Hotărârea nr. 167/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie, transport, distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași, înregistrat cu nr. 61634/06.07.2012,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 55993/25.05.2016 întocmit de către Unitatea de Implementare Proiecte;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completeaza inventarul domeniului public al Municipiului lasi insusit prin Hotararea de Consiliu Local nr. 84/31.03.2016 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat cu bunurile evidentiate in Anexa A, parte integrata a prezentei hotarari.

Art. 2. (1) Se aprobă Actul Adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, în forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA, viceprimar cu atributii de Primar, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții, Direcția Generala Economică și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Veolia Energie Iași S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 167 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 167 din 31 mai 2016