Hotărârea nr. 178/2016

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale

Consiliului Local Municipal Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata si aprobata în plenul ședintei, consemnata si în procesul verbal al sedintei, privind nominalizarea domnului Andrei Postolache ca membru in cadrul urmatoarelor comisii: Comisia pentru Tineret si Sport si Comisia pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura;

Având in vedere adresa Partidului Național Liberal filiala Iași înregistrată la Primăria Municipiului Iași cu nr.71222/08.07.2016 privind nominalizarea grupului de consilieri PNL în comisiile de specialitate din cadrul CL Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 177/2016 organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere prevederile art. 54 și din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 15 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 177 din 24 iunie 2016, în sensul nominalizarii grupului de consilieri ai Partidului Național Liberal, in comisiliile de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, precum și a domnului consilier local Andrei Postolache in cadrul Comisiei pentru Tineret si Sport si Comisiei pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura, astfel:

I. COMISIA ECONOMICO - FINANCIARA

Nr.

Consilier Local

1.

Ignat Etienne

2.

Cotofan Alexandru

II.COMISIA SOCIAL- CULTURALA , INVATAMANT si CULTE

Nr.

Consilier local

1.

Bostan Ciprian

2.

Coțofan Alexandru

III. COMISIA pentru SANATATE, FAMILIE si PROTECTIA COPILULUI

Nr.

Consilier Local

1.

Ghizdovăț Vlad

2.

Jugrin Lucian

IV. COMISIA pentru AMENAJAREA TERITORIULUI si URBANISM

Nr.

Consilier local

1.

Dornean Tudor

2.

Bostan Ciprian

Nr.

Consilier Local

1.

Jugrin Lucian

2.

Ghizdovăț Vlad

3.

Boz Eduard

VI. COMISIA pentru TINERET si SPORT

Nr.

Consilier Local

1.

Timofciuc Razvan

2.

Dornean Tudor

3.

Postolache Andrei

VII. COMISIA pentru PROTECTIA MEDIULUI , TURISM si AGRICULTURA

Nr.

Consilier local

1.

Timofciuc Razvan

2.

Ignat Etienne

3.

Postolache Andrei

VIII. COMISIA JURIDICA si de DISCIPLINA

Nr.

Consilier local

1.

Boz Eduard

2.

Jugrin Lucian

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Iași se va actualiza in mod corespunzător si face parte din prezenta hotarare.

I. COMISIA ECONOMICO - FINANCIARA

Nr.

Consilier Local

Formatiune

1

Surdu Gabriel

PSD

2

Boca Florin

PSD

3

Harabagiu Gabriel

PSD

4

Pintilei Mihail

PSD

5

Radu Botez

ALDE

6

Ignat Etienne

PNL

7

Cotofan Alexandru

PNL

Nr.

Consilier local

Formațiune

1

Gavrila Camelia

PSD

2

Ciobotaru Florentin

PSD

3

Pintilei Mihail

PSD

4

Nedelcu Vlad

PSD

5

Gaburici Violeta

PMP

6

Bostan Ciprian

PNL

7

Cotofan Alexandru

PNL

III. COMISIA pentru SANATATE, FAMILIE si PROTECTIA COPILULUI

Nr.

Consilier Local

Formațiune

1

Scripcaru Calin

PSD

2

Aldea Catalina

PSD

3

Gavrila Camelia

PSD

4

Boisteanu Paul

PSD

5

Corozal Daniel Cristinel

ALDE

6

Ghizdovat Vlad

PNL

7

Jugrin Lucian

PNL

IV. COMISIA pentru AMENAJAREA TERITORIULUI si URBANISM

Nr.

Consilier local

Formațiune

1

Boca Florin

PSD

2

Aur Marius

PSD

3

Harabagiu Gabriel

PSD

4

Gaburici Violeta-Adriana

PMP

5

Corozal Daniel Cristinel

ALDE

6

Dornean Tudor

PNL

7

Bostan Ciprian

PNL

Nr.

Consilier Local

Formațiune

1

Aur Marius

PSD

2

Sandu Vasile

PSD

3

Istrate Marcel

PSD

4

Piftor Daniel

PMP

5

Jugrin Lucian

PNL

6

Ghizdovat Vlad

PNL

7

Boz Petru Eduard

PNL

VI. COMISIA pentru TINERET si SPORT

Nr.

Consilier Local

Formatiune

1

Ciobotaru Florentin

PSD

2

Nedelcu Vlad

PSD

3

Tautu Daniela

PSD

4

Harabagiu Gabriel

PSD

5

Timofciuc Razvan

PNL

6

Dornean Tudor

PNL

7

Postolache Andrei

Independent

Nr.

Consilier local

Formatiune

1

Istrate Marcel

PSD

2

Aldea Catalina

PSD

3

Scripcaru Calin

PSD

4

Surdu Gabriel

PSD

5

Timofciuc Razvan

PNL

6

Ignat Etienne

PNL

7

Postolache Andrei

Independent

VII. COMISIA pentru PROTECTIA MEDIULUI , TURISM si AGRICULTURA


Nr.

Consilier local

Formațiune

1

Boisteanu Paul

PSD

2

Tautu Daniela

PSD

3

Sandu Vasile

PSD

4

Piftor Daniel

PMP

5

Botez Radu

ALDE

6

Boz Petru Eduard

PNL

7

Jugrin Lucian

PNL

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Centrului de Informații pentru Cetățeni și Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Mihail Pintilei    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Nr. 178 din 15 iulie 2016

6 / 6 la H.C.L. nr. 178 din 15 iulie 2016