Hotărârea nr. 194/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/27.06.2013

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/27.06.2013

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Ordonanța de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 306/2010 privind delegarea gestiunii pentru serviciul public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, oborului, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal din Municipiul Iași, societății comerciale Ecopiața S.A.;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de către S.C. Ecopiața

S.A. Iași;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.154/27.06.2013, privind actualizarea tarifelor pentru serviciul public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, oborului, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. Ecopiata S.A. Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Ecopiata S.A. Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Mihail Pintilei    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 194 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 194 din 15 iulie 2016