Hotărârea nr. 179/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Extindere retea iluminat public strada Visan, Municipiul Iasi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Extindere retea iluminat public strada Visan, Municipiul Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.70569/06.07.2016 intocmit de catre Directia Generala Tehnica si Investitii - Serviciul Energetic si de Utilitati Publice;

Avand in vedere Studiul de Fezabilitate nr.10/2016 elaborat in conformitate cu prevederile H.G. nr.28/2008 de catre S.C. Elmond Com S.R.L. Iasi, pentru investitia ”Extindere retea iluminat public strada Visan, Municipiul Iasi”;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico - economici pentru investiția ”Extindere retea iluminat public strada Visan, Municipiul Iasi”, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Serviciului Investitii, Serviciului Energetic si de Utilitati Publice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții, Serviciul Investitii și de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Mihail Pintilei    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 179 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa nr.1 la HCL nr. 179 din 15 iulie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Extindere retea iluminat public strada Visan, Municipiul Iasi”

Indicatorii tehnico-economici pentru investitia ”Extindere retea iluminat public strada Visan, Municipiul Iasi”:

- Stalpi de metal octogonali, fixati pe fundatie turnata din beton = 53 bucati;

- Cablu joasa tensiune ACYY 3X35+16 montat in tub riflat = 1690 m;

- Corpuri de iluminat echipate cu lampi tip LED de 50W = 53 bucati;

- Punct de aprindere montat pe suport de beton = 1 bucata;

- Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA = 383.466,56 lei, din care constructii-montaj (C+M) = 342.374,83 lei cu TVA;

Durata de realizare a investitiei = 4 luni.

Presedinte de Sedinta, Mihail Pintilei

3 / 3 la H.C.L. nr. 179 din 15 iulie 2016