Hotărârea nr. 180/2016

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie

2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere propunerea formulata si aprobata în plenul ședintei, consemnata si în procesul verbal al sedintei potrivit careia “ in cadrul Programului obiectivelor de investitii pe anul 2016, la cap. 70.02.71 Locuinte, servicii, dezvoltare publica se modifica denumirea obiectivului de investitii “ Achizitii de imobile si terenuri” sursa excedent (40.02.14) (imobil situat pe b.dul Carol I, nr. 26, etc) in “ Achizitii cladiri de patrimoniu si monumente” sursa excedent (40.02.14).

Având în vedere amendamentul inregistrat cu nr. 72365/12.07.2016 aprobat în plenul ședintei, consemnat si în procesul verbal al sedintei, prin care se repartizeaza din excedentul bugetar pe anul 2015 suma de 7.000,00 mii lei pentru urmatorul obiectiv de investitii:

- Capitolul bugetar 70.02.71 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica 7000,00 mii lei;

Achizitii cladiri de patrimoniu si monumente din sursa excedent (40.02.14) - imobilul situat pe b -dul Carol I nr. 26 .

Având în vedere referatul de specialitate nr. 70320/06.07.2016 întocmit de

către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea din excedentul bugetar pe anul 2015 a sumei de 100,00 mii lei, la capitolul bugetar. 66.02.51 Sanatate - Spitalul Clinic „Dr.C.I. Parhon“ Iasi, pentru urmatoarele obiective de investitii:

Aparat anestezie inalta performanta    - 2 buc    84,35 mii lei

Aparat masurare coagulare    - 1 buc    15,65 mii lei

Art. 2. Se aproba repartizarea din excedentul bugetar pe anul 2015 a sumei de 7.000,00 mii lei pentru urmatorul obiectiv de investitii:

Capitolul bugetar 70.02.71 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7000,00 mii lei;

Achizitii cladiri de patrimoniu si monumente sursa excedent (40.02.14)

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Serviciului Buget; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi, Spitalului Clinic „Dr.C.I. Parhon“ Iasi, Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții; Serviciul Buget din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Spitalul Clinic “ Dr. C. I. Parhon” Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 180 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 180 din 15 iulie 2016