Hotărârea nr. 181/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat în plenul ședintei, consemnat si în procesul verbal al sedintei, potrivit caruia “ in cadrul Programului obiectivelor de investitii pe anul 2016, la cap. 70.02.71 Locuinte, servicii, dezvoltare publica se modifica denumirea obiectivului de investitii “ Achizitii de imobile si terenuri” sursa excedent (40.02.14) (imobil situat pe b.dul Carol I, nr. 26, etc) in “ Achizitii cladiri de patrimoniu si monumente” sursa excedent (40.02.14). Suma alocata este aceeasi de 7.000,00 mii lei.

Având în vedere referatul de specialitate nr. 72343/12.07.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanțtei de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor

termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 -activitate proprie), Anexei 1.2.2 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 -învățământ), Anexei 1.2.3 (Programul obiectivelor de investiții pe anul 2016 - Spitale) și Anexei nr.1.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite), după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de 10.740,28 mii lei

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice

30.02.08.02 Venituri din dividende de la alți plătitori

33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

35.02.01.02 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

36.02.31 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.32.02    Sume provenite din    finanțarea    bugetară    a    anilor

precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.03    Sume provenite din    finanțarea    bugetară    a    anilor

precedenți, aferente secțiunii de funcționare 37.02.01 Donații și sponsorizări

+ 1.411,78 mii lei + 2.121,00 mii lei

+ 124,41 mii lei

+ 4.319,00 mii lei

+ 25,24 mii lei

+ 57,03 mii lei

+ 193,46 mii lei + 73,76 mii lei


37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale 42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare

la cheltuieli cu suma de 17.840,28 mii lei

51.02.10 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de personal 51.02.20 Autorități publice și acțiuni externe - bunuri și servicii 51.02.71 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de capital 54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii 54.02.51 Alte servicii publice generale - transferuri între unități ale administrației publice

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

65.02.71 Învățământ - cheltuieli de capital

66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale administrației publice 66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale administrației publice (din excedent)

67.02.10 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de personal 67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii 67.02.51 Cultură, recreere și religie - transferuri între unități ale administrației publice

67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital

68.02.10 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de personal 70.02.55 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - alte transferuri 70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital

- 2.994,95 mii lei + 2.994,95 mii lei

+ 1.497,26 mii lei

+ 460,00 mii lei

+ 457,34 mii lei

+

+ 300,00 mii lei + 700,00 mii lei + 819,20 mii lei

+ 27,56 mii lei

+ 144,00 mii lei + 1.205,30 mii lei + 40,90 mii lei

+ 460,00 mii lei + 100,00 mii lei

+ 75,00 mii lei

+ 100,00 mii lei

+ 859,00 mii lei

+ 850,00 mii lei + 101,00 mii lei

+ 0,60 mii lei + 1.161,92 mii lei


70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital (din excedent)

+ 7.000,00 mii lei + 65,80 mii lei

+ 300,00 mii lei

+ 210,00 mii lei + 2.000,00 mii lei + 1.320,00 mii lei


al clasificatiei

J


74.02.71 Protecția mediului - cheltuieli de capital

80.02.71 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă -cheltuieli de capital

81.02.71 Combustibili și energie - cheltuieli de capital

84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol bugetare, astfel:

54.02.10 Alte servicii publice generale - cheltuieli de personal    - 2.500,00 mii

lei

51.02.10 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de personal + 2.500,00 mii lei

Art. 2. Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 1.563,00 mii lei, conform Anexei nr.3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr.3.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr.3.2 (Secțiunea de dezvoltare) și Anexa 3.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite), astfel:

•    la venituri în sumă de + 1.563,00 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 1.563,00 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2016), Anexei nr. 5 (Sinteza finanțării programelor) și Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Investiții.

prezentei Hotărari va fi asigurată de


Aducerea la cunoștința publică a Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 181 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

9

0

5 / 5 la H.C.L. nr. 181 din 15 iulie 2016