Hotărârea nr. 176/2016

HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarilor Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea viceprimarilor Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința de constituire din data de 24 iunie 2016;

Având în vedere Procesul - verbal încheiat la data de 24.06.2016 în cadrul ședinței de constituire a consiliului local în scopul numărării voturilor exercitate pentru alegerea în funcția de viceprimari ai Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L nr. 173/24 iunie 2016 privind validare mandatelor consilierilor alesi in Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L nr. 174/24 iunie 2016 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere rezultatele votului secret consemnate in procesul verbal al ședinței de constituire a consiliului local;

Având în vedere dispozițiile art. 57 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 11 - 14 din Ordonanța nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aleg în funcțiile de Viceprimari ai Municipiului Iași:

1.    Domnul GABRIEL VASILE HARABAGIU

2.    Domnul RADU BOTEZ

Art.2. Pe durata exercitarii mandatelor de viceprimari aceștia iși păstrează statutul de consilieri locali.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituției Prefectului Județului Iași, precum si altor autorități, instituții și persoane interesate.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana lonașcu

Nr. 176 din 24 iunie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 176 din 24 iunie 2016