Hotărârea nr. 185/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si extinderea Căminului

de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 71528/ 08.07.2016 întocmit de Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu completările și modificările ulterioare;

Avand in vedera Instructiunea Autoritatii de Management pentru Programul Operational 146/17.06.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă incheierea unui act adițional de prelungire a contractului de finanțare 3264/18.07.2012 a proiectului ''Reabilitarea, modernizarea si extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva”, cu o valoare de finalizare proiect de 4.394.820,20 lei inclusiv TVA, până la data de 01.11.2016.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare si Proiecte Europene; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 185 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

9

8

2 / 2 la H.C.L. nr. 185 din 15 iulie 2016