Hotărârea nr. 184/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Strada I.C. Constantineanu, Strada Petre Vancea, Strada Mosu si Strada Ogorului

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

Modernizare strazi in Municipiul Iasi -

Strada I.C. Constantineanu, Strada Petre Vancea, Strada Mosu si Strada Ogorului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 71510/ 08.07.2016 întocmit de Directia Generala Tehnica si Investitii;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa

nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Strada I.C. Constantineanu, Strada Petre Vancea, Strada Mosu si Strada Ogorului”, pentru anul 2016, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei Generale Economice și Finante Publice Locale, Directiei Dezvoltare si Proiecete Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Directia Generala Tehnica si Investitii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Nr. 184 din 15 iulie 2016

Total consilieri locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU STRADA I.C. CONSTANTINEANU

Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Strada I.C. Constantineanu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

Lungimea totală:

700 m

Suprafața carosabilă:

2.760 mp

Parte carosabilă:

5,00 m (1 x 4,00 m /3,50 + 1 x 0,50 - 1,00 m)

Structura rutieră :

20 cm strat din beton de ciment Bc4,5 2 cm strat suport din nisip hârtie Kraft / folie polietilenă

25 cm strat de fundație din balast

Ziduri de sprijin tip L:

250 ml

Străzi laterale:

4 buc

Ridicări la cotă guri de scurgere        5 buc

Ridicări la cotă cămine apă - canal     18 buc

Marcaje rutiere:

0,70 km

Indicatoare rutiere:

24 buc

valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

1.343,745 mii lei (298,471 mii euro)

din care C + M:    1.148,663 mii lei (255,139 mii euro)

valabil la data 05.05.2016, 1 EURO = 4,5021 lei

durata de realizare: 6 luni.

APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU STRADA PETRE VANCEA

„Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Strada Petre Vancea”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

Lungimea totală:

607 m

Suprafața carosabilă:

3.340 mp

Parte carosabilă:

5,00 m (1 x 4,00 m + acostament/trotuare)

Structura rutieră:

20 cm strat din beton de ciment

BcR4,5

2 cm strat suport din nisip hârtie Kraft / folie polietilenă

25 cm strat de fundație din balast

Străzi laterale:

4 buc

Podet tubular DN1000

1 buc

Ridicări la cotă cămine apă - canal 15 buc

Marcaje rutiere:

1,204 km

Indicatoare rutiere:

18 buc

valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

994,983 mii lei (221,004 mii euro) din care C + M: 847,642 mii lei (188,276 mii euro) valabil la data 05.05.2016, 1 EURO = 4,5021 lei

durata de realizare: 6 luni.

APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU STRADA MOSU

Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Strada Mosu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

Lungimea totală:

382 m

Suprafața carosabilă:

1.720,00 mp

Parte carosabilă:

1 x 4,00 m

Structura rutieră:

  • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16

  • 5 cm strat legătură mixtură asfaltică BAD 20

8 cm strat bază din mixtură asfaltică AB 31,5

15 cm strat de fundatie superior din piatră 25 cm strat de fundatie inferior din balast

Suprafata parcare:

320 mp

Borduri prefabricate 20x25 cm:

785,50 ml

Borduri prefabricate 10x15 cm:

206,00 ml

Ridicări la cotă guri de scurgere

6 buc

Ridicări la cotă cămine apă - canal 6 buc

Marcaje rutiere longitudinale:

0,328 km

Marcaje rutiere transversale:

50,30 mp

Indicatoare rutiere:

6 buc

valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

671,827 mii lei (149,226 mii euro) din care C + M:    566,183 mii lei (125,759 mii euro)

valabil la data 05.05.2016, 1 EURO = 4,5021 lei

durata de realizare: 6 luni.

APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU STRADA OGORULUI „Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Strada Ogorului”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

Lungimea totală:

286,56 m

Suprafața carosabilă:

1291,90 mp

Parte carosabilă:

4,50 m

Structura rutieră:

  • 4 cm strat de uzură din BAPC 16 / BAR 16

  • 5 cm strat de legătură din BADPC 20

8 cm strat de bază din AB 31,5

15 cm strat din piatră spartă

25 cm strat de fundație din balast

Suprafața trotuare:

514,30 mp

Structură trotuare:

6 cm pavaj ornamental pavele prefabricate

4 cm suport strat de nisip

20 cm fundație de balast

Borduri prefabricate 20x25 cm:

566,50 ml

Borduri prefabricate 10x15 cm:

285,00 ml

Guri de scurgere noi:

3 buc

Înlocuire capace de canalizare și ridicări cotă:

6 buc

Ridicare la cota cutie protecție hidranți: 2 buc

Marcaje rutiere longitudinale:

0,287 km

Indicatoare rutiere:

4 buc

valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

din care C + M:

509,867 mii lei (113,250 mii euro)

421,883 mii lei (93,708 mii euro)

valabil la data 05.05.2016, 1 EURO = 4,5021 lei

durata de realizare: 6 luni, din care 4 luni durata de execuție a lucrărilor.

Datele sunt preluate din proiectul faza DALI - proiectant S.C. SIMPA CONSULT

S.R.L.

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

6 / 6 la H.C.L. nr. 184 din 15 iulie 2016