Hotărârea nr. 174/2016

HOTĂRÂRE privind constatarea consiliului local ca legal constituit

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constatarea consiliului local ca legal constituit

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința de constituire din data de 24 iunie 2016;

Având în vedere depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor validați, fapt consemnat in procesul verbal al ședinței de constituire a consiliului local;

Având în vedere rezultatul votului consilierilor locali validați, consemnat în procesul verbal al ședinței de constituire a consiliului local;

Având în vedere dispozițiile art. 34 alin. (2) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile art. 6 , 7 si art. 8 alin ( 6 ) din Ordonanței 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. 6 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se constată ca legal constituit CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI.

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,

Vasile Sandu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Asistent,

Asistent,

Răzvan Timofciuc

Vlad Ghizdovăt

9

Nr. 174 din 24 iunie 2016

1 / 1 la H.C.L. nr. 174 din 24 iunie 2016