Hotărârea nr. 191/2016

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art.

456 alin. (2) lit. c) și d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, și scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 99366 din 19.05.2016 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice, la care este atașată lista ANEXA 1 și lista ANEXA 2 a contribuabililor persoane juridice care au solicitat acordarea facilităților fiscale și au depus până la 31.03.2016 un număr de 18 cereri, cât și cele existente în evidența fiscală la data de 31.12.2015;

Având în vedere documentele justificative anexă la cereri - conform

precizărilor de acordare a scutirilor de la plata impozitelor/taxelor pe clădiri aprobate

pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, precum și de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe teren pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, stabilite prin H.C.L. nr. 355/2015, respectiv: cerere prin care se solicită acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren, statutul organizației neguvernamentale, non-profit sau a întreprinderii sociale, acreditare pentru furnizarea de servicii sociale, declarație pe propria răspundere că imobilul este utilizat pentru furnizarea de servicii sociale sau este folosit exclusiv pentru activități fără scop patrimonial, balanța de verificare și bilanțul de la data de 31.12.2015, ultima balanță de verificare întocmită până la data depunerii cererii de acordare a scutirii;

Având în vedere art. 456, alin. (2), lit. c) și d), art. 464, alin. (2), lit. d), art. 495, lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile pct. 24, alin (1)-(3) din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal;

Având în vedere prevederile pct. 77, alin (1)-(3), pct. 78 din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr. 24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile/terenurile deținute/aflate în administrarea contribuabililor - persoane juridice prevăzuți în lista ANEXA nr. 1 și în lista ANEXA nr. 2, parte integrantă a hotărârii, conform art. 456, alin. (2), lit. c) și d), art. 464, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.01.2016 pentru anul fiscal 2016.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale - Activitatea de impozite și taxe locale - Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Juridice.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Mihail Pintilei    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 191 din 15 iu

ie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice

ANEXA 1

HCL 191/2016


TABEL NOMINAL

cu persoanele juridice care beneficiază de scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale

si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale si pentru cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ, conform prevederilor art. 456, alin. ( 2 ) , lit. c) si d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

cu modificarile și completările ulterioare, coroborate H.C.L. nr. 355/10.11.2015, anexa nr.1, pct.X.1, lit c) si d)

Nr.

crt.

Numele și prenumele

C.I.F.

Adresa

imobilului

Valoare

impozabila

lei

Numărul și

data

cererii

Impozit / taxa pe

clădiri aferenta anului 2016 luat ca bază de calcul

lei

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

6

7

1

ASOCIATIA "PRIMUL PAS"

13386370

Arhitect G. M. Cantacuzino nr.2 - fosta Crisan

241002,00

92063/09.05.2016

2290,00

art.456, alin(2), lit.c)

din Legea nr.

227/2015

2

ASOCIATIA IL CHICCO

6448250

Vasile Lupu132

61388,00

53670/16.03.2016

3069,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

3

ASOCIATIA IL CHICCO

6448250

Vasile Lupu 106

167908,00

53670/16.03.2016

8395,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

4

ASOCIATIA IL CHICCO

6448250

Bld Chimiei NR 35

87600,00

53670/16.03.2016

832,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

5

ASOCIAȚIA KYFFHAUSER

BILDUNGS-UND S. F

Gheorghe Saulescu Nr 33

289439,00

91107/06.05.2016

14472,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

6

ASOCIATIA FAMILIA NO(A)STRA

9306837

Str Zorilor Nr18

204529,00

90510/05.05.2016

10226,00

art.456, alin(2), lit.c)

din Legea nr.

227/2015

7

ASOC MICA OPERA A DIVINEI PROVIDENTE

13666451

Sos. Rediu Tatar 21 BIS

2112870,00

366/29.02.2016

105644,00

art.456, alin(2), lit.c)

din Legea nr.

227/2015

8

ASOC MICA OPERA A DIVINEI PROVIDENTE

13666451

Str. Sarmisegetuza Nr. 6

76950,00

366/29.02.2016

3848,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

9

ASOC MICA OPERA A DIVINEI PROVIDENTE

13666451

Sos. Rediu Tatar 23

492288,00

366/29.02.2016

24614,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

10

ASOC MICA OPERA A DIVINEI PROVIDENTE

13666451

Movila Pacureti Nr 26

58400,00

366/29/02/2016

2920,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

11

ASOCIATIA EURODEMOS

8390324

Str Pacurari Nr 20

195546,23

66654/30.03.2016

1858,00

din Legea nr.

227/2015

12

ASOCIATIA NEVAZATORILOR

29292663

Strapungere Silvestru Nr 31

313001,66

67326/30.03.2016

2974,00

art.456, alin(2), lit.c)

din Legea nr.

227/2015

13

ASOCIATIA SALVATI COPIII

9943180

Prof I Simionescu Nr 6 (+modernizare)

30946,97

66779/30.03.2016

294,00

art.456, alin(2), lit.c)

din Legea nr.

227/2015

14

ASOCIATIA SF DAMIAN

22371379

Str Decebal Nr 36-38 (+Amenajari Punct termic DAPP)

17908,30

67878/31.03.2016

895,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

15

ASOCIATIA TERITORIALA A SURZILOR

4413743

Tatarasi 64 (+centrala)

615286,65

32214/24.03.2016

5845,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

16

CENTRUL DIECIZAN CARITAS

4488681

Strada Sarariei nr. 134

9415,00

15839/27.01.2016

471,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

17

CENTRUL DIECIZAN CARITAS

4488681

Strada Sarariei nr. 134

704662,00

15839/27.01.2016

35233,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

18

CENTRUL DIECIZAN CARITAS

4488681

Str. Oltea Doamna nr. 3

403493,00

15839/27.01.2016

20175,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

19

CENTRUL DIECIZAN CARITAS

4488681

Strada Vasile Lupu nr.134

1128400,00

15839/27.01.2016

56420,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

20

CONGREGATIA NOTRE DAME DE SION

6288663

str. Grigore Ghica Voda nr 19

96000,00

53083/15/03/2016

4800,00

art.456, alin(2), lit.c)

din Legea nr.

227/2015

21

CONGREGATIA NOTRE DAME DE SION

6288663

B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.3

45000,00

53083/15/03/2016

2250,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

22

CONGREG. "SUROR. OBLATE ALE INIMII NEPRIH. A MARIEI"

18076290

Sos. Iasi- Ungheni nr 21

1050000,00

37986/25/02/2016

52500,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

23

CONGREG. "SUROR. OBLATE ALE INIMII NEPRIH. A MARIEI"

18076290

Sos. Iasi- Ungheni nr 21

55000,00

37986/25/02/2016

110,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

24

SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE-FILIALA IASI

4414170

Stefan Cel Mare si Sfant Nr 10, Bl. B1, Parter

54475,72

68151/31/03/2016

518,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

25

SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE-FILIALA IASI

4414170

Codrescu Nr. 6

389,02

68151/31/03/2016

4,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

26

SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE-FILIALA IASI

4414170

Codrescu Nr. 6

389,03

68151/31/03/2016

4,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

27

ORGANIZATIA SALVATI COPII

3151288

B-dul Chimiei,Nr. 35, Bl. F2-1, sc.A-B, p

752073,00

59660/22.03.2016

37604,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

28

FUNDATIA COTE

8797140

Clopotari nr. 38, bl

673,sc. A, ap. 3, p

92560,00

61255/23/032016

879,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

29

FD.INTERNATIONALA"STEFAN

LUPASCU"IASI

10365500

Str. Vovideniei nr. 9

637299,00

24445/09/02/2016

6054,00

din Legea nr.

227/2015

30

FUNDATIA STAR OF HOPE

ROMANIA

11369233

Str. Bariera Veche nr. 3

1253137,00

107906/01.06.2016

62657,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

31

FUNDATIA ANCORA SALVARII

14857085

Str. Pantelimon nr. 10 bl. F5 sc. A

100634,00

107909/01.06.2016

5032,00

art.456, alin(2), lit.c) din Legea nr.

227/2015

TOTAL

472887,00

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale    ANEXA 2

Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice    HCL 191/2016

Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice

TABEL NOMINAL

cu persoanele juridice care beneficiază de scutirea la plata impozitului/taxei pe teren, pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si

intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform prevederilor art. 464, alin. (2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare și cele precizate prin H.C.L. nr. 355/10.11.2015, anexa nr.1, pct.X.2, lit. d)

Nr.

crt.

Numele și prenumele

C.I.F.

Adresa

proprietății

Numărul și

data

cererii

Suprafata

terenului (mp)

Impozit / taxa pe

teren aferent anului 2016 luat ca bază de calcul lei

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

6

7

1

ASOCIAȚIA "PRIMUL PAS"

13386370

ARHITECT G. M.

CANTACUZINO NR 2-FOSTA CRISAN

92063/09/05/2016

43,08

37,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

2

ASOCIATIA IL CHICCO

6448250

VASILE LUPU 132

53670/16/03/2016

16,11

10,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

3

ASOCIATIA IL CHICCO

6448250

VASILE LUPU 106

53670/16/03/2016

4,9

3,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

4

ASOCIATIA IL CHICCO

6448250

BLD CHIMIEI NR 35

53670/16/03/2016

28,55

19,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

5

ASOCIATIA FAMILIA NO(A)STRA

9306837

STR ZORILOR NR 18

90510/05/05/2016

437

92,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

6

ASOC MICA OPERA A

DIVINEI PROVIDENTE

13666451

SOS. REDIU TATAR 21 BIS

366/29/02/2016

6823

5583,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

7

ASOC MICA OPERA A DIVINEI PROVIDENTE

13666451

STR. SARMISEGETUZA NR. 6

366/29/02/2016

11,84

8,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

8

ASOC MICA OPERA A DIVINEI PROVIDENTE

13666451

SOS. REDIU TATAR 23

366/29/02/2016

4260,52

3663,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

9

ASOC MICA OPERA A DIVINEI PROVIDENTE

13666451

MOVILA PACURETI NR

26

366/29/02/2016

500

430,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

10

ASOCIATIA SF DAMIAN

22371379

STR DECEBAL NR 36-38

67878/31/03/2016

8

5,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

11

ASOCIATIA

TERITORIALA A SURZILOR

4413743

TATARASI 64

32214/24/03/2016

359,56

160,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

12

CENTRUL DIECIZAN CARITAS

4488681

B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.22-24

15839/27.01.2016

13,64

12,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

13

CENTRUL DIECIZAN CARITAS

4488681

B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.22-24

15839/27.01.2016

418

360,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

14

CENTRUL DIECIZAN CARITAS

4488681

Str. Sarariei nr. 134

15839/27.01.2016

3870

3327,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

15

CENTRUL DIECIZAN CARITAS

4488681

Strada Vasile Lupu nr.134

15839/27.01.2016

41,96

36,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

16

CENTRUL DIECIZAN CARITAS

4488681

str.Theodor Pallady nr. 4

15839/27.01.2016

730,3

475,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

17

CONGREGATIA NOTRE DAME DE SION

6288663

str. Grigore Ghica Voda nr.19

53083/15/03/2016

542,5

466,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

18

CONGREG. "SUROR.

OBLATE ALE INIMII

NEPRIH. A MARIEI"

18076290

Sos. Iasi- Ungheni nr 21

37986/25/02/2016

588,3

262,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

19

CONGREG. "SUROR. OBLATE ALE INIMII NEPRIH. A MARIEI"

18076290

Sos. Iasi- Ungheni nr 21

37986/25/02/2016

911,7

784,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

20

SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE -FILIALA IASI

4414170

B-dul Stefan cel Mare și Sfânt, nr.4-10, Bl. B1

68151/31/03/2016

72,43

62,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

21

ORGANIZATIA SALVATI COPII

13386370

B-dul Chimiei, nr.35, Bl. F1-2, sc. A-B

59660/22.03.2016

7,42

5,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

22

ORGANIZATIA SALVATI COPII

3151288

B-dul Chimiei, nr.35, Bl. F1-2, sc. A-B

59660/22.03.2016

23,93

16,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

23

ORGANIZATIA SALVATI COPII

3151288

B-dul Chimiei, nr.35, Bl. F1-2, sc. A-B

59660/22.03.2016

25,47

17,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

24

FUNDATIA PAPADIA

13814841

Str. Ghe. Saulescu nr. 33

91088/06.05.2016

378,48

325,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

25

FUNDATIA COTE

8797140

Clopotari nr. 38, bl 673,sc.

A61, 2a5p.5/32,3p/0a3rt/e2r016

10,00

6,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

26

FUNDATIA STAR OF

HOPE ROMANIA

11369233

Str. Bariera Veche nr. 3

107906/01/06/2016

913,91

594,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

27

FUNDATIA STAR OF

HOPE ROMANIA

11369233

Str. Buna Vestire

107906/01/06/2016

1.000,00

445,00

art. 464, alin.(2), lit.d) din Legea nr.227/2015

TOTAL

17202,00

Presedinte de Sedinta

Mihail Pintilei