Hotărârea nr. 192/2016

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456

alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt

clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat in unanimitate în plenul ședintei, consemnat si în procesul verbal al sedintei, potrivit caruia : “ Proprietarul cladirii care, potrivit legii, este clasata ca monument istoric, de arhitectura sau arheologica, muzeu ori casa memoriala are obligatia de a realiza lucrari de intretinere la imobilul respectiv cel putin la nivelul scutirii acordate. Cu obligativitatea dovedirii acestei cheltuieli”;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 122266 din 23.06.2016 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Fizice, la care este atașată lista ANEXĂ 1 a contribuabililor care au solicitat acordarea facilităților fiscale și au depus un număr de 91 de cereri depuse până la data de 31.03.2016, cât și cele existente în evidența fiscală la data de 31.03.2015;

Având în vedere Documentele justificative depuse la dosare - conform precizărilor de acordare a scutirilor de la plata impozitelor pe clădiri aprobate pentru clădirile clasate ca monumente istorice, stabilite prin H.C.L. nr. 355/2015: cererea prin care se solicită acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, declarație pe proprie răspundere că nu desfășoară activități economice în clădirile clasate, potrivit legii, ca monumente istorice; dovada că imobilul este înscris în Lista Națională a Monumentelor Istorice, conform publicărilor din Monitoarele Oficiale.

Având în vedere art. 456, alin. (2), lit. a), art. 495, lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere pct. 24, alin (1)-(3) din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri aflate în proprietatea contribuabililor prevăzuți în lista ANEXĂ nr. 1 parte integrantă a hotărârii, conform art. 456, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.01.2016 pentru anul fiscal 2016.

Art. 2. Proprietarul cladirii care, potrivit legii, este clasata ca monument istoric, de arhitectura sau arheologica, muzeu ori casa memoriala are obligatia de a realiza lucrari de intretinere la imobilul respectiv cel putin la nivelul scutirii acordate. Cu obligativitatea dovedirii acestei cheltuieli.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale - Activitatea de impozite și taxe locale - Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Fizice.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Mihail Pintilei    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 192 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Fizice Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice

ANEXA 1

HCL 192/2016


TABEL NOMINAL

cu persoanele care beneficiază de scutirea la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456, alin. ( 2 ), lit.a) din Legea 227/2015, privind Codul fiscal

cu modificarile și completările ulterioare și cele precizate prin H.C.L. Nr.355/10.11.2015, anexa nr.1, cap.X.1, lit.a)

Nr.

crt.

Numele și prenumele

ROL

Adresa de

domiciliu

Adresa

proprietății

Numărul și

data

cererii

Impozit pe clădiri aferent anului 2016 luat ca bază de calcul

0

1

2

3

4

7

1

Pavel Eugenia

1241537

B-dul Ștefan cel Mare și

Sfânt, nr.17, bl.C4, et.1, ap.4

B-dul Ștefan cel Mare și

Sfânt, nr.17, bl.C4, et.1, ap.4

25/04.01.2016

169,00

2

Macovei Silvia și Neculai

1145208

B-dul Ștefan cel Mare și

Sfânt, nr.17, bl.C4, et.1, ap.3

B-dul Ștefan cel Mare și

Sfânt, nr.17, bl.C4, et.1, ap.3

24/04.01.2016

157,00

3

Gîrdea Vlad și Elena-Cristina

229691239

224369000

B-dul Ș tefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.A, et.1, ap.3

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.A, mezanin, ap.1

21/04.01.2016

100,00

4

Pavel Rodica

1037941

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C4, et.1, ap.4

Str. Vasile Alecsandri, nr.9, bl.I3, et.2, ap.10

28/04.01.2016

141,00

5

Focșa Maria

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.A, et.3, ap.7

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.A, et.3, ap.7

29/04.01.2016

136,00

6

Glisa Zânica și Mihai

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.A, et.1, ap.2

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.A, et.1, ap.2

31/04.01.2016

198,00

7

Gîrdea Vasile și Gina

Huși, str. G-ral Teleman, nr.15, bl.19, sc.H, et.3, ap.9, jud. Vaslui

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.A, et.1, ap.3

32/04.01.2016

119,00

8

Domnaru Laurentiu-Cristian

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.B, et.3, ap.5

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.B, et.3, ap.5

34/04.01.2016

166,00

9

Tiron Costică

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.B, et.3, ap.4

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.B, et.3, ap.4

33/04.01.2016

92,00

10

Mândru Natalia

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.B, mezanin, ap.4

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.B, mezanin, ap.4

36/04.01.2016

106,00

11

Ionescu Oltița și Paul

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.I, sc.B, et.2, ap.2

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, et.1, ap.2

38/04.01.2016

138,00

12

Rotundu Gheorghe și Georgeta

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.B, et.2, ap.3

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.17, bl.C2, sc.B, et.2, ap.3

42/04.01.2016

246,00

13

Bantu Janel si Viorica

Str. Buna Vestire, nr.2

Str. Buna Vestire, nr.2

18423/01.02.2016

69,00

14

Grigoras Ioan si Laura

Str. Ralet, nr.10

Str. Ralet, nr.10

18633/01.02.2016

309,00

15

Bran Liviu-Gabriel si Aurelia-Daniela

Sos. Voinesti, nr.24

Str. Rece, nr.1

21068/03.02.2016

118,00

16

Constantin Livia-Elisabeta si Petruta

Str. Ralet, nr.12

Str. Ralet, nr.12

13884/25.01.2016

277,00

17

Teodorel Magda si Radu

Str. Nicolae Balcescu, nr.13

Str. Nicolae Balcescu, nr.13

3590/25.01.2016

450,00

18

Enea Eduard, Cristina-Liliana, Luminita Florentina si Filioreanu Adrian Cornelia

Sos. Bucium, nr.59

Str. Elena Doamna, nr.35

22023/04.02.2016

164,00

19

Zamfir Eduard

Str. Pacurari, nr.23

Str. Pacurari, nr.23

18179/29.01.2016

113,00

20

Gradinariu Felicia-Sanda, George si Laura

Str. Rece, nr.5

Str. Rece, nr.5

17842/29.01.2016

404,00

21

Turliuc Maria-Nicoleta

Sos. Arcu, nr.85,bl.CL13, et.7,ap.27

Al. Copou, nr.4

17147/28.01.2016

156,00

22

Turliuc Catalin

Sos. Arcu, nr.85,bl.CL13, et.7,ap.27

Al. Copou, nr.4

17146/28.01.2016

156,00

23

Ropota Pavel si Maria

Str. Theodor Burada, nr.4

Str. Theodor Burada, nr.4

17140/28.01.2016

369,00

24

Porosnicu Gianina-Vera si Cornel-Constantin

Str. Elena Doamna, nr.39

Str. Elena Doamna, nr.39

15945/27.010.2016

243,00

25

Cumpata Marieana si Mihai Viorel

Str. Oancea, 34, bl.D2, sc.A, et.3, ap.12

B-dul Independentei, nr.1, ap.3

20842/03.02.2016

65,00

26

Nica Georgeta-Liana

Str. Buna Vestire, nr.7

Str. Buna Vestire, nr.7

28869/15,02,2016

95,00

27

Pustianu Silvia

Str. George Toparceanu, nr.13

Str. George Toparceanu, nr.13

20767/03,02,2016

191,00

28

Grapa Georgeta

Str. Theodor Burada, nr.4

Str. Theodor Burada, nr.4

22458/05,02,2016

375,00

29

Zamfirache Mihaela si Zbancioc Marius-Dan

B-dul Alexandru cel Bun, nr.45, bl.E1, sc.D, et.7, ap,31/Psj Cuza Voda, nr,3

Psj Cuza Voda, nr.1

24663/09,02,2016

186,00

30

Ciubara Ana-Maria

Str. Sf. Atanasie, nr.13,

Str. Sf. Atanasie, nr.13

26837/11,02,2016

859,00

31

Diaconu Ioana-Victorina

B-dul Carol I, NR.54

B-dul Carol I, NR.54

31305/17.02.2016

464,00

32

Pavel Elena

Str. Pacurari, nr.10

Str. Pacurari, nr.10

31293/17.02.2016

75,00

33

Branisteanu Dumitru

Str. Vasile Conta, nr.18

Str. Vasile Conta, nr.18

42485/02.03.2016

606,00

34

Zbranca Ioana

Str. Otilia Cazimir, nr.2

Str. Otilia Cazimir, nr.2

44176/03.03.2016

228,00

35

Rudnic Andrei, Eleonora si Cristian

Str. Sf. Atanasie, nr.25

Str. Sf. Atanasie, nr.25

42361/02.03.2016

473,00

36

Cotutiu Lidia-Victoria si Cotutiu Coriolan Ion Teodor

Str. Manolescu, nr.4

Str. Manolescu, nr.4

41951/01.03.2016

287,00

37

Lupu Traian si Eugenia

Str. Sararie, nr.111

Str. Sararie, nr.111

35892/23.02.2016

75,00

38

Bere Constantin si Lungu Minodora

Str. Sararie, nr.111

Str. Sararie, nr.111

39252/26.02.2016

125,00

39

Andarache Smarandita-Valerica,Danielescu Eugen-Constantin,Carlig Eugenia-Viorica, Ciubotaru Doina-Elena

Str. Vasile Lupu, nr.97, bl.C, sc.B, et.1, ap.5

Str. Ion Creanga, nr.4

38617/25.02.2016

175,00

40

Danielescu Eugen-Constantin si Carlig Eugenia-Viorica

Str. Petre Ispirescu, nr. 3, bl.A3, sc.D, et.2, ap.4

Str. Ion Creanga, nr.6

38613/25.02.2016

108,00

41

Mardare Cecilia

Str. Sf. Atanasie, nr.24

Str. Sf. Atanasie, nr.24

37491/24.02.2016

245,00

42

Patriche Valeriu

Str. Pacurari, nr.23

Str. Pacurari, nr.23

34585/22.02.2016

113,00

43

Piu Celina si Mihai

B-dul Nicolae Iorga, nr.12A

Str. Mihai Eminescu, nr.6

32677/18.02.2016

485,00

44

Ifrim Livia si Silviu

Str. Nicolae Gane, nr.14

Str. Nicolae Gane, nr.14

31548/17.02.2016

391,00

45

Zamosteanu Cristin

Str. Ciurchi, nr.31

Sos. Moara de Foc, nr.33

45284/07.03.2016

479,00

46

Petru Caraman

Str. Th. Pallady, nr.12

Str. Th. Pallady, nr.12

23115/05.02.2016

313,00

47

Pricop Dumitru si Roxana Antoneta

Str. A. Barsescu, nr.15

Str. A. Barsescu, nr.15

35355/22.02.2016

84,00

48

Jakota Gheorghe si Anghel Ioan-Mihai

Str. Mihai Eminescu, nr.1

Str. Mihai Eminescu, nr.1

43211/02.03.2016

179,00

49

Bogdan Constantin si Stefania

Str. Sararie, nr.22

Str. Sararie, nr.22

45832/07.03.2016

191,00

50

Branzei Dana si Oana

Str. Nicolae Balcescu, nr.32

Str. Nicolae Balcescu, nr.32

44580/04.03.2016

325,00

51

Cazacu Tatiana

Loc. Ghermanesti, jud. Vaslui

Str. Cuza Voda, nr.1, bl1, sc.B, et.1,ap.5

51375/14.03.2016

95,00

52

Stefan Claudia

B-dul Carol I, nr.23

B-dul Carol I, nr.23

48007/09.03.2016

80,00

53

Galearschi Sorin-Armand si Boris

Str. Sf. Atanasie, nr.16

Str. Sf. Atanasie, nr.16

52205/15.03.2016

332,00

54

Martu Mihaela

Str. Mihail Kogalniceanu, nr.16

Str. Mihail Kogalniceanu, nr.16

54167/16.03.2016

111,00

55

Costache Victor-Sebastian

Str. Mihail Kogalniceanu, nr.16

Str. Mihail Kogalniceanu, nr.16

54211/16.03.2016

41,00

56

Zup Constantin

Str. Spinti,nr.1

Str. Spinti,nr.1

51994/15.03.2016

266,00

57

Fotea Mihaela-Camelia si Ovidiu

Str. Rachiti, nr.9

Str. Pacurari, nr.54

54294/16.03.2016

140,00

58

Ciornei Ana si Adrian

Str. Vasile Conta, nr.13

Str. Vasile Conta, nr.13

52725/15.03.2016

245,00

59

Blaga Zvetlana

Str. Pacurari, nr.10

Str. Pacurari, nr.10

50357/11.03.2016

150,00

60

Cohl Radu Neculai

Str. Octav Botez, nr.5A

Str. Pacurari, nr.54

52593/15.03.2016

94,00

61

Murariu Gabriel

Toma Cozma, nr.7A

Str. Pacurari, nr.19

51119/14.03.2016

292,00

62

Nemtanu Maria si Ovidiu Alexandru

Str. Pacurari, nr.10

Str. Pacurari, nr.10

49700/11.03.2016

192,00

63

Ifrim Livia

Str. Nicolae Gane, nr.14

Str. Nicolae Gane, nr.14

59793/22.03.2016

390,00

64

Petreus Oana

Str. Pacurari, nr.58

Str. Pacurari, nr.58

59434/22.03.2016

220,00

65

Badarau Daniela

Al. Bucium, nr.4-6

Str. Lascar Catargi, nr.58

60127/22.03.2016

177,00

66

Romanescu Theodora-Ronelia/Neagu Daniela-Beatrice/Stefana si Dragos Petru

B-dul Alexandru cel Bun, nr.36, bl.H1-2, sc.1, et.4,

ap,10

Str. Ralet, nr.7

56563/18.03.2016

373,00

67

Lupu Georgeta, Mihai, Gabriel si Octavian

Str. Costache Negruzzi,nr.13

Str. Costache Negruzzi,nr.13

56270/18.03.2016

252,00

68

Caruntu Lidia

Str. Nicolae Balcescu,nr.1

Str. Nicolae Balcescu,nr.1

58589/21.03.2016

144,00

69

Pavel Constantin si Elena

Str. George Toparceanu, nr.6

Str. George Toparceanu, nr.6

57774/21.03.2016

259,00

70

Braescu Livia si Dana Rafaela

Str.Cuza Voda, nr.27

Str.Cuza Voda, nr.27

58544/21.02.2016

670,00

71

Calinescu Alexandru si Lucia-Cecilia

Str. Pacurari, nr.10

Str. Pacurari, nr.10

57835/21.03.2016

245,00

72

Popov Mircea si Georgeta

B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr.17, bl.1, sc.A, et.2, ap.5

B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr.17, bl.1, sc.A, et.2, ap.5

57832/21.03.2016

130,00

73

Stoian Alexandrina, Mihai si Damian Mihaela

Str. Dimitrie Ralet, nr.10

Str. Dimitrie Ralet, nr.10

63748/25.03.2016

250,00

74

Baboi Emilia si Stelian

B-dul Independetei, nr.1

B-dul Independetei, nr.1

62611/24.03.2016

96,00

75

Crisu-Ciocanta Catalin-Gheorghe

Str. Strapungere Silvestru, nr.14, bl. CL17,et.6,ap.21

Str. Cuza Voda, nr.41

63792/25.03.2016

2.020,00

76

Radeanu Eugenia-Iuliana/Iacob Carmen-Mihaela/Jakob Daniel

Str. Pacurari, nr.77/Str. Pacurari,nr.79

Str. Pacurari, nr.77

64838/28.03.2016

164,00

77

Knieling Laura-Adriana/Riscanu Ioan-Doru

Str. Gh.Saulescu, nr.8

tr. Gh.Saulescu, nr.8

63064/25.03.2016

221,00

78

Dascalu Sanda-Gena si Daniil

Al. Copou, nr.11

Al. Copou, nr.11

64378/28.03.2016

82,00

79

Armasu Constanta si Costache

Str. I.L. Caragiale, nr.1

Str. I.L. Caragiale, nr.1

64606/28.03.2016

297,00

80

Andron Diana-Beatrice

Al. Copou, nr.7

Al. Copou, nr.7

66727/30.03.2016

177,00

81

Nicorescu Teofilia-Rodica si Traian

Al. Copou, nr.7

Al. Copou, nr.7

66722/30.03.2016

154,00

82

Tuiu Costel si Rodica

B-dul Independentei, nr.1

B-dul Independentei, nr.1

67344/30.03.2016

180,00

83

Tuiu Radu

B-dul Independentei, nr.1

B-dul Independentei, nr.1

67342/30.03.2016

131,00

84

Branzei Roxana

Str. Nicolae Balcescu, nr.32

Str. Nicolae Balcescu, nr.32

68278/31.03.2016

279,00

85

Marcan Artimisiea

B-dul Independentei, nr.1

B-dul Independentei, nr.1

67880/31.03.2016

105,00

86

Mihailescu Dan si Daniela

B-dul Independentei, nr.1

B-dul Independentei, nr.1

67876/31.03.2016

93,00

87

Stefan Elena si Neculai

Str. Nicolae Balcescu, nr.1

Str. Nicolae Balcescu, nr.1

68288/31.03.2016

76,00

88

Toma Stelian si Tincuta

Str. Buna Vestire, nr.7

Str. Buna Vestire, nr.7

67931/31.03.2016

192,00

89

Sarghe Eugen

B-dul Carol I, nr.23

B-dul Carol I, nr.23

69216/01.04.2016

67,00

90

Ungureanu Corina si Danut

Al Grigore Ghica Voda, nr.10

Al Grigore Ghica Voda, nr.10

69085/01.04.2016

175,00

91

Tafuni Didina si Victor

B-dul Independentei, nr.1

B-dul Independentei, nr.1

75191/11.04.2016

141,00

92

Casian-Botez Irinel

Al Copou, nr.4 B

Al Copou, nr.4 B

173,00

93

Danulescu Viorica Georgeta

G-ral Henri Mathias Berthelot, nr.3

G-ral Henri Mathias Berthelot, nr.3

207,00

94

Dimitriu Georgeta Paula

Al Copou, nr.7

Al Copou, nr.7

44,00

95

Grigorescu Ana-Maria si Centea Vasile

Str.Buna Vestire, nr.7

Str.Buna Vestire, nr.7

149,00

96

Hatlevik Alexandra

Str. I.L. Caragiale, nr.9

Str. I.L. Caragiale, nr.9

217,00

97

Lazarescu Cristina si Angel Mihai

Sos. Arcu, nr.28,bl.Z14, sc. A,et.3,ap.7

Str. Pacurari, nr.45

672,00

98

Musat Stefan

Sos. Arcu, nr.22, bl.Z16, sc.3, et.3,ap.7

Al. Veronica Micle, nr8

254,00

99

Pintilie Petronela

Sos. Arcu, nr.35, bl.CL5, sc.C, et.1,ap.2

Str. A. Barsescu, nr.11

65,00

100

Plesu Gheorghe si Iuliana-Otilea

Str. Nicolae Gane, nr.9

Str. Nicolae Gane, nr.9

807,00

101

Radauceanu Dumitru si Elena

Al. Grigore Ghica Voda, nr.49

Al. Grigore Ghica Voda, nr.49

234,00

102

Rugina Aurel Dorin

B-dul Carol I, nr.23

B-dul Carol I, nr.23

104,00

103

Stefan Alexandru-Mihail si Claudia

B-dul Carol I, nr.23

B-dul Carol I, nr.23

80,00

104

Zama Maria

Al. Copou, nr.3

Al. Copou, nr.3

502,00

105

Danila Maria

Str. Oastei, nr.2A, bl.A1, sc.B, et.4, ap.11

B-dul Carol I, nr.23

30,00

106

Dimitriu Rodica Ioana

Str. Dimitrie Ralet, nr.12

Str. Dimitrie Ralet, nr.12

268,00

107

Holicov Mihaela-Maria si Stefan

Str. Titu Maiorescu, nr.14

Str. Titu Maiorescu, nr.14

788,00

108

Simion Ioan Vlad

Str. Lascar Catargi nr. 50

Str. Lascar Catargi nr. 50

343,00

109

Stoian Alexandrina, Mihai, Damian Mihaela

Str. Dimitrie Ralet nr. 10

Str. Dimitrie Ralet nr. 10

250,00

110

Tudosi Liviu si Gabriela

Str. Teodor Pallady nr. 9

Str. Teodor Pallady nr. 9

225,00

111

Ambrozie Elena

Str. Pacurari nr. 17A

Str. Pacurari nr. 17A

240,00

112

Ghiorghiescu Adrian Eduard si Oana Claudia

Sos. Pacurari nr. 19, bl. 538, sc. A, et. 1/ap.1

Str. Pacurari nr. 45

265,00

113

Goldan Tatiana

Str. Pacurari nr. 75

Str. Pacurari nr. 75

139,00

114

Iacob Ioan

Str. Pacurari nr. 77A

Str. Pacurari nr. 77A

69,00

115

Manole Bogdan

Str. Pacurari nr. 10

Str. Pacurari nr. 10

105,00

116

Manole Marlena

Str. Pacurari nr. 10

Str. Pacurari nr. 10

143,00

117

Paqvel Elena

Str. Pacurari nr. 10

Str. Pacurari nr. 10

75,00

118

Suhan Ioan si Janica

Str. Pacurari nr. 75

Str. Pacurari nr. 75

216,00

119

Surdu Victor Cristian, Surdu Amelia Elena si Surdu Dumitru Gabriel

Str. Pacurari nr. 8

Str. Pacurari nr. 8

669,00

120

Todireasa Ion si Adela

Str. Pacurari nr. 73

Str. Pacurari nr. 73

147,00

121

Apetroaie Laura si Liviu

B-dul Independentei, nr.1, ap. 2

B-dul Independentei, nr.1, ap. 2

84,00

122

Arnautu Eugenia, Colbu Rodica, Vladescu Georgeta si Vladescu Vasile Dan

Str. Mihai Eminescu nr. 7

Str. Mihai Eminescu nr. 7

1.405,00

123

Bulancea Cristina Elena

B-dul Independentei, nr.1, sc. B, et.1/ap. 2

B-dul Independentei, nr.1, sc. B, et.1/ap. 2

37,00

124

Ciuruc Marian Silviu si Tafuni Carmen Petronela

B-dul Independentei, nr.1, sc. B,ap. 2

B-dul Independentei, nr.1, sc. B,ap. 2

74,00

125

Craciun Emil si Iulia

B-dul Independentei, nr.1, sc. B, et.1/ap. 4

B-dul Independentei, nr.1, sc. B, et.1/ap. 4

185,00

126

Lupu Dan

Str. Sarariei nr. 111

Str. Sarariei nr. 111

134,00

127

Rusu Zapodeanu Gelu si Amalia Maria

Str. Sarariei nr. 18

Str. Gandu nr. 1A

278,00

128

Toarba Cristina Ioana

Str. Sarariei nr. 187A, et.3, ap. 16

Str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 12

687,00

129

Tucaliuc Maria

B-dul Independentei, nr.1, sc. B

B-dul Independentei, nr.1, sc. B

171,00

130

Zapodeanu Ioan

Str. Sarariei nr. 122

Str. Pacurari nr. 73-75 bis,

181,00

131

Andriuca Doina Filita

Styr. Agatha Barsescu nr. 11

Styr. Agatha Barsescu nr. 11

70,00

132

Anghel Magda

Str. Anastasie Panu nr. 52, bl. H2, et.5/ap.4

Str. Rece nr. 1

101,00

133

Anton Mihai si Mihaela

Str. A. Barsescu, nr. 10

Str. A. Barsescu, nr. 10

79,00

134

Lapusneanu Cristian si Raluca Ans=dreia

Str. Zlataust nr. 7

Str. Zlataust nr. 7

173,00

135

Mosnegutu Emilia

Str. Sf. Sava nr. 17

Str. Sf. Sava nr. 17

175,00

136

Nita Vladut

Str. A.Barsescu nr. 10

Str. A.Barsescu nr. 10

61,00

137

Pricop Doru si Tristiana

Str. A.Barsescu nr. 10

Str. A.Barsescu nr. 10

118,00

138

Prisecaru Dorina si Radu

Str. Armeana nr. 9

Str. Armeana nr. 9

149,00

139

Sarbu Lucia si Ioan

Str. Sf. Sava nr. 22, ap.2

Str. Sf. Sava nr. 22, ap.2

110,00

140

Solomon Sidony

Str. Barboi nr. 4, bl. F2, et.2/ap.6

Str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 18

514,00

141

Bargan Petru Marius si Delia Ana Maria

Str. V. Lupu nr. 22, et. 4/ ap. 17

Str. Pacurari nr. 19

200,00

142

Fenechiu Marilena Liliana

Str. Ciurchi nr. 82, bl. D6, sc. A, et. 2/ ap. 10

Str. Al. Grigore Ghica Voda nr. 50

581,00

143

Gruhol Jana

Sos. Nicolina nr. 99, bl. 996, sc. C, et.2/ap.7

Str. Sf. Sava nr. 22

9,00

144

Stan Sabina si Constantin

Al. Nicolina nr. 11, bl.904, sc.D, et.4/ap.20

Str. Sf. Sava nr. 22

24,00

145

Ungureanu Petru

Sos. Nicolina nr. 99, bl. 996, sc. C, et.2/ap.7

Str. Sf. Sava nr. 22

34,00

146

Cogalniceanu Geta si Dumitru

Sos. Bucium, nr. 102

Str. Titu Maiorescu, nr. 1, bl.C1/ap.1/ap.2

599,00

147

Bercu Sofia

B-dul Tutora nr. 1, bl.V1/sc.B, et.1/ap.6

Str. Cuza Voda nr. 11

54,00

148

Burciu Dumitru

B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr.17, bl.C2, sc.A, et.3, ap.6

B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr.17, bl.C2, sc.A, et.3, ap.6

90,00

149

Carja Neculai si Elena Maria

Str. Gandu nr. 1

Str. Gandu nr. 1

448,00

150

Filioreanu Bogdan Catalin si Ana Maria

Str. Prof. Petru Cujba nr. 5, bl. F1-2, sc. B, et. 2,ap.7

Str. Sf. Sava nr. 22

156,00

151

Georgica Elena

B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr.17, bl.C2, sc.A, et.2, ap.4

B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr.17, bl.C2, sc.A, et.2, ap.4

90,00

152

Ursu Elena Simona

Str. Petru Rares nr. 4

Str. Petru Rares nr. 4

154,00

153

Wassouf Minodora Ana

Str. Iancu Bacaru nr. 15B

Str. Petru Rares nr. 11

112,00

154

Agapi Maria

Com. Dumesti, jud. Iasi

B-dul Independentei nr. 1, sc.A, et.1/ap.3

40,00

155

Balanescu Ioan Veronel si Maria

loc. Bighilin, com. Bucov, jud. Prahova

Str. Costache Negruzzi,nr.13

517,00

156

Ciobanu Carmen

Barlad, str. M. Kogalniceanu nr. 2

Str. Toma Cozma nr. 16A

451,00

157

Fratila Cristescu Loredana

Str. Cetatea Histria nr. 9, Bucuresti

Str. O. Cazimir nr. 21

75,00

158

Ilie Iulian Vasile

Raducaneni, jud. Iasi

Str. A.Barsescu nr. 10

45,00

159

Ispas Orlando Cristian

Str. Elev Stefanescu Stefan nr. 10 Bucuresti

Str. Rece nr. 1

253,00

160

Tabarnea Florin si Angela

Valea Lupului, str. Valea Prisacii

Str. M. Kogalniceanu nr. 32

60,00

TOTAL

37.844,00

Președinte de Ședința

Mihail Pintilei

Page 14 of 14