Hotărârea nr. 171/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017-2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Investiții;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife;

Având în vedere Memoriul justificativ intocmit de Societatea Compania de Transport Public Iași ;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Compania de Transport Public Iași pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2018;

Având în vedere Ordinul nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe

anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018 .

Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data începerii producerii efectelor Sentinței civile nr. 555/29.03.2016 pronunțată de către Tribunalul Iași în dosarul nr. 6847/99/2014.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finantelor Publice Locale Iași, Societății Compania de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 171 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

18

Împotrivă

5

Abțineri

f

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 171 din 31 mai 2016