Hotărârea nr. 195/2016

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de Ordine Publică a Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de Ordine Publică a Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata, aprobata in unanimitate în plenul ședintei, consemnata si în procesul verbal al sedintei, in sensul ca Comisia de Ordine Publica va avea in componenta urmatorii consilieri locali : Domnul Radu Botez (ALDE), Domnul Mihail Pintilei (PSD), Domnul Petru Eduard Boz (PNL), iar ca membri supleanti in aceasta comisie : Domnul Calin Scripcaru (PSD), Domnul Manuel Ciprian Bostan (PNL) si Domnul Daniel Piftor (PMP);

Având în vedere raportul de specialitate al Poliției Locale Iași ;

Având în vedere prevederile art. 28 și art. 29 din Legea Poliției Locale nr.

155/2010 ;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constituie Comisia Locală de Ordine Publică organism cu rol consultativ, cu următoarea componență:

Membri

-    Primarul Municipiului Iași - Mihai Chirica;

-    Secretarul Municipiului Iași - Denisa Liliana lonascu;

-    Directorul General al Poliției Locale Iași;

-    Consilier local al Municipiului Iași - Radu Botez;

-    Consilier local al Municipiului Iași - Mihail Pintilei;

-    Consilier local al Municipiului Iași - Petru Eduard Boz;

-    Șeful Poliției Municipiului Iași.

Supleanti

-    Consilier local al Municipiului Iași - Calin Scripcaru;

-    Consilier local al Municipiului Iași - Manuel Ciprian Bostan;

-    Consilier local al Municipiului Iași - Daniel Piftor;

Art. 2. (1) Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Iași este asigurat de către persoane cu atribuții în acest sens din Secretariatul Consiliului local Iasi.

Art. 3. Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Iași funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică al Municipiului Iași, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Iași nr. 140/2012 cu modificările si completarile ulterioare, privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Iași.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Poliției Locale Iași; Consilierilor locali nominalizati la art. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Politia Locala Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 195 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa

la H.C.L. Municipiul Iași nr. 195 din 15 iulie 2016

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Iași

Art.1. Comisia Locală de Ordine Publică al Municipiului Iași este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii poliției locale nr. 155/2010, denumită în continuare Comisia Locală.

Art.2. Comisia Locală se organizează și funcționează conform prezentului Regulament elaborat în baza Legii poliției locale nr. 155/2010.

Art.3. Comisia Locală este formată din Primarul Municipiului Iași, Secretarul Municipiului Iași, Directorul General al Poliției Locale Iași și 3 consilieri locali desemnați de Consiliul Local al Municipiului Iași.

Art.4. Comisia Locală își desfășoară activitatea la sediul Poliției Locale din Str. Bucium nr. 30 , Iași.

Art. 5. Comisia Locală are următoarele atribuții:

a)    asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul Municipiului Iași;

b)    avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Iași;

c)    elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Iași, pe care îl actualizează anual;

d)    analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul Municipiului Iași și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e)    evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al Poliției Locale Iași;

f)    prezintă Consiliului Local al Municipiului Iași rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Iași. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Art. 6. Comisia Locală se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Primarului Municipiului Iași sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

Art. 7. (1) Convocarea membrilor Comisiei Locale la ședințele acesteia se face prin grija secretariatului Comisiei Locale, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință. Odată cu convocarea ședinței secretariatul Comisiei Locale va transmite și ordinea de zi.

(2) Convocarea se face prin e-mail sau, după caz, prin adresă transmisă

oficial și / sau fax fiecărui membru al Comisiei Locale.

(3) Convocarea la inițiativa consilierilor locali se face prin secretariatul

Comisiei Locale, prin depunerea solicitării semnate de către cel puțin o treime din consilierii locali, în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

Art.8. (1) În situații excepționale, Primarul Municipiului Iași poate convoca ședința imediat.

(2) Convocarea și transmiterea ordinii de zi se face telefonic.

Art.9. Ședințele Comisiei Locale sunt conduse de Primarul Municipiului Iași. În lipsa sa, acesta mandatează pe unul din membrii Comisiei Locale pentru a conduce ședința.

Art.10. Discuțiile purtate în plenul Comisiei Locale se consemnează în procesul verbal de ședință care se încheie după fiecare întrunire a Comisiei Locale și se semnează de către membrii prezenți și de secretarul Comisiei Locale.

Art. 11. Secretariatul Comisiei Locale este asigurat de persoanele cu atribuții în acest sens, din cadrul secretariatului Consiliului Local lasi

Art.12. Secretariatul Comisiei Locale are următoarele atribuții:

-    efectuează demersurile necesare pentru anunțarea membrilor Comisiei Locale cu privire la data desfășurării lucrărilor și a ordinii de zi;

-    asigură redactarea procesului verbal de ședință și înmânarea acestuia membrilor Comisiei Locale în vederea semnării;

-    asigură arhivarea documentelor Comisiei Locale.

Art. 13. În exercitarea atribuțiilor sale, în privința organizării și funcționării Poliției Locale Iași, Comisia Locală emite avize cu caracter consultativ.

Art.14. Avizul se emite cu votul majorității membrilor Comisiei Locale.

Art. 15. Termenul de emitere a Avizului este de maximum 30 zile de la primirea documentației complete.

Art. 16. Avizul se transmite către instituția solicitantă prin grija secretariatului Comisiei Locale.

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

5 / 5 la H.C.L. nr. 195 din 15 iulie 2016