Hotărârea nr. 182/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind executia bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2016, înregistrat sub nr. 71280/08.07.2016, întocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba execuția bugetului local la data de 30.06.2016, pe cele doua sectiuni, conform Anexei 1, parte integranta a hotarârii.

Art. 2. Se aproba executia bugetului centralizat creditelor externe si interne la data de 30.06.2016, conform Anexei 2, parte integranta a hotarârii.

Art. 3. Se aproba executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) la data de 30.06.2016, pe cele doua sectiuni, conform Anexei 3, parte integranta a hotarârii.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 182 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 182 din 15 iulie 2016