Hotărârea nr. 169/2016

HOTĂRÂRE privind delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.

si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul Consiliului Concurenței;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 45589 din 27.04.2016 întocmit de către Direcția Generala Tehnică si Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

Având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societățile;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități

publice;

Având în vedere Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public

local;

Având în vedere Ordinul Ministerului Internelor si Reformei administrative nr. 353/2007 de aprobare a normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile

rutiere;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern si de transport pe căile navigabile interioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Având în vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996;

Având în vedere Legea nr.20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/2014;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare "TFUE";

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr 1191/69 și nr 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007";

Având în vedere Regulamentul (UE) nr 1303/2013 al Parlamentului

European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, denumit în continuare "Regulamentul 1303/2013".

Având în vedere Regulamentul (UE) nr 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 Decembrie 2013, privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispoziții specifice referitoare la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1080/2006.

Având în vedere Contractul de credit semnat in data de 20 Februarie 2007 intre Municipiul Iasi (in calitate de Imprumutat) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (in calitate de finantator), avand ca obiect implementarea “Proiectului pentru infrastructura urbana Iasi”;

Având în vedere studiile elaborate de catre companiile Getinsa SA Spania si respectiv Equipo de Tecnicos en Transporte y Territorio SA Spania, consultantii agreati de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, conform contractelor de consultanta nr. C17367/SPA-2007-12-10 si C17368/SPA-2007-12-11;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iași, conform Anexei nr. I, care face parte parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Se deleaga gestiunea serviciului de transport public SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si se atribuie in mod direct acestei societati contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi, conform Anexei nr. II, ce constituie parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. - Se aprobă preluarea de la REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI de către Municipiul Iași a serviciului public de transport în comun, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente constituită din bunurile de retur (aparținând domeniului public si domeniului privat al Municipiului Iasi - identificate in Anexa nr. 3 a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate), precum și a bunurilor de preluare.

Art. 4. - Se aproba predarea de catre Municipiul Iasi catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. a bunurilor aflate in patrimoniul public si privat al Municipiului Iasi care fac obiectul gestiunii delegate, conform Anexei nr. 3 a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate.

Art. 5. - Bunurile provenite din scoaterea din functiune a liniei de tramvaie (domeniul public al Municipiului Iasi), aflate in custodia R.A.T.P. vor fi preluate de catre Muncipiul Iasi si vor fi predate in custodia Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator art. 11 din H.C.L. nr. 84/2016, privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi si, respectiv, art. 13. din H.C.L. nr. 83/2016, privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi.

Art. 7. (1) Predarea-primirea bunurilor se va realiza pe baza de procese-verbale de predare-primire.

(2) Comisiile de predare si de primire a bunurilor mentionate la art. 3, 4 si 5 ale prezentei hotarari vor fi stabilite pentru Municipiul Iasi prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi, iar pentru R.A.T.P. si pentru S.C.T.P.I. S.A. - de catre conducerea acestora.

Art. 8. - Se mandateaza Primarul Municipiului Iasi sa semneze, in numele si pe seama Municipiului Iasi, contractul de delegare a gestiunii prin curse regulate dintre Municipiul Iasi si SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A., precum si actele aditionale la acesta.

Art. 9. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data inceperii producerii efectelor Sentintei civile nr. 555/29.03.2016 pronuntata de catre Tribunalul Iasi in dosarul nr. 6847/99/2014.

Art. 10. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice si Investitii; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice; Regiei Autonome de Transport Public Iasi; Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 11 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Regia Autonoma de Transport Public Iasi; Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 169 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

19

Împotrivă

5

Abțineri

f

0

5 / 5 la H.C.L. nr. 169 din 31 mai 2016