Hotărârea nr. 186/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare şi reabilitare spaţiu punct termic Hlincea în vederea înfiinţării unui centru pentru persoane vârstnice”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare și reabilitare spațiu punct termic Hlincea în vederea înființării unui centru pentru persoane vârstnice”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 65804 din 23.06.2016 întocmit de Serviciul Investiții ;

Având în vedere Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare și reabilitare spațiu punct termic Hlincea în vederea înființării unui centru pentru persoane vârstnice”, conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei Generale Economice și Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Directia Generala Tehnica si Investitii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Mihail Pintilei    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 186 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 186 din 15 iulie 2016

Indicatorii tehnico-economici

ai obiectivului „Amenajare și reabilitare spațiu punct termic Hlincea în vederea înființării unui centru pentru persoane vârstnice”

1. Indicatori economici:

Valoarea estimată a lucrărilor este de 89.014,00 lei cu TVA . din care C+M: 72.775,00 lei.

2. Indicatori tehnici:

Suprafață construită: 47,55 mp Suprafață utilă : 46,20 mp

-    Hol - 2,43 mp;

-    Sala de recreere- 39,34 mp

-    Grup sanitar - 4,43 mp Durata de execuție : 4 luni

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

3 / 3 la H.C.L. nr. 186 din 15 iulie 2016