Hotărârea nr. 188/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația Pakiv România în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ”Măsuri integrate pentru o societate incluzivă”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația Pakiv România în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care

vizează proiectul ”Măsuri integrate pentru o societate incluzivă”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 71420/ 08.07.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Capital Uman, Axa 4.1;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Iași cu Asociația Pakiv România în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ”Măsuri integrate pentru o societate incluzivă”, potrivit acordului de asociere prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Fundației "Alături de Voi” România; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Directia Generala Tehnica si Investitii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Mihail Pintilei    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 188 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 188 din 15 iulie 2016

ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE

MUNICIPIUL IAȘI

Șl

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

ACORD DE ASOCIERE

încheiat la data de între,

1.    Municipiul Iași, cu sediul în Iași, B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, reprezentat prin domnul Mihai CHIRICA, în calitate de primar,

și

2.    Asociația Pakiv România - cu sediul în Alba Iulia, str. Emil Racoviță, nr. 76, județul Alba, tel. 0743475724, reprezentat prin domnul Bumbu Ioan Gruia în calitate de președinte

denumite în cuprinsul Acordului de asociere, părți.

Capitolul I. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea părților, în conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ”Măsuri integrate pentru o societate incluzivă”

Capitolul II. Drepturile și obligațiile părților

Art. 2 (1) Părțile au drepturi egale și se obligă fiecare, în parte, să depună toate diligențele pentru elaborarea și depunerea în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ”Măsuri integrate pentru o societate incluzivă”.

În vederea realizării scopului propus, fiecare parte va întreprinde următoarele:

(2). Municipiul Iași prin Direcțiile și Serviciile de Specialitate:

-    asigură logistica și resursele umane în vederea accesării finanțării proiectului ”Măsuri integrate pentru o societate incluzivă”.

(3). Asociația Pakiv România:

-    realizează cercetarea în teren a nevoilor concrete pe care le are comunitatea marginalizată vizată (Zona Cicoarei, zonă în care populația de etnie romă are o pondere de peste 20% și este inclusă ca și comunitate marginalizată în Atlasul zonelor urbane marginalizate elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale), conform metodologiei

P.O.C.U, Axa 4.1.

În baza acestei cercetări, se va elabora aplicația și se va depune spre finanțare.

-    elaborează cererea de finanțare si documentația suport obligatorie, aferentă acestui apel de proiecte.

Capitolul III. Durata Acordului de asociere

Art. 3. Prezentul Acord de asociere se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin consensul părților.

Capitolul IV. Modificarea Acordului de asociere

Art. 4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adițional cu consimțământul părților. Părțile vor adapta Acordul de asociere corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior încheierii actului și care ii sunt aplicabile.

Capitolul V. Încetarea Acordului de asociere

Art. 5. Prezentul Acord încetează:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b)    prin acordul expres și neechivoc al Părților concretizat printr-un document scris; Denunțarea unilaterală este acceptată în cazul în care una din Părți nu își poate îndeplini oricare dintre obligațiile sale din cauze de forță majoră pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Capitolul VI. Clauze speciale

Art. 6 (1) Părțile și/sau reprezentanții legali ai acestora declară că au puterea și autoritatea de a semna și executa acest Acord, precum și de a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin acesta. Acest Acord a fost aprobat și încheiat în mod valabil de către părți și reprezintă o obligație valabilă și fermă a acestora, conform prevederilor sale.

Art. 6 (2) Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art. 6 (3) Dispozițiile Acordului se aplică cu respectarea legislației în materie.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Acord, în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

5 / 5 la H.C.L. nr. 188 din 15 iulie 2016