Hotărârea nr. 19/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Amenajare parcari››

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «Amenajare parcari>>

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 13498/08.02.2016 întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții «Amenajare parcari>> pentru anul 2016, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Direcției Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generala Tehnica si Investitii si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 19 din 10 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

ANEXA la H.C.L. nr. 18 din 10 februarie 2016

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

«Amenajare parcari>>

în anul 2016

Suprafață totală

10.000 mp 2.000.000 lei 1.990.000 lei 10 luni


Valoare estimată totală cu T.V.A. 20% - din care C+M cu T.V.A. 20%

Durata de realizare estimată

Valorile estimate au drept bază prețuri și tarife la nivelul anului 2016.

Președinte de Ședință Constantin Axinia

3 / 3 la H.C.L. nr. 19 din 10 februarie 2016