Hotărârea nr. 170/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. prin majorarea capitalului social

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului constitutiv al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. prin majorarea capitalului social

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L. nr. 152/27.06.2013, privind infiintarea S.C.T.P.I. S.A.

Având în vedere adresa S.C.T.P.I. S.A. nr. 54/25.03.2016 prin care se solicita majorarea capitalului social;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 45585 din 27.04.2015 întocmit de către Direcția Generala Tehnica si Investitii si Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale ;

Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Având în vedere Ordinul Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

Având în vedere Ordinul Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/200,7 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local;

Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Având în vedere Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007, privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;

Având în vedere Contractul de credit semnat in data de 20 Februarie 2007 intre Municipiul Iasi (in calitate de Imprumutat) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (in calitate de finantator), avand ca obiect implementarea “Proiectului pentru infrastructura urbana Iasi”;

Având în vedere O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se aproba modificarea Actului constitutiv al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A., cu sediul in Iasi, Str. Silvestru nr. 5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iasi, prin majorarea capitalului social cu suma de 2.000.000 lei, alocati din fondul de rezerva al Municipiului Iasi la capitolul 84.02.72 Transporturi-Participare la capitalul social al societatilor comerciale.

Capitalul social subscris si varsat integral de catre Municipiul Iasi la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari este în cuantum de 2.090.000 lei, aport in numerar.

Municipiul Iași este acționar unic al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. și deține 209.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/actiune si in valoare totala de 2.090.000 lei, reprezentand 100% din capitalul social.

Art. 2. - Actul constitutiv al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. se va modifica corespunzator prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3. - Pentru indeplinirea formalitatilor necesare inregistrarii modificarii Actului constitutiv prin majorarea capitalului social al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. in Registrului Comertului se mandateaza doamna Olariu-Cotnareanu Cristina sa reprezinte Municipiul Iasi si SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. in fata institutiilor si a persoanelor implicate in procesul inregistrarii, conform hotararii A.G.A. a societatii.

Art. 4. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data inceperii producerii efectelor Sentintei civile nr. 555/29.03.2016 pronuntata de catre Tribunalul Iasi in dosarul nr. 6847/99/2014.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice si de Investitii; Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 170 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

19

Împotrivă

1

Abțineri

f

4

3 / 3 la H.C.L. nr. 170 din 31 mai 2016