Hotărârea nr. 183/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 189/26.06.2014, pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 189/26.06.2014, pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 69971/05.07.2016, întocmit de Serviciul Investiții;

Avand in vedere adresa de solicitare nr.68487/30.06.2016, a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii 95/2006 privind Reforma in domeniul

sanatatii;

Avand in vedere Ordonanta de urgenta 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere prevederile proiectului intocmit de SC GRUPO SRL;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa

nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iasi” .

Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Tehnice si Investitii, Serviciului Investitii; Directiei Generale Economice și Finante Publice Locale; Spitalului Clinic de Recuperare Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Directia Generala Tehnica si Investitii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 183 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 183 din 15 iulie 2016

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI privind modificarea HCL 189/26.06.2014, pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare compartiment

central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14

Suprafata amenajata = 103,15 mp

Valoarea totala a investitiei = 2.182,743 mii lei inclusiv TVA din care:

C+ M = 422,472 mii lei inclusiv TVA.

Credite bugetare necesare realizarii acestui obiectiv de investitii sunt:

- Venituri proprii spital - DALI si Proiect tehnic, realizat la 25.06.2016 - Credite 2016 - de la Ministerul Sanatatii    - 1140 mii lei

- Credite 2016 - de la Bugetul Local    - 474 mii lei

- Credite estimate 2017

Venituri proprii/ Ministerul Sanatatii/ Bugetul local - 515,6 mii lei

Spitalul va organiza procedurile de atribuire a unui contract multianual de executie lucrari, cu termen de finalizare, iulie 2017.

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

3 / 3 la H.C.L. nr. 183 din 15 iulie 2016