Hotărârea nr. 17/2016

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Constantin Axinia în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Constantin Axinia în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședinței privind alegerea domnului Constantin Axinia în funcția de Președinte de ședință, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași domnul consilier Constantin Axinia, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotarârile adoptate pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna februarie 2016.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Domnului consilier Constantin Axinia și Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 17 din 29 ianuarie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 17 din 29 ianuarie 2016