Hotărârea nr. 190/2016

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. q) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru terenurile situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art.

456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

și completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, și scutirea de la plata impozitului/taxei pe

teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. q) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru

terenurile situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele protejate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat in unanimitate în plenul ședintei, consemnat si în procesul verbal al sedintei, potrivit caruia “ Proprietarul cladirii care, potrivit legii, este clasata ca monument istoric are obligatia de a realiza lucrari de intretinere la imobilul respectiv cel putin la nivelul scutirii acordate. Dovada realizarii acestei obligatii sa fie adusa la cunostinta Primariei Municipiului Iasi, a Consiliului Local, in vederea aplicarii unei scutiri asemanatoare pentru anul urmator”;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 99345 din 19 mai 2016

întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice, la care este atașată lista ANEXĂ 1 și lista ANEXA 2 a contribuabililor persoane juridice care au solicitat acordarea facilităților fiscale și au depus până la 31.03.2016 un număr de 11 cereri, cât și cele existente în evidența fiscală la data de 31.12.2015;

Având în vedere documentele justificative anexă la cereri - conform precizărilor de acordare a scutirilor de la plata impozitelor/taxelor pe clădiri aprobate pentru clădirile clasate ca monumente istorice și cele pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate, precum și de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe teren pentru terenurile situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și in zonele protejate, stabilite prin H.C.L. nr. 355/2015, respectiv: cererea prin care se solicită acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri/impozitului/taxei pe teren, declarație pe proprie răspundere că nu desfășoară activități economice în respectivele imobile; dovada că imobilul este înscris în Lista Națională a Monumentelor Istorice, conform publicărilor din Monitoarele Oficiale.

Având în vedere prevederile art. 456, alin. (2), lit. a) si b), art. 464, alin. (2), lit. q), art. 495, lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile pct. 24, alin (1)-(3) din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal;

Având în vedere prevederile pct. 77, alin (1)-(3), pct. 78 din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile/terenurile deținute/aflate în administrarea contribuabililor - persoane juridice prevăzuți în lista ANEXA nr. 1 și în lista ANEXA nr. 2, parte integrantă a hotărârii, conform art. 456, alin. (2), lit. a) si b), art. 464, alin. (2), lit. q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.01.2016 pentru anul fiscal 2016.

Art. 2. Proprietarul cladirii care, potrivit legii, este clasata ca monument istoric are obligatia de a realiza lucrari de intretinere la imobilul respectiv cel putin la nivelul scutirii acordate. Dovada realizarii acestei obligatii sa fie adusa la cunostinta Primariei Municipiului Iasi, a Consiliului Local, in vederea aplicarii unei scutiri asemanatoare pentru anul urmator.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale - Activitatea de impozite și taxe locale - Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Juridice.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 190 din 15 iu

ie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice

ANEXA 1

HCL 190/15.07.2016


TABEL NOMINAL

cu persoanele juridice care beneficiază de scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri conform prevederilor art. 456, alin. ( 2 ), lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

cu modificarile și completările ulterioare, coroborate H.C.L. nr. 355/10.11.2015, anexa nr.1, cap.X.1, lit.a) si b)

Nr.

crt.

Numele și prenumele

C.I.F.

Adresa

imobilului

Valoare impozabila

lei

Numărul și

data

cererii

Impozit / taxa pe

clădiri aferenta anului 2016 luat ca bază de calcul

lei

0

1

2

3

4

5

6

1

SC TRANSMIXT SA

1962208

Str. Dancu nr. 2

706.415,00

51670/14.03.2016

6.711,00

2

BANCA NATIONALA A ROMANIEI SUC.JUD.IASI

3206189

B-dul Stefan cel Mare și Sfânt, nr.17

5 548 677,38

121616/22.12.2015

52.712,00

3

BANCA NATIONALA A ROMANIEI SUC.JUD.IASI

3206189

B-dul Stefan cel Mare și Sfânt, nr.17

107.893,42

121616/22.12.2015

216,00

4

BANCA NATIONALA A ROMANIEI SUC.JUD.IASI

3206189

B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.17

159.663,65

121616/22.12.2015

1.517,00

5

SC DIPAL CONSTRUCT SRL

23053705

Fd. Gavril Musicescu nr.3

3.384.907,50

68020/31.03.2016

169.245,00

6

UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA - FILIALA IASI

3915997

Str. Al.

Lapusneanu nr. 79

2.453.022,00

79768/18.04.2016

23.304,00

7

ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI DEZVOLTARE COMUNITARA-INDECO

16455866

Str. Sf. Anastasie nr.22

575.600,00

49071/10.03.2016

1.079,00

8

SC FA.GI IMOBILIARE SRL

18411750

Str. 14 Dec. 1989 nr.1

7.879.323,00

62395/24.03.2016

393.966,00

Nr.

crt.

Numele și prenumele

C.I.F.

Adresa

imobilului

Valoare impozabila

lei

Numărul și

data

cererii

Impozit / taxa pe

clădiri aferenta anului 2016 luat ca bază de calcul

lei

0

1

2

3

4

5

6

9

FUNDATIA "CORONA"

11688836

Str. Pacurari nr. 21

275.483,00

23573/08.02.2016

2.617,00

10

SC PROCOS MEDICA SRL

24691558

Constructie C1-str. Dimitrie Ralet nr.8

353.154,00

72633/24.04.2015

3.355,00

11

SC PROCOS MEDICA SRL

24691558

Constructie C1-str. Dimitrie Ralet nr.8

34.527,00

72633/24.04.2015

328,00

12

EPISCOPIA ROMANO CATOLICA

4540135

Str. Cuza Voda nr.24

1.903.491,00

67871/31.03.2016

95.175,00

13

EPISCOPIA ROMANO CATOLICA

4540135

Str. Col Langa nr. 13

309.765,00

67871/31.03.2016

15.488,00

14

EPISCOPIA ROMANO CATOLICA

4540135

Str. Col Langa nr. 15

400.094,00

67871/31.03.2016

20.005,00

15

EPISCOPIA ROMANO CATOLICA

4540135

Str. Col Langa nr. 11

286.325,00

67871/31.03.2016

14.316,00

16

EPISCOPIA ROMANO CATOLICA

4540135

Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 26

4.337.041,00

67871/31.03.2016

41.202,00

17

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE IASI

3422492

Bd. Carol I nr. 27

1.064.924,64

67124/30.03.2016

10.117,00

18

SC PROESA INTERNATIONAL SRL

18826227

Str. Otilia Cazimir nr.25

1.838.080,00

69717/21.04.2015;

99159/19.05.2016

91.904,00

TOTAL

943.257,00

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice

ANEXA 2


TABEL NOMINAL

cu persoanele juridice care beneficiază de scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri, conform prevederilor art. 464, alin. (2), lit.q) din Legea 227/2015, privind Codul fiscal

cu modificarile și completările ulterioare și cele precizate prin H.C.L. Nr.355/10.11.2015, anexa nr.1, cap.X.2, lit.q)

Nr.

crt.

Numele și prenumele

C.I.F.

Adresa

proprietății

Numărul și

data

cererii

Suprafata terenului (mp)

Impozit / taxa pe

teren aferent anului 2016

luat ca bază de calcul (lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

BANCA NATIONALA A ROMANIEI SUC.JUD.IASI

3206189

B-dul Stefan cel Mare și Sfânt, nr.17

121616/22.12.2015

3039,00

2.613,00

TOTAL

2.613,00

Ec. Maria Apetroaei

ec. Virginia Stoian

Șef serviciu


Director general

Page 1 of 1