Hotărârea nr. 189/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare nr. 5007/2015 incheiat intre ADR Nord Est Piatra Neamt si parteneriatul dintre Municipiul Iasi si Liceul de Informatică Gr. Moisil aferent proiectului „Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare nr. 5007/2015 incheiat intre ADR Nord Est Piatra Neamt si parteneriatul

dintre Municipiul Iasi si Liceul de Informatică Gr. Moisil aferent proiectului

„Construcție extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil și lucrări pentru desființare magazie anexa 2 a liceului”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 70262/06.07.2016, întocmit de Direcția Generală Tehnică și Investiții;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu completările și modificările ulterioare;

Instructiunea Autoritatii de Management pentru Programul Operational

146/17.06.2016

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de finantare 5007/29.01.2015 incheiat intre ADR Nord Est Piatra Neamt si parteneriatul dintre Municipiul Iași si Liceul de Informatică Gr. Moisil aferent proiectului „Construcție extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil și lucrări pentru desființare magazie anexa 2 a liceului” pana la data de 31.07.2016.

Art. 2. Se mandateaza Primarul Municipiului lasi sa semneza actul actul aditional de prelungire a duratei contractului de finantare nr. 5007/2015 incheiat intre ADR Nord Est Piatra Neamt si parteneriatul dintre Municipiul lasi si Liceul de Informatică Gr. Moisil aferent proiectului „Construcție extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil și lucrări pentru desființare magazie anexa 2 a liceului”.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generala Economica și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de de Direcția Generală Tehnică și Investiții și de Direcția Generale Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Mihail Pintilei    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 189 din 15 iu

ie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 189 din 15 iulie 2016