuri si servicii

461,00

59 Burse

7,50

71 Active nefinanciare

116,00

* 12404 Gr. Sc. M. Sturdza

3.158,50

10 Cheltuieli de personal

2.198,00

20 Bunuri si servicii

375,00

59 Burse

16,00

71 Active nefinanciare

100,00

* 12405 Col.Tehn. Electron.si Telecom.G.Marzes

cu 2.689,00

10 Cheltuieli de personal

4.192,00

20 Bunuri si servicii

513,00

59 Burse

9,50

71 Active nefinanciare

452,00

* 12406 Gr. Sc. I.C. Stefanescu

5.166,50

10 Cheltuieli de personal

2.703,00

20 Bunuri si servicii

347,00

59 Burse

14,50

71 Active nefinanciare

150,00

* 12407 Gr. Sc. Agricol V. Adamachi

3.214,50

10 Cheltuieli de personal

5.002,00

20 Bunuri si servicii

597,00

59 Burse

33,50

* 12408 Colegiul Tehnic Ghe. Asachi

5.632,50

10 Cheltuieli de personal

3.011,00

20 Bunuri si servicii

780,00

59 Burse

14,40

71 Active nefinanciare

354,00

* 12409 Colegiul Tehnic de Transporturi si Const

4.159,40

10 Cheltuieli de personal

4.042,00

20 Bunuri si servicii

455,00

65.56 Pr fnd nerambursabil

256,03

59 Burse

37,50

71 Active nefinanciare

35,00

* 12411 Gr. Sc. Virgil Madgearu

4.825,53

10 Cheltuieli de personal

2.002,00

20 Bunuri si servicii

423,00

59 Burse

2,10

* 12412 Gr. Sc. Dimitrie Leonida

2.427,10

10 Cheltuieli de personal

3.043,00

20 Bunuri si servicii

571,00

65.25

59 Burse

11,00

71 Active nefinanciare

538,00

* 12413 Lic.Tehnologic de Mecatronica si Autom

at 4.163,00

10 Cheltuieli de personal

2.962,00

20 Bunuri si servicii

322,00

59 Burse

8,60

71 Active nefinanciare

130,00

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI BUGET 2016

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

* 12414 Gr Sc Economic de Turism

11000 Grup scolar Hoban

3.422,60

1.983,50

** 66 Sanatate

8.790,00

10 Cheltuieli personal

20 Bunuri si servicii

8.700,00

90,00

** 68 Asigurari si asistenta sociala

52.177,44

* Centru de Fond Directia crese

10 Cheltuieli personal

20 Bunuri si servicii

71 Cheltuieli capital

7.400,50

4.900,50

1.500,00

1.000,00

* Centru de Fond Dir. de asist. com.

10 Cheltuieli personal

20 Bunuri si servicii

56 Pr fnd nerambursabil

57 Asig&asist.soc-asist

59 Alte cheltuieli

44.776,94

20.100,00

7.850,00

66,14

15.311,80

1.000,00

71 Cheltuieli capital

449,00

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


MUNICIPIUL IASI


ANEXA NR. 2 PROIECT


BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2016

Venituri mii lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PROPUNERI

BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

0

1

2

TOTAL VENITURI

29.603,57

41.07 Alte operațiuni financiare

29603,57

41.07.02 Sume aferente creditelor interne

29.603,57

41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne

29.603,57

Cheltuieli

mii lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PROPUNERI

BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

0

1

2

TOTAL CHELTUIELI

29.603,57

84.07 Transporturi

29.603,57

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

29603,57

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


DIRECTOR GENERAL,

PETRU DUMITRU TOMORUG

MUNICIPIUL IASI


ANEXA NR. 2.1 PROIECT


BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2016

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Venituri mii lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PROPUNERI

BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

0

1

2

TOTAL VENITURI

29.603,57

41.07 Alte operațiuni financiare

29603,57

41.07.02 Sume aferente creditelor interne

29.603,57

41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne

29.603,57

Cheltuieli

mii lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PROPUNERI

BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

0

1

2

TOTAL CHELTUIELI

29.603,57

84.07 Transporturi

29.603,57

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

29603,57

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


DIRECTOR GENERAL,

PETRU DUMITRU TOMORUG

MUNICIPIUL IASI


ANEXA 3 PROIECT

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TOTAL VENITURI

188.006,66

30 Venituri din proprietate

2.739,81

30.10.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

2.567,47

30.50

Alte venituri din proprietate

172,34

33.10

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

160.771,07

33.10.05

Taxe si alte venituri in invatamant

4.866,50

33.10.08

Ven prestari servicii

3.597,90

33.10.13

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

2.465,27

33.10.14

Contrib. elevilor si studentilor pentru internate,camine si cantine

16.143,37

33.10.16

proprie

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitate

156,00

33.10.17 Venituri din organizare de cursuri de calificare si conversie profesionala,specializare si perfectionare

500,00

33.10.21

sanatate

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de

117.462,86

33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu directia de sanatate publica din sume alocate de la BS

8.764,36

33.10.31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la MS

2.300,00

33.50

Alte venituri din prestari de servivii si alte activitati

4.514,81

34,10

Venituri din taxe administrative si eliberari permise

667,24

34.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

667,24

36

Diverse venituri

19,54

36.50

Alte venituri

19,54

37

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.10.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

-5.856,22

37.10.04 Varsaminte din sectiunea de functionare

5.856,22

43,10 Subventii de la alte administratii

23.809,00

43.10.09 Subventii pentru institutii publice

19.764,00

43.10.10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

160,00

43.10.14Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

3.000,00

43.10.19 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

885,00

TOTAL CHELTUIELI

195.347,94

3,58

Capitolul 54

Alte servicii publice

3.588,80

TITLUL I

Cheltuieli de personal

2.100,00

TITLUL II

Bunuri si servicii

1.415,00

TITLUL XII

Active nefinanciare

73,80

Capitolul 61

Ordine publica si siguranta nationala

15.663,10

TITLUL I

Cheltuieli de personal

14.048,10

TITLUL II

Bunuri si servicii

1.000,00

TITLUL XII

Active nefinanciare

615,00

Capitolul 65

Invatamant

29.157,13

TITLUL I

Cheltuieli de personal

3.414,87

TITLUL II

Bunuri si servicii

25.398,26

3,58

TITLUL IX

Asistenta sociala

13,00

TITLUL XII

Active nefinanciare

331,00

Capitolul 66

Sanatate

139.386,02

TITLUL I

Cheltuieli de personal

52.390,00

TITLUL II

Bunuri si servicii

76.297,51

TITLUL X

Alte cheltuieli

1.501,51

TITLUL XII

Active nefinanciare

9.197,00

Capitolul 67

Cultura, recreere si religie

3.342,47

TITLUL I

Cheltuieli de personal

1.401,65

TITLUL II

Bunuri si servicii

1.212,82

TITLUL X

Alte cheltuieli

458,00

TITLUL XII

Active nefinanciare

270,00

Capitolul 68

Asigurari si asistenta sociala

4.210,42

TITLUL II

Bunuri si servicii

4.192,92

TITLUL XII

Active nefinanciare

17,50

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Deficit

99.10.96 + 99.10.97

7341,28

99.10.96

Deficitul secțiunii de funcționare

6578,2

99.10.97

Deficitul secțiunii de dezvoltare

763,08

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

DETALIEREA BUGETULUI CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016

SECTUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TOTAL VENITURI

178.265,44

30.10 Venituri din proprietate

2.739,81

30,05 Venituri din concesiuni si inchirieri

2.567,47

30.50 Alte venituri din proprietate

172,34

33.10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

160.771,07

33.10.05 Taxe si alte venituri in invatamant

4.866,50

33.10.08 Ven prestari servicii

3.597,90

33.10.13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate

2.465,27

33.10.14 Contrib. elevilor si studentilor pentru internate,camine si cantine

16.143,37

33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitate proprie

156,00

33.10.17 Venituri din organizare de cursuri de calificare si conversie profesionala,specializare si perfectionare

500,00

33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

117.462,86

33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu directia de sanatate publica din sume alocate de la BS

8.764,36

33.10.31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la MS

2.300,00

33.50 Alte venituri din prestari de servivii si alte activitati

4.514,81

34,10 Venituri din taxe administrative si eliberari permise

667,24

34.50    Alte ven din taxe administrative, eliberari permise

36    Diverse venituri

36.50    Alte venituri

37    Transferuri voluntare, altele decat subventiile

667,24

19,54

19,54

-5.856,22

37.10.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

-5.856,22

43,10 Subventii de la alte administratii

19.924,00

43.10.09 Subventii pentru institutii publice

19.764,00

43.10.10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

160,00

TOTAL CHELTUIELI

184.843,64

3,58

Capitolul 54 Alte servicii publice generale

3.515,00

TITLUL I Cheltuieli de personal

2.100,00

TITLUL II Bunuri si servicii

1.415,00

Capitolul 61 Ordine publica si siguranta nationala

15.048,10

TITLUL I Cheltuieli de personal

14.048,10

TITLUL II Bunuri si servicii

1.000,00

Capitolul 65 Invatamant

28.826,13

TITLUL I Cheltuieli de personal

3.414,87

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TITLUL II

Bunuri si servicii

25.398,26

3,58

TITLUL IX

Asistenta sociala

13,00

Capitolul 66

Sanatate

130.189,02

TITLUL I

Cheltuieli de personal

52.390,00

TITLUL II

Bunuri si servicii

76.297,51

TITLUL X

Alte cheltuieli

1.501,51

Capitolul 67

Cultura, recreere si religie

3.072,47

TITLUL I

Cheltuieli de personal

1.401,65

TITLUL II

Bunuri si servicii

1.212,82

TITLUL X

Alte cheltuieli

458,00

Capitolul 68

Asigurari si asistenta sociala

4.192,92

TITLUL II

Bunuri si servicii

4.192,92

Deficit

99.10.96

6.578,20

99.10.96

Deficitul secțiunii de funcționare

6.578,20

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

DETALIEREA BUGETULUI CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

PROPUNERI BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TOTAL VENITURI

9.741,22

37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile

5.856,22

37.10.04 Varsaminte din sectiunea de functionare

5.856,22

43,10 Subventii de la alte administratii

3.885,00

43.10.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

3.000,00

43.10.19 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

885,00

TOTAL CHELTUIELI

10.504,30

Capitolul 54 Alte servicii publice

73,80

TITLUL XII Active nefinanciare

73,80

Capitolul 61 Ordine publica si siguranta nationala

615,00

TITLUL XII Active nefinanciare

615,00

Capitolul 65 Invatamant

331,00

TITLUL XII Active nefinanciare

331,00

Capitolul 66 Sanatate

9.197,00

TITLUL XII Active nefinanciare

9.197,00

Capitolul 67 Cultura, recreere si religie

270,00

TITLUL XII Active nefinanciare

270,00

Capitolul 68 Asigurari si asistenta sociala

17,50

TITLUL XII Active nefinanciare

17,50

Deficit 99.10.97

7341,28

99.10.97    Deficitul secțiunii de dezvoltare

763,08

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

DETALIEREA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU

PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ORDONATORI DE CREDITE PE ANUL 2016

mii lei

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI

BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

** 54 Alte servicii publice generale

3.588,80

* Directia Locala de Evidenta a Populatiei

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

3.588,80

2.100,00

1.415,00

73,80

** 61 Ordine publica si siguranta nationala

15.663,10

* Politia Locala Iasi

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

15.663,10

14.048,10

1.000,00

615,00

** 65 Invatamant

29.157,13

3,58

* Gradinita Sf Parascheva

20 Bunuri si servicii

1.019,00

1.019,00

* Gradinita PP nr. 12

20 Bunuri si servicii

572,00

572,00

* Gradinita PP nr. 21

20 Bunuri si servicii

490,00

490,00

* Gradinita PP nr. 25

20 Bunuri si servicii

516,80

516,80

* Gradinita PP nr. 26

20 Bunuri si servicii

500,00

500,00

* GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

20 Bunuri si servicii

380,00

380,00

* Gradinita PP 16

20 Bunuri si servicii

525,00

525,00

* Gradinita PP 20

20 Bunuri si servicii

520,00

520,00

* Gradinita PP 18

20 Bunuri si servicii

525,00

525,00

* Gradinita PP 14

20 Bunuri si servicii

540,00

0,51

540,00

0,51

* Gradinita PP 13

20 Bunuri si servicii

500,00

500,00

* Gradinita PP 24

20 Bunuri si servicii

301,20

301,20

* Gradinita PP 1

20 Bunuri si servicii

484,00

484,00

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI

BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

* Gradinita PP 22

20 Bunuri si servicii

378,00

378,00

* Gradinita PP 3

20 Bunuri si servicii

637,00

637,00

* Gradinita PP 29

20 Bunuri si servicii

530,00

530,00

* Gradinita PP 4

20 Bunuri si servicii

512,00

512,00

* Gradinita PP5 Sf. Sava

20 Bunuri si servicii

425,00

425,00

* Scoala nr. 2 ,, Veronica Micle"

20 Bunuri si servicii

23,05

23,05

* Scoala nr. 3 ,, Al. Vlahuta"

20 Bunuri si servicii

299,00

3,07

299,00

3,07

* Scoala nr. 39 "G Calinescu"

20 Bunuri si servicii

29,00

29,00

* Scoala nr. 15 ,, St. Barsanescu"

20 Bunuri si servicii

67,00

67,00

* Scoala nr. 22 ,,B.P. Hasdeu"

20 Bunuri si servicii

131,50

131,50

* Scoala nr.23 ,,Titu Maiorescu"+Sc32+Sc19

20 Bunuri si servicii

36,50

36,50

* Scoala nr. 38 ,,Petru Poni"

20 Bunuri si servicii

19,00

19,00

* Scoala nr. 24 "I Ghica"

20 Bunuri si servicii

88,00

88,00

* Scoala nr. 9 "E Cuza"

20 Bunuri si servicii

1,00

1,00

* Scoala nr. 26 "G Cosbuc"

20 Bunuri si servicii

456,80

456,80

* Scoala Postliceala Sanitara Gr.GhicaVoda

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

4.243,86

3.414,87

763,99

65,00

* Scoala nr. 10 "Gh Bratianu"

20 Bunuri si servicii

230,80

230,80

* Scoala nr. 4 "I. Teodoreanu"

20 Bunuri si servicii

20,00

20,00

* Scoala nr. 13 " Al Cel Bun"

20 Bunuri si servicii

20,00

20,00

* Scoala nr. 34" I Simionescu"

20 Bunuri si servicii

220,00

220,00

* Scoala nr. 43"D Sturdza"

20 Bunuri si servicii

192,50

192,50

* Scoala nr. 8" C Sylva"

20 Bunuri si servicii

370,00

370,00

* Scoala nr. 21" I Neculce"

20 Bunuri si servicii

46,35

46,35

* Scoala nr. 36" V Conta"

20 Bunuri si servicii

4,00

4,00

* Scoala nr. 11"O Cazimir"

27,00

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI

BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

20 Bunuri si servicii

27,00

* Scoala nr. 17" I Creanga"

20 Bunuri si servicii

14,00

14,00

* Scoala nr. 40" Al Russo"

20 Bunuri si servicii

30,00

30,00

* Scoala nr. 42 ,,N. Iorga"

20 Bunuri si servicii

9,00

9,00

* Liceul Miron Costin

20 Bunuri si servicii

51,30

51,30

* Liceul Waldorf

20 Bunuri si servicii

76,50

76,50

* Liceul M. Eminescu

20 Bunuri si servicii

730,00

730,00

* Colegiul C. Negruzzi

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

1.370,00

1.320,00

50,00

* Colegiul National

20 Bunuri si servicii

254,50

254,50

* Colegiul E. Racovita

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

200,00

160,00

40,00

* Liceul Al. I. Cuza

20 Bunuri si servicii

65,00

65,00

* Liceul D. Cantemir

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

186,00

106,00

80,00

* Liceul G. Ibraileanu

20 Bunuri si servicii

576,00

576,00

* Liceul V. Alecsandri

20 Bunuri si servicii

58,00

58,00

* Colegiul de arta O. Bancila

20 Bunuri si servicii

675,00

675,00

* Colegiul Administrativ nr. 1

20 Bunuri si servicii

100,00

100,00

* Liceul de informatica Grigore Moisil

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

590,00

585,00

5,00

* Liceul sportiv

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

320,00

312,00

8,00

* Scoala Normala V. Lupu

20 Bunuri si servicii

1.300,00

1.300,00

* Seminarul Teologic

20 Bunuri si servicii

772,00

772,00

* Liceul Tehnologic Petru Poni

20 Bunuri si servicii

664,00

664,00

* Gr. Sc. M. Sturdza

20 Bunuri si servicii

343,00

343,00

* Col.Tehn. Electron.si Telecom.G.Marzescu

20 Bunuri si servicii

180,00

180,00

* Gr. Sc. I.C. Stefanescu

1.668,00

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI

BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

20 Bunuri si servicii

1.668,00

* Gr. Sc. Agricol V. Adamachi

1.325,00

20 Bunuri si servicii

1.289,00

71 Active nefinanciare

36,00

* Colegiul Tehnic Ghe. Asachi

620,00

20 Bunuri si servicii

560,00

71 Active nefinanciare

60,00

* Colegiul Tehnic de Transporturi si Const

686,00

20 Bunuri si servicii

686,00

* Gr. Sc. Virgil Madgearu+Sc 7 N, Tonitza

39,75

20 Bunuri si servicii

39,75

* Gr. Sc. Dimitrie Leonida

266,00

20 Bunuri si servicii

266,00

* Lic.Tehnologic de Mecatronica si Automat

64,72

20 Bunuri si servicii

64,72

* Gr Sc Economic de Turism

43,00

20 Bunuri si servicii

43,00

** 66 Sanatate

139.386,02

* Spitalul Clinic de Recuperare

94.115,00

10 Cheltuieli de personal

28.822,00

20 Bunuri si servicii

57.311,00

59 Alte cheltuieli

880,00

71 Active nefinanciare

7.102,00

* SPITALUL CLINIC DR C I PARHON

44.861,02

10 Cheltuieli de personal

23.568,00

20 Bunuri si servicii

18.826,51

59 Alte cheltuieli

621,51

71 Active nefinanciare

1.845,00

* Sp.Sf. Spiridon

410,00

20 Bunuri si servicii

160,00

71 Active nefinanciare

250,00

** 67 Cultura, recreere si religie

3.342,47

* Ateneul Tatarasi

1.213,67

10 Cheltuieli de personal

653,00

20 Bunuri si servicii

360,67

71 Active nefinanciare

200,00

* Editura "Junimea"

930,52

10 Cheltuieli de personal

359,65

20 Bunuri si servicii

500,87

59 Alte cheltuieli

20,00

71 Active nefinanciare

50,00

* Casa de Cultura

1.198,28

10 Cheltuieli de personal

389,00

20 Bunuri si servicii

351,28

59 Alte cheltuieli

438,00

71 Active nefinanciare

20,00

** 68 Asigurari si asistenta sociala

4.210,42

* Centru de Fond Directia crese

1.600,00

20 Bunuri si servicii

1.600,00

* Centru de Fond Dir. de asist. com.

2.610,42

20 Bunuri si servicii

2.592,92

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

PROPUNERI

BUGET

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

71 Active nefinanciare

17,50

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU

SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI    ANEXA 4

C

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 87 Alte actiuni economice

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

II

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

Județul: IASI

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IASI FORMULAR:    12

ANEXA NR. 5 PROIECT


SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

-mii lei -

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

rn

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

729,07

7.370,62

41.420,93

211.818,71

57.829,51

44.098,83

363.330,67

II.Credite bugetare

0,00

0,00

122,35

942,49

7.654,09

42.539,64

96.993,81

159.586,12

48.297,64

356.136,14

finanțate din:

1

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

729,07

7.370,62

32.584,05

211.815,37

57.114,17

44.098,83

353.775,11

II.Credite bugetare

0,00

0,00

122,35

942,49

7.448,98

33.628,89

79.950,07

158.940,98

18.694,07

299.727,83

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

205,11

8.858,53

17.040,40

0,00

29.603,57

55.707,61

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,82

0,00

631,82

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

0,00

68,88

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

0,00

68,88

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

1)

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

440,00

86,34

2.944,56

47.200,67

53.492,54

6.397,69

110.561,80

II.Credite bugetare

59,35

653,42

164,70

1.439,61

25.835,18

16.477,89

12.292,43

56.922,58

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

205,11

73,87

16.562,14

0,00

29.603,57

46.444,69

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

2)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

1.269,76

370,70

2.813,48

496,37

4.950,31

II.Credite bugetare

0,00

0,00

1.269,76

370,70

2.813,48

496,37

4.950,31

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

0,00

68,88

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

0,00

68,88

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

3)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU

finanțat din:

L

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

28.369,73

164.244,00

808,15

37.204,77

238.263,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

30.919,52

53.744,19

139.584,86

5.899,82

237.784,74

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

478,26

0,00

0,00

9.262,92

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

Il.Credite bugetare

MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009-2014

4)

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,75

5,45

70,20

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,82

0,00

631,82

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

Il.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

JUDETUL: IASI

ANEXA NR. 5.1 PROIECT


Unitatea administrativ-teritoriala MUNICIPIUL IASI FORMULAR: 18

SINTEZA

proiectelor finanțate / propuse la finanțare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politiciilor Comune Agricola si de Pescuit, precum și altor facilitați si instrumente postaderare

-mii lei -

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

1=2+....+9

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

49.02

I. Credite de angajament

362628,65

0,00

63,00

729,07

7370,62

41420,93

211818,71

57127,49

44098,83

II.Credite bugetare

355434,12

0,00

122,35

942,49

7654,09

42539,64

96993,81

158889,55

48292,19

din care:

Programe din Fondul European

56.01

de Dezvoltare Regională ( FEDR)

I. Credite de angajament

110561,80

0,00

0,00

440,00

86,34

2944,56

47200,67

53492,54

6397,69

II.Credite bugetare

103367,27

0,00

59,35

653,42

369,81

1513,48

42397,32

16477,89

41896,00

din acesta:

n

Denumire proiect : Reabilitarea si modernizarea Caminului de Pensionari Sf Parascheva Copou din Iasi

I. Credite de angajament

10919,23

0,00

0,00

220,00

73,69

2632,32

670,00

6423,81

899,41

II.Credite bugetare

10919,23

0,00

0,00

202,28

13,99

1355,73

1365,91

1000,44

6980,88

Denumire proiect : Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi

I. Credite de angajament

91182,31

0,00

0,00

220,00

12,65

312,24

46328,68

44308,74

0,00

II.Credite bugetare

83987,78

0,00

0,00

9,67

207,01

82,48

41031,41

13053,64

29603,57

Denumire proiect: Constructie extindere corp A, Liceul de informatica Grigore Moisil si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului

I. Credite de angajament

4669,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1559,36

3110,00

II.Credite bugetare

4669,36

0,00

59,35

441,47

148,81

0,00

0,00

1177,43

2842,30

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect: Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Iasi pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro pe luna

I. Credite de angajament

3790,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,99

1200,63

2388,28

II.Credite bugetare

3790,90

0,00

0,00

0,00

0,00

75,27

0,00

1246,38

2469,25

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

I. Credite de angajament

5019,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

374,04

2826,80

496,37

II.Credite bugetare

5019,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

374,04

2826,80

496,37

din acesta:

1

Denumire proiect: Vulnerabil dar activ social ca tine (VAST) Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

1636,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1608,14

66,14

II.Credite bugetare

1636,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1608,14

66,14

Denumire proiect Stagii de pregatire in domeniul serviciilor turistice la standarde europene Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

2126,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

345,68

202,55

256,00

II.Credite bugetare

2126,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

345,68

202,55

256,00

Denumire proiect Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

520,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520,85

0,03

II.Credite bugetare

520,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520,85

0,03

Denumire proiect Elevi mai buni intr-o scoala mai buna Scoala Ion Neculce

I. Credite de angajament

669,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495,26

174,20

II.Credite bugetare

669,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495,26

174,20

Programe din Fondul de Coeziune ( FC)

56.03

I. Credite de angajament

247047,66

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

808,15

37204,77

II.Credite bugetare

247047,66

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

139584,86

5899,82

din acesta:

J

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei enegetice in alimentarea cu

caldura urbana

I. Credite de angajament

247047,66

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

808,15

37204,77

II.Credite bugetare

247047,66

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

139584,86

5899,82

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

JUDETUL: IASI Unitatea administrativ-teritoriala: MUNICIPIUL IASI FORMULAR: 16

ANEXA NR. 5.2 PROIECT


I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

SINTEZA 1

PROIECTELOR CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/

surse de finanțare

Istoria minoritatilor-o abordare cultural artistica a diversitatii

Cod

Total

proiect

Realizat

până la

31.12.2013

Executie

preliminata

2014

Propuneri

2015

Estimari

2016

Estimari

2017

Estimari

2018

Estimari

anii

ulteriori

0

1

2=3 la 9

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

I

702,02

702,02

0,00

II

702,02

696,57

5,45

CHELTUIELI CURENTE

01

I

702,02

702,02

II

702,02

702,02

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

I

132,76

132,76

II

132,76

132,76

BUNURI ȘI SERVICII

20

I

569,26

569,26

II

569,26

569,26

1. FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ

00

I

(Uniunea Europeană și alți donatori)

II

din care:

II

I

1.2ALȚI DONATORI

00

702,02

702,02

0,00

II

631,82

626,37

5,45

CHELTUIELI CURENTE

01

I

700,72

700,72

II

631,82

626,37

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

I

132,76

132,76

II

132,76

127,31

5,45

BUNURI ȘI SERVICII

20

I

567,96

567,96

II

497,76

497,76

SUBVENȚII

40

I

II

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

51

I

PUBLICE

II

ALTE TRANSFERURI

55

I

II

ACTIVE NEFINANCIARE

71

I

1,30

1,30

II

1,30

1,30

Denumirea si codul proiectului/

surse de finanțare

Istoria minoritatilor-o abordare cultural artistica a diversitatii

Cod

Total

proiect

Realizat

până la

31.12.2013

Executie

preliminata

2014

Propuneri

2015

Estimari

2016

Estimari

2017

Estimari

2018

Estimari

anii

ulteriori

0

1

2=3 la 9

3

4

5

6

7

8

9

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

56

I

702,02

702,02

0,00

NERAMBURSABILE DE POSTADERARE, din care:****)2

II

631,82

626,37

5,45

Cheltuieli curente

00

I

Cheltuieli de capital

00

II

I

II

Mecanismul financiar SEE

56.17

I

702,02

702,02

0,00

II

631,82

626,37

5,45

Finanțarea națională

56.17.01

I

105,31

105,31

II

105,31

99,86

5,45

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

I

596,71

596,71

II

526,51

526,51

2. BUGETUL LOCAL

00

I

II

70,2

70,2

CHELTUIELI CURENTE

01

I

II

70,2

70,2

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

I

II

BUNURI ȘI SERVICII

20

I

II

70,2

70,2

SUBVENȚII

40

I

II

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

51

I

PUBLICE

II

ALTE TRANSFERURI, din care:****)

55

I

II

Cheltuieli curente

00

I

II

Cheltuieli de capital

00

I

II

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

56

I

NERAMBURSABILE DE POSTADERARE, din care:****)

II

Cheltuieli curente

00

I

II

Cheltuieli de capital

00

I

II

ASISTENTA SOCIALA

57

I

II

Denumirea si codul proiectului/

surse de finanțare

Istoria minoritatilor-o abordare cultural artistica a diversitatii

Cod

Total

proiect

Realizat

până la

31.12.2013

Executie

preliminata

2014

Propuneri

2015

Estimari

2016

Estimari

2017

Estimari

2018

Estimari

anii

ulteriori

0

1

2=3 la 9

3

4

5

6

7

8

9

ALTE CHELTUIELI

59

I

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

II

I

ACTIVE NEFINANCIARE

71

II

I

OPERATIUNI FINANCIARE

79

II

I

IMPRUMUTURI ACORDATE

80

II

I

II

din care:

2.1 PROGRAME COMUNITARE****)

50.02.55.01.07

I

II

Cheltuieli curente

00

I

Cheltuieli de capital

00

II

I

2.2 PROGRAME PHARE SI ALTE PROGRAME CU FINANTARE

50.02.55.01.08

II

I

NERAMBURSABILA****)

II

Cheltuieli curente

00

I

Cheltuieli de capital

00

II

I

2.3 PROGRAME I.S.P.A. ***) ****)

50.02.55.01.09

II

I

Cheltuieli curente

00

II

I

Cheltuieli de capital

00

II

I

II

2.4 PROGRAME S.A.P.A.R.D. ***) ****)

50.02.55.01.10

I

Cheltuieli curente

00

II

I

Cheltuieli de capital

00

II

I

li

2.5. PROGRAME FINANTATE DIN ALTE INSTRUMENTE /FONDURI

00

II

I

POSTADERARE **)

II

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

56

I

NERAMBURSABILE DE POSTADERARE, din care:****)

II

Denumirea si codul proiectului/

surse de finanțare

Istoria minoritatilor-o abordare cultural artistica a diversitatii

Cod

Total

proiect

Realizat

până la

31.12.2013

Executie

preliminata

2014

Propuneri

2015

Estimari

2016

Estimari

2017

Estimari

2018

Estimari

anii

ulteriori

0

1

2=3 la 9

3

4

5

6

7

8

9

Cheltuieli curente

00

I

Cheltuieli de capital

00

II

I

II

2.5.1. Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

valută mii..........*)

00

I

- mii lei, din care:****)

50.02.56.15

II

I

Cheltuieli curente

00

II

I

Cheltuieli de capital

00

II

I

II

2.5.2.Alte facilitati si instrumente postaderare

valută mii..........*)

00

I

- mii lei, din care:****)

50.02.56.16

II

I

Cheltuieli curente

00

II

I

Cheltuieli de capital

00

II

I

II

3. CREDITE INTERNE SAU EXTERNE

00

I

II

CHELTUIELI CURENTE

01

I

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

II

I

BUNURI ȘI SERVICII

20

II

I

SUBVENȚII

40

II

I

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

51

II

I

PUBLICE

II

ALTE TRANSFERURI

55

I

ASISTENTA SOCIALA

57

II

I

II

Denumirea si codul proiectului/

surse de finanțare

Istoria minoritatilor-o abordare cultural artistica a diversitatii

Cod

Total

proiect

Realizat

până la

31.12.2013

Executie

preliminata

2014

Propuneri

2015

Estimari

2016

Estimari

2017

Estimari

2018

Estimari

anii

ulteriori

0

1

2=3 la 9

3

4

5

6

7

8

9

ALTE CHELTUIELI

59

I

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

II

I

ACTIVE NEFINANCIARE

71

II

I

OPERATIUNI FINANCIARE

79

II

I

IMPRUMUTURI ACORDATE

80

II

I

II

4. ALTE SURSE

00

I

CHELTUIELI CURENTE

01

II

I

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

II

I

BUNURI ȘI SERVICII

20

II

I

II

II

SUBVENȚII

40

I

II

II

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

51

I

PUBLICE

II

ALTE TRANSFERURI

55

I

ASISTENTA SOCIALA

57

II

I

ALTE CHELTUIELI

59

II

I

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

II

I

ACTIVE NEFINANCIARE

71

II

I

OPERATIUNI FINANCIARE

79

II

I

IMPRUMUTURI ACORDATE

80

II

I

II

Din total, din care:

1. Proiectul Istoria minoritatilor, total

I

702,02

702,02

II

I

702,02

702,02

Denumirea si codul proiectului/

surse de finanțare

Cod

Total

proiect

Realizat

până la

Executie

preliminata

Propuneri

2015

Estimari

2016

Estimari

2017

Estimari

2018

Estimari

anii

Istoria minoritatilor-o abordare cultural artistica a diversitatii

31.12.2013

2014

ulteriori

0

1

2=3 la 9

3

4

5

6

7

8

9

II

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU