Hotărârea nr. 2/2016

HOTĂRÂRE privind repartizarea definitiva din excedentul bugetului local a necesarului sectiunii de dezvoltare inregistrat la data de 31.12.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind repartizarea definitiva din excedentul bugetului local a necesarului sectiunii de dezvoltare inregistrat la data de 31.12.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.01.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 5693 / 19.01.2016 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;'

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile Ordinului M.F.P. nr 4075/18.12.2015 -privind Normele metodologice de incheiere exercitiu bugetar an 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare in suma de 3.970.369,11 lei, din excedentul bugetului local inregistrat la data de 31.12.2015.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 2 din 29 ianuarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

24

Împotrivă

1

Abțineri

f

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 2 din 29 ianuarie 2016