Hotărârea nr. 166/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, str. Moşu nr.11A, NUMĂR CADASTRAL 151167 pentru investiţia EXTINDERE LOCUINŢĂ (SI PE VERTICALA) PE TEREN PROPRIETATE

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, str. Moșu nr.11A, NUMĂR CADASTRAL 151167 pentru investiția EXTINDERE LOCUINȚĂ (SI PE VERTICALA) PE TEREN PROPRIETATE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 54958 din 23.05.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3108 din 8.10.2015 emis de Primăria Municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 15158 din 11.02.2016 prin care dl.Onofrei Ioan Eusebio și doamna Onofrei Cătălina, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iași, Moșu nr.11A, NUMĂR CADASTRAL 151167, C.F. 151167 întocmit pentru investiția EXTINDERE LOCUINȚĂ ( SI PE VERTICALA) PE TEREN PROPRIETATE ;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.472 din 27.01.2016 precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af, studiul de insorire, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași ;

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de Amenajarea Teritoriului si

Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași din ședința din 21.04.2016;

Având în vedere Avizul Unic nr. 43/P.U.Z./2016 emis de Consiliul Județean Iași din data de 23.05.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Iași, str. Moșu nr.11A, NUMĂR CADASTRAL 151167, C.F. 151167 întocmit pentru « Extindere locuinta (si pe verticala) pe teren proprietate ».

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 194,00mp identificat cu numar cadastral 151167, CF 151167, apartine familiei Onofrei Ioan Eusebio și Onofrei Cătălina, conform Contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.282 din 30.07.2015, NP Antohie Răzvan, incheiere intabulare nr. 114192/2015.

Se constituie unitatea teritorială de referință UTR LC - zonă mixtă cuprinzând locuinte și echipamente publice de nivel rezidential , servicii de interes public, locuințe cu partiu special care include spații pentru profesiuni liberale. Utilizări permise:locuințe individuale, anexe și dotări aferente.

Indicatori urbanistici propuși: POT=40%, CUT=0,8mpADC/ mp teren, regim de înălțime maxim P+1E, inaltime maxima 6,00m la cornișă de la CTA .

Aliniament stradal- retragere cu minim 7,5m de axul străzii Moșu (profil existent), la 5,60m de limita de proprietate dinspre drum. Retrageri față de limitele laterale 2,00m (Cod Civil) spre est si 0,60m (Cod Civil) atât față de limita dinspre nord cât și față de cea dinspre vest.

Se vor amenaja 2 locuri de parcare în incintă.

Anexa planșa „ reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean, Serviciului Urbanism; Domnului Onofrei Ioan Eusebio, Iași, Lt.Av. Gheorghe Negel nr. 18 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 166 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 166 din 31 mai 2016