Hotărârea nr. 197/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Locale de Evidența Persoanelor Iași;

Având în vedere avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea

Bazelor de Date nr.3749865 / 2016;

Având în vedere avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.28400

/2016;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.572/2004 privind înființarea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iasi;

Având în vedere prevederile O.G.nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G.nr.2104/2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidența apersoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr.13/2011;

Având în vedere adresa Prefectului Județului Iași prin care se comunică numărul maxim de posturi, potrivit dispozițiilor art.III alin.(8) din O.U.G. nr.63/2010;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, conform anexelor 1-3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 197 din 15 iulie 2016

Anexa nr.3

la Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 15 iulie 2016

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DIRECȚIEI

w    ’    9    9

LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR IAȘI

2016

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

9

Art.1. Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași, denumită pe scurt D.L.E.P. Iași s-a înființat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași, în temeiul art.1 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și are personalitate juridică.

Art.2 (1) Scopul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, denumită în continuare D.L.E.P., este acela de a exercita competențele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor, stare civilă precum și de eliberare a documentelor, în sistem de ghișeu unic.

(2) Activitatea D.L.E.P. se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Art.3. Direcția Locală de Evidență a Persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a actelor de identitate și a cărților de alegător .

Art.4. Conducerea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași este asigurată de către un director executive, numit sau eliberat din funcție prin hotărâre de consiliu local, în condițiile legii, de către consiliul local, cu avizul prealabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art.5 În îndeplinirea prerogativelor cu care este investită, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor cooperează cu celelalte structuri ale primăriei, ale M.A.I., Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenți economici și cu cetățenii.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA DIRECȚIEI LOCALE DE EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR

Art.6. (1) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Locale de Evidența Persoanelor Iași se stabilesc prin hotărîre a Consiliului Local al Municipiului Iași, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D. și

al A.N.F.P.

(2)    Organigrama Direcției Locale de Evidența Persoanelor iași este prevăzută în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

(3)    Statul de funcții al Direcției Locale de Evidența Persoanelor iași este prevăzută în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

(4)    Direcția Locală de Evidență a Persoanelor are atribuții în domeniile:

a)    evidența informatizată a persoanelor și eliberarea actelor de identitate,

b)    informatic;

b)    stare civilă;

c)    resurse umane, financiar-contabilitate și buget, juridic, achiziții publice, secretariat, logistică.

Art.7. D.L.E.P. Iași este formată din următoarele structuri:

a)    Serviciul Stare Civilă

-    Biroul Acte Speciale

b)    Serviciul Evidența Persoanelor

-    Biroul Actualizare Date

-    Biroul Acte Identitate

-    Compartimentul Verificări, Furnizări Date, Secretariat

c)    Compartimentul Informatic

d)    Biroul Resurse Umane, Logistică

-    Compartimentul Administrativ

e)    Compartimentul Juridic, Achiziții Publice

f)    Compartimentul Financiar- Contabil și Buget

Art.8. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea direcției are la bază relații de autoritate (ierarhice, funcționale), de cooperare, de coordonare și control, potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

Art.9. (1) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea direcției și structurile subordonate acesteia în scopul menținerii, păstrării și perfecționării stării de funcționalitate a serviciului. Același tip de relații se stabilesc între șefii structurilor componente și personalul subordonat acestora.

(2) În cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcții de conducere, se stabilesc relații de autoritate funcționale între personalul cu funcția cea mai mare și restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării și îmbinării în mod unitar, în conformitate cu scopurile și obiectivele propuse, a activității acestora și a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare și asigurării unității de acțiune în îndeplinirea obiectivelor.

Art.10. La nivelul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, activitatea de control și coordonare este atributul conducerii și se realizează direct, ori prin intermediul șefului de serviciu, birou sau coordonatorului de compartiment.

Art.11. (1) Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidența persoanelor din municipiul Iași și din comunele arondate acestui serviciu, respectiv Andrieșeni, Aroneanu, Bârnova, Bivolari, Ciurea, Golăești, Holboca, Horlești, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Probota, Roșcani, Rediu, Schitu - Duca, Țigănași, Tomești, Trifești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria Vlădeni, Voinești, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale.

(2) Modificarea arondării actuale a Direcției Locale de Evidența Persoanelor Iași se stabilește prin hotarâre a consiliului județean, la propunerea serviciului public comunitar județean, cu avizul prealabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrare a Bazelor de Date.

CONDUCEREA DIRECȚIEI

9

Art.12. Conducerea D.L.E.P. este asigurată de Directorul executiv.

Art.13. (1) Directorul executiv reprezintă D.L.E.P. în relațiile cu structuri din cadrul primăriei, cu structuri din cadrul M.A.I., cu instituții și organisme interne și internaționale , potrivit competențelor legale.

(2)    În exercitarea atribuțiilor conferite de lege, directorul executiv emite dispoziții obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

(3)    În condițiile legii și reglementărilor specifice, directorul executiv poate delega atribuții din competența sa altor salariați din subordine.

Art.14. Directorul executiv răspunde în fața consiliului local și a primarului municipiului Iași de întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit fișei postului.

(1)    Conducerea structurilor din cadrul D.L.E.P. este exercitată de șefii acestora, iar în lipsa acestora de către un salariat desemnat.

(2)    Șefii structurilor din cadrul D.L.E.P. răspund de întreaga activitate pe care o desfășoară în fața directorului executiv.

(3)    Șefii structurilor D.L.E.P. conduc întreaga activitate pe liniile lor de competență și reprezintă instituția în relațiile cu celelalte structuri din cadrul Primăriei, ale D.J.E.P., alte structuri ale M.A.I., conform delegării și dispozițiilor primite.

(4)    Personalul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară, în fața directorului executiv.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI LOCALE DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR

9    9    9

Art.15. Direcția Locală de Evidență a Persoanelor are următoarele atribuții principale:

a)    întocmește, ține evidența și eliberează certificatele de stare civilă;

b)    înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

c)    întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

d)    întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condițiile legii;

e)    constată desfacerea căsătoriei, prin divorț, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.

f)    actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

g)    furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a persoanelor, date necesare pentru actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor;

h)    utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanelor;

i)    furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei, acte de identitate pentru aceștia;

j)    actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

k)    pentru derularea în condiții optime a activității, stabilește în funcție de necesități, regulamente specifice de desfășurare ale acestora;

l)    primește de la structurile competente cărțile de identitate, cărțile de alegător, pe care le eliberează solicitanților;

m)    primește cererile și documentele necesare în vederea eliberării actelor de identitate și cărților de alegător și pentru aplicarea vizei de reședință pe actele de identitate pentru cetățenii care au domiciliul/reședința pe raza de competență; eliberează actele de identitate solicitanților;

n)    gestionează și asigură protecția informațiilor clasificate ”secret de serviciu”, asigură relația cu S.R.I. în acest domeniu;

o)    asigură accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor procedurii interne ;

p)    întocmește raportul privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare ;

q)    asigură cadrul, căile și mijloacele pentru dezvoltarea și eficientizarea circuitelor de comunicare între instituție și cetățean ;

r)    colaborează cu purtătorii de cuvânt și structurile funcționale de comunicare din autoritățile și instituțiile publice în vederea gestionării acțiunilor de imagine, când situația o impune ;

s)    constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

q) asigură evidența prin registre pentru fiecare categorie de documente eliberate.

Secțiunea I

ATRIBUȚIILE PE LINIE DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR

9    9

Art.16. Atribuțiile D.L.E.P. Iași pe linie de evidență a persoanelor sunt realizate prin Serviciul Evidența Persoanelor, serviciu de specialitate organizat în subordinea Directorului executiv al D.L.E.P. și condus de un șef de serviciu.

Art.17. Serviciul Evidența Persoanelor, denumit pe scurt S.E.P., are în componență Biroul Acte Identitate (B.A.I.),Biroul Actualizări Date (B.A.D.) și Compartimentul Verificări, Furnizări Date, Secretariat (C.V.F.D.S) subordonate direct șefului S.E.P.. Art.18. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, Biroul Acte Identitate, Biroul Actualizări Date și Compartimentul Verificări, Furnizări Date, Secretariat vor avea relații de colaborare și sprijin reciproc.

1.1. Atribuțiile Biroului Acte Identitate

Art.19.Biroul Acte Identitate este subordonat șefului S.E.P. și este condus de un șef de birou.

Art.20. Principalele atribuții ale B.A.I. sunt următoarele:

a)    primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, a cărților de identitate provizorii precum și pentru înscrirea mențiunii de stabilire a reședinței, în conformitate cu prevederile legale; înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; preia imaginile cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate și o verifică în baza de date;

b)    întocmește cărțile de identitate provizorii;

c)    aplică pe actele de identitate eticheta pe care înscrie mențiunea privind reședința

d)    eliberează solicitanților actele de identitate;

e)    acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de responsabilitate la solicitarea instituțiilor sau persoanelor interesate, participă în colaborare cu autoritățile administrației publice locale la organizarea activităților de preluare a imaginilor și primire documentelor necesare eliberării actelor de identitate persoanelor netransportabile, internate în unități sanitare ori de ocrotire socială, reținute, arestate sau care locuiesc în localități izolate sau aflate la distanțe mari;

f)    colaborează cu structurile de poliție organizând în comun acțiuni și controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, pensiuni, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a populației, precum și a celor urmărite în temeiul legii;

g)    identifică - pe baza mențiunilor operative - elemente urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

h)    asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I. în scopul realizării sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

i)    soluționează cererile structurilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiție, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

j)    întocmește situațiile statistice, analizele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciului, precum și procesele-verbale de scădere din gestiune;

k)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

l)    organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele manuale locale;

m)    execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

n)    asigură securitatea documentelor pe care le produc și gestionează;

o)    asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

p)    furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001;

q)    sprijină celelalte structuri din cadrul S.E.P. în ducerea la îndeplinire a atribuțiilor pe linia de competență

I.2. Atribuțiile Biroului Actualizări Date

Art.21. Biroul Actualizări Date (B.A.D.) este subordonat șefului S.E.P. și este condus de un șef de birou.

Art.22. Principalele atribuții ale B.A.D. sunt următoarele:

a)    efectuează operațiunile necesare actualizării bazei de date cu informațiile din documentele prezentate de cetățeni și asociază imaginea preluată solicitanților la datele de stare civilă ale acestora, cu scopul producerii actelor de identitate;

b)    constituie loturile de producție a cărților de identitate cu datele prelucrate informatic;

c)    efectuează operațiunile necesare pentru actualizarea S.N.I.E.P. cu date privind:

-    nașterea persoanei,

-    modificări ale datelor de stare civilă ale minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani,

-    decesul persoanei,

-    dobândirea, redobândirea sau pierderea cetățeniei române,

-    dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate,

-    divorțul / căsătoria persoanei,

-    interdicția de a se afla în anumite localități, obligarea de a nu părăsi localitatea, interzicerea dreptului de a alege sau de a fi ales;

d)    acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de responsabilitate la solicitarea instituțiilor sau persoanelor interesate

e)    clarifică, cu sprijinul B.J.A.B.D.E.P., erorile sau neconcordanțele din baza de date (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

f)    clarifică, cu sprijinul serviciului de pașapoarte, neconcordanțele dintre bazele de date;

g)    identifică - pe baza mențiunilor operative - elemente urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

h)    soluționează cererile structurilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiție,

Parchet, M.Ap.N., persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

i)    întocmește situațiile statistice, analizele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, precum și procesele-verbale de scădere din gestiune;

j)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

k)    organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele manuale locale;

l)    execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

m)    asigură securitatea documentelor pe care le produc și gestionează;

n)    asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

o)    sprijină celelalte structuri din cadrul S.E.P. în ducerea la îndeplinire a atribuțiilor pe linia de competență

I.3. Atribuțiile Compartimentului Verificări, Furnizări Date, Secretariat

Art.23. Compartimentul Verificări, Furnizări Date, Secretariat (C.V.F.D.S.) este subordonat șefului S.E.P.

Art.24. Principalele atribuții ale C.V.F.D.S. sunt următoarele:

a)    desfășoară activități specifice de secretariat;

b)    desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a cererilor și petițiilor cetățenilor;

c)    soluționează cererile structurilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiție, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

d)    întocmește situațiile statistice, analizele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, precum și procesele-verbale de scădere din gestiune;

e)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

f)    organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele manuale locale;

g)    execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

h)    asigură securitatea documentelor pe care le produc și gestionează;

i)    asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

j)    asigură evidența prin registre pentru fiecare categorie de documente eliberate;

k)    sprijină celelalte structuri din cadrul S.E.P. în ducerea la îndeplinire a atribuțiilor pe linia de competență

Secțiunea II

ATRIBUȚIILE PE LINIE DE STARE CIVILĂ

9

Art.25. Atribuțiile D.L.E.P. Iași pe linie de stare civilă sunt realizate prin Serviciul Stare Civilă (S.S.C.), serviciu de specialitate organizat în subordinea Directorului executiv al D.L.E.P. și condus de un șef de serviciu.

Art.26. S.S.C. are în componență Biroul Acte Speciale, direct subordonat șefului Serviciului, condus de un șef de birou.

Art.27. Principalele atribuții pe linie de stare civilă sunt următoarele :

a)    întocmește, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces și eliberează certificate doveditoare;

b)    înscrie mențiuni, în condițiile legii și ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;

c)    înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

d)    eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităților, precum și dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;

e)    trimite Serviciului de Evidență a Persoanelor din cadrul direcției, conform termenelor legale în vigoare, comunicările nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vîrstă de 0-14 ani, comunicări de schimbare a statutului civil, precum și actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

f)    trimite Registrului Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale extrase ale actelor de căsătorie încheiate, cu mențiunea regimului matrimonial ales de către cei doi soți; pentru soții care au ales regimul matrimonial comunitate convențională sau separație de bunuri se înaintează extrasul de pe actul de căsătorie la notariatul unse s-a încheiat convenția matrimonială;

g)    trimite comunicarea de modificare pe actul de căsătorie în care s-a înscris mențiunea de divorț, în termen de 10 zile la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P.

h)    trimite, în cazul decesului, centrelor militare, conform termenelor legale în vigoare, livretul militar sau adeverința de recrutare a persoanei supuse obligațiilor militare;

i)    întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie, de deces și divorț, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică pe care le trimite, lunar Direcției Județene de Statistică;

j)    ia măsuri de păstrare în condiții corespunzătoare a registrelor și certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea au dispariția acestora;

k)    atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează și le păstrează în condiții depline de securitate;

l)    propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

m)    se îngrijește de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total - după exemplarul existent, certificînd exactitatea datelor înscrise;

n)    ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;

o)    înaintează serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data cînd toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din exemplarul I;

p)    sesizează imediat serviciul județean de specialitate, în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special;

r)    primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căruia se află ultima locuință comună a soțolor, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

s)    confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și după caz, declarațiile pe propria răspundere date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;

ș) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț care urmează a fi înscris pe acesta;

t)    constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, și eliberează certificatul de divorț;

ț) primește cererile și efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, primește și soluționează, în condițiile legii și a Metodologiei în vigoare, cereri privind rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora, cereri privind transcrierea actelor de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străinătate la autoritățile competente;

u)    la solicitarea instanțelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariției sau a morții pe cale judecătorească și înregistrarea tardivă a nașterii;

v)    desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

w)    asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii, colaborează cu structurile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați.

x)    întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, precum și procesele verbale de scădere de gestiune;

y)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

z)    execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu structurile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecția socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

Secțiunea III

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI INFORMATIC

9

Art.28. Compartimentul Informatic (C.I.) este structură în subordinea directă a Directorului D.L.E.P. și are relații de colaborare cu celelalte structuri din cadrul Direcției.

Art.29. Principalele atribuții ale Compartimentului sunt următoarele:

a)    crearea premiselor trecerii la Societatea Informațională în România;

b)    stabilirea strategiei de informatizare a direcției;

c)    realizarea analizei, programării, implementării programelor informatice proprii direcției;

d)    implementarea programelor informatice utilizate la nivel național;

e)    stabilirea dotărilor în domeniul informatic, necesare desfășurării în condiții optime și mai eficiente a activității direcției și în funcție de necesitățile stabilite la nivel național;

f)    extinderea rețelelor de calculatoare existente, prin achiziționarea de calculatoare, echipamente periferice și rețelistică pentru a permite partajarea resurselor hardware și software ;

g)    întreținerea rețelelor de calculatoare ale direcției, împreună cu firma care asigură service la tehnica de calcul din dotarea direcției;

h)    verificarea privind integritatea bazelor de date de la starea civilă;

i)    realizarea operațiunilor pentru păstrarea bazelor de date

j)    perfecționarea programelor specifice stării civile

k) actualizarea site-ului direcției, accesibil la http://www.dlep-iasi.ro

SECȚIUNEA IV

ATRIBUȚIILE BIROULUI RESURSE UMANE, LOGISTICĂ

9    7

Art.30. Biroul Resurse Umane, Logistică (B.R.U.L.) este în subordinea Directorului Direcției, este condus de un șef birou și are în componență Compartimentul Administrativ.

Art.31. B.R.U.L. are următoarele atribuții principale pe linie de resurse umane:

a)    coordonează și asigură activitatea privind recrutarea, selecția, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, sancționarea, precum și prelucrarea automată a datelor referitoare la personalul contractual și funcționarii publici din structura Direcției Locale de Evidență a Persoanelor;

b)    execută activități de verificare a sesizărilor și reclamațiilor privind conduita la locul de muncă a personalului direcției;

c)    organizează și desfășoară concursuri/ examene pentru ocuparea funcțiilor publice sau contractuale vacante din cadrul direcției, de promovare în clasă, în grad profesional;

d)    întocmește și gestionează documentele de personal și emite dispoziții de angajare, detașare, transfer, suspendare sau încetarea raporturilor de serviciu sau a contractelor de muncă, avansare în gradație de vechime, avansare în clasă, grad profesional, numire în funcție publică de conducere temporar vacantă, stabilire drepturi salariale, constituire comisii de specialitate, etc.;

e)    întocmește documentele necesare în vederea pensionării personalului în condițiile legii;

f)    eliberează, la cererea personalului, adeverințe și alte documente prin care se atestă anumite situații ce rezultă din evidențele ce le deține;

g)    asigură, conform legii, acordarea concediilor de odihnă, de studii, fără plată, a învoirilor;

h)    asigură completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese de către funcționarii publici din cadrul D.L.E.P.Iași și postarea acestora pe site-ul instituției;

i)    asigură acordarea tuturor drepturilor salariale legale personalului direcției;

j)    coordonează aplicarea politicilor și strategiilor de specializare și perfecționare a pregătirii personalului ;

k)    asigură aplicarea reglementărilor în vigoare și a dispozițiilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

l)    întocmește proiecte de hotărări de consiliu local privind Organigrama, Statul de Funcții și R.O.F., lucrări statistice lunare, trimestriale, semestriale, anuale, lucrări pentru A.N.F.P., D.E.P.A.B.D., Direcția Județeană de Statistică și Direcția Generală a Finanțelor Publice;

m)    organizează și asigură întreținerea, exploatarea și selecționarea fondului arhivistic constituit la nivelul compartimentului, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

n)    asigură gestionare fișelor de post pentru toți salariații direcției;

o)    întocmește state de funcții, state de plată, verifică pontaje, ține evidența concediilor medicale, etc.;

p)    gestionează fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici și a personalului contractual;

r)    participă la întrunirea comisiilor de disciplină și paritare;

s)    ține evidența dispozițiilor emise și asigură transmiterea lor către persoanele interesate;

ș) întocmește lunar Declarația 112 și o transmite Compartimentului Financiar Contabil și Buget pentru a fi transmisă D.G.F.P. Iași;

t)    întocmește anual adeverințele de venit conform Declarației 205 și asigura

transmiterea unui exemplar salariaților; ț) răspunde la petiții, sesizări, corespondență în termen legal;

и)    asigură consiliere etică salariaților din cadrul direcției.

Art.32. B.R.U.L. are următoarele atribuții principale în domeniul logistic:

a)    stabilește, pe baza indicatorilor prevăzuți, necesarul de tehnică, investiții, reparații, cheltuieli materiale și servicii pentru întreținere;

b)    răspunde de întocmirea documentelor privind scoaterea din funcțiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare;

c)    asigură păstrarea și conservarea patrimoniului imobiliar al direcției, prin menținerea durabilității, funcționalității și siguranței în exploatare a construcțiilor, evidența de cadastru și ia măsuri pentru completarea tuturor datelor referitoare la imobilele folosite;

d)    asigură menținerea curățeniei și ordinii în clădiri și celelalte suprafețe aflate în administrarea direcției;

e)    asigură efectuarea inventarierii generale și periodice a bunurilor materiale aflate în dotarea direcției;

f)    coordonează, îndrumă și controlează încadrarea în prevederile legale a modului de folosire a mijlocului de transport din dotare, încadrarea conducătorului auto, efectuarea testării periodice în domeniu, precum și calculul cantității de carburant

g)    organizează și asigură controlul privind respectarea normelor pe linie de protecție a muncii și a prevenirii și stingerii incendiilor;

h)    asigură constituirea fondului arhivistic din documentele rezultate din activitatea proprie;

i)    urmărește derularea contractelor privind lucrarile de întretinere și reparații curente a bunurilor și spațiilor din administrarea institutiei;

j)    ia toate măsurile pentru aprovizionarea ritmică cu materialele solicitate de serviciile instituției, conform graficelor de livrare stabilite împreună cu furnizorii.

к)    organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a activității de depozitare, conservare, întreținere, eliberare și folosire a tehnicii și bunurilor din dotare și ia măsuri pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din înzestrare, creșterea eficienței utilizării acestora și înlăturarea oricăror forme de risipă;

l) asigură păstrarea fondului arhivistic al Direcției în condiții adecvate conform legii.

Secțiunea V

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- CONTABIL ȘI BUGET

Art.33. Compartimentul Financiar-Contabil și Buget (C.F.C.B.) este subordonat Directorului executiv al D.L.E.P. Iași și în relații de colaborare cu celelalte structuri ale Direcției.

Art.34. C.F.C.B. îndeplinește următoarele atribuții:

a)    asigură organizarea și desfășurarea activității financiar contabile, în conformitate cu dispozițiile legale;

b)    asigură plata integrală și la timp a drepturilor salariale ale personalului;

c)    urmărește vărsarea, la termen și în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligații către alte persoane fizice și juridice;

d)    raportează, lunar, situația privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația efectivelor și a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele stabilite de ordonatorul principal de credite;

e)    organizează contabilitatea veniturilor și cheltuielilor finanțate din bugetul local și venituri proprii, prin care se asigură evidența plăților de casă, cît și a cheltuielilor efective pe structura clasificației bugetare;

f)    răspunde de deschiderile de credite și a plăților, potrivit normelor legale;

g)    răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget și a priorităților de finanțare, de ținerea la zi a evidențelor contabile și a indicatorilor programului de cheltuieli, precum și de prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare;

h)    întocmește evidența contabilă analitică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale ale serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, îndrumă și controlează modul de punere în aplicare a acestora;

i)    dispune efectuarea inventarierii la termenele stabilite și în conformitate cu dispozițiile legale;

j)    asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative și contabile, precum și gestionarea, folosirea și evidența formularelor cu regim special în conformitate cu dispozițiile legale;

k)    asigură îndeplinirea sarcinilor din competența sa cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv;

l)    verifică și efectuează operațiile de încasări și plăți în conformitate cu dispozițiile legale;

m)    îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege și alte acte normative referitoare la activitatea financiar contabilă;

n)    fundamentează proiectul de buget și urmărește executarea lui pe parcursul anului bugetar;

o)    întocmește evidența contabilă analitică a activelor fixe corporale și necorporale, a materialelor consumabile, a materialelor de natura obiectelor de inventar, a biletetelor cu valoare nominală și a consumului de carburant auto;

p)    întocmește raportări sintetice lunare privind situațiile financiare, monitorizarea cheltuielilor de personal.

Secțiunea VI

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE

Art.35. Compartimentul Juridic, Achiziții Publice (C.J.A.P.) este subordonat Directorului executiv al D.L.E.P. Iași și în relații de colaborare cu celelalte structuri din cadrul Direcției.

Art.36. C.J.A.P. are următoarele atribuții :

a)    asigură reprezentarea instituției în fața instanțelor judecătorești;

b)    întocmește întâmpinări, apeluri și recursuri către instanțele competente;

c)    ține evidența citațiilor și a sentințelor instanțelor de judecată;

d)    verifică și avizează pentru legalitate documentele emise de instituție; răspunde în scris la petițiile adresate de persoanele fizice și juridice către D.L.E.P.Iași -Serviciul Stare Civilă;

e)    întocmește planul anual de achiziții publice în vederea asigurării cu materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar, pe baza referatelor comunicate de celelalte servicii și compartimente din cadrul Directiei Locale de Evidență a Persoanelor Iași , conform procedurilor legale și în funcție de creditele bugetare aprobate pentru anul in curs;

f)    alege procedurile utilizate, în conformitate cu legea cadru din domeniul achizițiilor publice, O.U.G. nr. 34 din 2006, cu modificările și completările ulterioare;

g)    identifică fondurile care se vor folosi pentru realizarea achizițiilor;

h)    publică anunțurile de intenție, de participare și de atribuire in S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), după care le transmite către Monitorul Oficial al României, partea a-VI-a.

i)    întocmește sau, după caz, coordonează activitățile de elaborare a documentației de atribuire sau selectare , întocmește referatele pentru aprobarea procedurii selectate pentru atribuirea contractului de achiziții publice și pentru constituirea comisiei de evaluare , stabilește criteriile de atribuire.

j)    organizează desfașurarea procedurilor aprobate pentru atribuirea contractului de achiziții publice, pune la dispoziție documentația de atribuire, întocmește și transmite răspunsurile la clarificările solicitate de ofertanți, stabilește reguli de participare , realizează aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire.

k)    întocmește și redactează procesele verbale de deschidere si hotărârile comisiei de evaluare;

l)    întocmește si transmite rezultatul aplicării procedurilor de achiziție către toți ofertanții participanți, in cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare;

m)    asigură secretariatul tuturor procedurilor de achiziții inițiate, impreună cu comisiile de evaluare;

n)    întocmește contractele de achiziții, după ce dosarul de achiziție este prezentat conducerii instituției;

o)    asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice;

p)    păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate si răspunde pentru legalitatea acțiunilor întreprinse;

q)    arhivează documentele specifice compartimentului la sfârsitul anului;

r)    editează rapoartele trimestriale, lunare referitoare la achiziții, conform O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative, adresele către instituțiile publice, societățile și persoanelor fizice cu care se corespondează;

s)    constituie si actualizează baza de date cu privire la furnizorii, executanții sau prestatorii al caror obiect de activitate poate fi achiziționat prin cumpărarea directă în cursul anului;

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

9

Art.37. (1) Atribuțiile directorului executiv și ale celorlalți salariați cu funcții de conducere sau de execuție sunt prevăzute în fișele posturilor.

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea D.L.E.P., fișele posturilor până la funcția de șef de serviciu, inclusiv, vor fi reactualizate, cu aprobarea directorului executiv.

Art.38. Personalul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor este obligat să cunoască și să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

STAT DE FUNCȚII NOMINAL 2016

Nr. Crt.

Numele și prenumele

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesional

a/grad

Nivelul

studiilor

Observatii

de conducere

de execuție

de

conducere

de

execuție

1

Marin Renata Mihaela (ocupat temporar, Bodoga Marius Constantin -titular )

Director executiv

II

Serviciul Stare Civilă

2

Pustianu Anca (ocupat temporar,

Marin Renata Mihaela - titular)

Șef serviciu

II

3

Popa Angela

Inspector

I

Superior

S

4

Băjenaru Anca

Inspector

I

Superior

S

5

Vacant

Inspector

I

Superior

S

6

Mocanu Elena

Inspector

I

Principal

S

7

Pricop Melania Florentina

Inspector

I

Asistent

S

8

Crucianu Paraschiva

Inspector

I

Superior

S

9

Brumă Elena Loredana

Inspector

I

Principal

S

10

Albut Daniela Mihaela

Referent

III

Superior

M

11

Bitucă Carmen Mihaela

Referent

III

Superior

M

12

Stan Adrian

Referent

III

Superior

M

13

Tagarcea Benone Winetou

Inspector

I

Principal

S

14

Loghin Olguta Cipriana

Inspector

I

Superior

S

15

Târanu Gabriela

Inspector

I

Superior

S

16

Pentelescu Oana

Inspector

I

Principal

S

17

Vacant

Inspector

I

Superior

S

18

Robu Roxana Andreea

Inspector

I

Principal

S

Biroul Acte Speciale

Nr. Crt.

Numele și prenumele

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesional

a/grad

Nivelul

studiilor

Observatii

de conducere

de execuție

de

conducere

de

execuție

19

Vacant temporar (Pustianu Anca -titular)

Șef birou

II

S

20

Voiun Adriana

Inspector

I

Principal

S

21

Zvorișteanu Marilena

Inspector

I

Superior

S

22

Calapod Viorica

Inspector

I

Superior

S

23

Moroșanu Anca Ionela

Inspector

I

Superior

S

24

Zăinescu Irina

Inspector

I

Principal

S

Serviciul Evidența Persoanelor

25

Ionescu Cristina

Șef serviciu

II

S

Biroul Acte Identitate

26

Dascălu Cătălin Constantin

Șef birou

II

S

27

Panțîru Sebastian loan

Inspector

I

Principal

S

28

Andronic Dan

Inspector

I

Superior

S

29

Găină Oana Maria

Referent

III

Superior

M

30

Vîrlan Liliana Carmen (temporar vacant)

Inspector

I

Asistent

S

31

Caraghiaur Gabriela

Inspector

I

Superior

S

Graur (Chitic) Gabriela (temporar vacant)

Inspector

I

Superior

S

32

Pruteanu Oana Liliana (temporar

vacant)

Inspector

I

Principal

S

33

Gorgos Mihaela

Inspector

I

Principal

S

34

Vizitiu Paul Lucian

Inspector

I

Superior

S

35

Cioclu Constantin

Inspector

I

Superior

S

36

Lăzărescu Alexandru

Inspector

I

Superior

S

37

Șerban Sebastian Alexandru

Inspector

I

Superior

S

Biroul Actualizări Date

38

Vacant

Șef birou

II

S

39

Barcan George

Inspector

I

Asistent

S

40

Belecciu Cristina Gabriela

Inspector

I

Superior

S

41

Vacant

Inspector

I

Asistent

S

42

Rusu Oana Mădălina

Inspector

I

Superior

S

43

Beldie Radu Adrian

Referent

III

Superior

M

Nr. Crt.

Numele și prenumele

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesional

a/grad

Nivelul

studiilor

Observatii

de conducere

de execuție

de

conducere

de

execuție

44

Balahur Teodora

Inspector

I

Principal

S

45

Bîzgă Ioana

Inspector

I

Principal

S

46

Axinia Mihaela

Inspector

I

Principal

S

47

Plop Mariana

Inspector

I

Principal

S

48

Maxim Cristina

Inspector

I

Asistent

S

49

Boțîrlan Odette Mona

Referent

III

Superior

M

Compartimentul Verificări, Furnizări Date, Secretariat

50

Nută Nicoleta Laura

Referent

III

Superior

M

51

Ajudeanu Alexandra

Inspector

I

Principal

S

52

Popovici Mariana

Inspector

I

Superior

S

Compartimentul Informatic

53

Vacant

Inspector

I

Asistent

S

54

Vacant

Inspector

I

Superior

S

Biroul Resurse Umane, Logistică

56

Mihai Daniela Lăcrămioara (ocupat temporar)

Șef birou

II

S

57

Vacant temporar (titular Mihai D.L.)

Consilier

I

Superior

S

58

Vacant

Consilier

I

Superior

S

59

Vacant

Inspector

I

Debutant

S

60

Vacant

Inspector

I

Principal

S

61

Luca Felicia

Inspector

I

Principal

S

62

Mihalache Adalciza

Arhivar

I

M

63

Perciun Eduard

Inspector

I

Superior

S

Compartimentul Administrativ

64

Morăraș Viorel Leonard

Șofer I

I

M;G

65

Dumbravă Elena

Îngrijitor

I

M;G

66

Carp Mihaela

Îngrijitor

I

M;G

Compartimentul Juridic, Achiziții Publice

67

Mihăescu Cătălin

Cons.jr.

I

Superior

S

68

Ochiană Marius

Inspector

I

Principal

S

Nr. Crt.

Numele și prenumele

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesional

a/grad

Nivelul

studiilor

Observatii

de conducere

de execuție

de

conducere

de

execuție

Compartimentul Financiar-Contabil, Buget

69

Cretu Selica Elena

Inspector

I

Superior

S

70

Cepoi Alina Alexandrina

Inspector

I

Principal

S

71

Perciun Marinela

Insp.spec.

IA

S

72

Solomon Ionela

Casier

I

M

NR.POSTURI

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

66

Presedinte de Sedinta, Mihail Pintilei

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

7

5

2

7

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

59

49

10

59

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

-

0

0

0

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

6

6

0

6

NR.TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

72

60

12

72

DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

La H.C.L. nr.197/15 iulie 2016


ORGANIGRAMĂ