Hotărârea nr. 18/2016

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie

2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 13066/06.02.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 58.681,30 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2015, dupa cum urmeaza:

Cap. 51.02.71 Autoritati publice si acțiuni externe - 850,00 mii lei pentru:

„Licente SAP“    350,00 mii lei

„Dotari IT“    500,00 mii lei

Cap. 65.02.56 Invatamant - 3.098,33 mii lei pentru proiectele:

„Stagii de pregatire in domeniul serviciilor turistice la standardele europene“ 256,00 mii lei

(Liceul tehnologic Virgil Madgearu)

„Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii“    0,03 mii lei

(Liceul tehnologic Virgil Madgearu)

„Constructie, extindere Corp A Liceul de informatica Grigore Moisil 2.842,30 mii lei si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului“

Cap. 66.02.51 Sanatate -3.000,00 mii lei pentru:

„Dotari independente” (Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon) 140,00 mii lei

„Lucrari de modernizare cale acces - intrare principala UPU-spital”    110,00 mii

lei

(Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon)

„Dotari independente“ (Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“) „Reparatii capitale“ (Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“) „Reparatii capitale si recompartimentare circuite spital“

540,00 mii lei 460,00 mii lei

1.750,00 mii lei


(Spitalul Clinic de Recuperare)

Cap. 67.02.71 Cultura , recreere si religie - 5.000,00 mii lei pentrul obiectivul:

„Modernizare spatii de joaca“    5.000,00 mii

lei

Cap. 68.02.56 Asigurari si asistenta sociala - 5.783,02 mii lei pentru proiectele:

„Vulnerabil dar activ social ca tine“ (Directia de Asistenta Comunitara) 66,14 mii lei „Reabilitarea si modernizarea Caminului de Pensionari    5.716,88 mii lei

Sf. Cuvioasa Parascheva“

Cap. 70.02.56 Locuinte, servicii, dezvoltare publica -2.469,25 miii lei pentru proiectul:

„Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte 2.469,25 mii lei din municipiul Iasi pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/luna“

Cap. 70.02.71 Locuinte, servicii, dezvoltare publica -4.200,00

miii lei pentru

2.700,00 mii lei 1.500,00 mii lei


obiectivele:

„Iluminat public“

„Cimitir Sf. Petru si Pavel (alei, imprejmuire)“

Cap. 81.02.56 Combustibili si energie - 5.161,82 mii lei pentru proiectul:

„Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei

enegetice in alimentarea cu caldura urbana“

5.161,82 mii lei


Cap. 84.02.71 Transporturi - 29.118,88 mii lei pentru obiectivele:

„Achizitie mijloace transport urbane (autobuze, tramvaie)“    12.000,00 mii lei

„Modernizare strazi“    10.720,00 mii lei

„Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere“    6.398,88 mii lei

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finantelor Publice Iași, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Serviciului Buget, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene, Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Direcției Generale Economice si Finanțe Publice Locale Iasi, Directia Dezvoltare si Proiecte Europene, Directia Generala Tehnica si Investitii si ordonatorii secundari si tertiari de credite.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 18 din 10 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

18

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 18 din 10 februarie 2016