Hotărârea nr. 175/2016

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Mihail Pintilei în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Mihail Pintilei în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința de constituire din data de 24 iunie 2016 ;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în unanimitate în plenul consiliului local privind nominalizarea domnului Mihail Pintilei in funcția de Președinte de ședință, consemnată si procesul verbal al ședinței ;

Având în vedere dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală ,republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (1) - (3) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași domnul consilier Mihail Pintilei, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotarârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna iunie 2016.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Domnului Consilier Mihail Pintilei și Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Vasile Sandu    SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Asistent,    Asistent,

Răzvan Timofciuc Vlad Ghizdovăt

9

Nr. 175 din 24 iunie 2016

1 / 1 la H.C.L. nr. 175 din 24 iunie 2016