Hotărârea nr. 168/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. prevazuta la art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. prevazuta la art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în plenul ședintei privind inlocuirea domnului Lupașcu Vasile cu doamna Cristina Oțeleanu in componenta

Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. consemnată și în procesul verbal al ședintei;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi, nr. 152/27.06.2016, prin care s-a aprobat Actul constitutiv al societătii Compania de Transport Public Iasi S.A.;

Avand in vedere adresa inaintata de domnul Lupascu Vasile, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 55638/25.05.2016, prin care solicita aprobarea incetarii calitatii de membru in A.G.A. la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de Serviciul Resurse Umane si Directia Generala Tehnica si Investitii, inregistrata sub nr. 55904/25.05.2016 ;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin.(3) lit.c) coroborat cu dispozitiile art.37 din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanță de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 - privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Sectiunii a II-a „Despre adunarile generale”, precum si celelalte dispozitii din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere ca Municipiul Iasi are calitatea de unic actionar la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de reprezentant al Municipiului Iasi în Adunarea Generală a Actionarilor Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A., a domnului Lupașcu Vasile urmare demisiei acestuia.

Art.2. (1) Se aprobă desemnarea doamnei Cristina Oțeleanu ca reprezentat al Municipiului Iasi în Adunarea Generală a Actionarilor a Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A.

(2) Componența Adunării Generale a Actionarilor Societatii Compania de Transport Public Iași S.A., aprobată prin H.C.L. nr. 152/27.06.2016, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. Actul constitutiv al Societatii Compania de Transport Public Iași S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 152/27.06.2016, se modifică în mod corespunzător, cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; persoanelor nominalizate la articolul 1, Directiei Juridice, Serviciului Resurse Umane, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Societății Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 168 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 168 din 31 mai 2016