Hotărârea nr. 198/2016

HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special domnului Gabriel Vasile Harabagiu Viceprimar al Municipiului Iaşi, în calitate de reprezentant al Municipiului Iaşi, în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, Judetul Neamţ, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS

MUNICIPIUL IASI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special domnului Gabriel Vasile Harabagiu

Viceprimar al Municipiului Iași, în calitate de reprezentant al Municipiului Iași, în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, Judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă

Canal Iași - ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în unanimitate în plenul ședinței privind acordarea mandatului special domnului Gabriel Vasile Harabagiu Viceprimar al Municipiului Iași, în calitate de reprezentant al Municipiului Iași, în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, Judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS , consemnată și în procesul verbal al ședinței ;

Având în vedere adresa ARSACIS înregistrata la Primăria Municipiului Iași sub numarul 49.378/10.05.2016;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS privind acordarea

mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA

ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași,

Având în vedere referatul intocmit de Directia Generală Tehnică si Investiții, înregistrat sub nr.56210 din 26.05.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.62, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRÂȘTE:

Art.1. Se aprobă aderarea Comunei Cordun, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Octav Băncila nr.1, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr.7/A/24.01.2008, reprezentată legal prin Președinte - ing. Victor Chirilă.

Art.2. Se acordă mandat special domnului Gabriel Vasile Harabagiu viceprimar al Municipiului Iași, in calitate de reprezentant al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS., să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași, aderarea Comunei Cordun, judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași.

Art.3. În cazul în care reprezentantul legal al Municipiului Iași, este in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, inlocuitorul va fi desemnat prin act administrativ al Primarului.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, ARSACIS, S.C. Apavital S.A, Comunei Cordun, judetul Neamt si Direcției Generala Tehnica si Investitii și Institutiei Prefectului Judetului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de ARSACIS si S.C. Apavital S.A si Directia Generala Tehnica si Investitii

Aducerea la cunostinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăteni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 198 din 15 iulie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 198 din 15 iulie 2016