Hotărârea nr. 165/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T155, NUMĂR CADASTRAL 12629 (SOSEAUA BUCIUM NR. 151A), întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă individuală pe teren proprietate privată persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T155, NUMĂR CADASTRAL 12629 (SOSEAUA BUCIUM NR. 151A),

întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuință individuală pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ; Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3541 din 14.11.2013;

Având în vedere cererea nr. 77233 din 26.08.2015 prin care domnul

ROMAN GHEORGHE și doamna ROMAN LILI solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM T155, NUMĂR CADASTRAL 12629 (SOSEAUA BUCIUM NR. 151A);

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 379 din 12.06.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 53/PUZ/2016; Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 13.01.2016; Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 55040/24.05.2016 întocmită

de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA BUCIUM T155, NUMĂR CADASTRAL 12629 (SOSEAUA BUCIUM NR. 151A), întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuință individuală pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 704,00 mp conform contractului de vânzare cumpărare nr. 331/08.05.2004.

Indicatori urbanistici: UTR - LV: POT=15%, CUT=0,6mp/ADCmp, Regim de înălțime:D+P+1E, Hmax.=6,0 m (la cornișă măsurat de la CTA);

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean, Serviciului Urbanism; Domnului ROMAN GHEORGHE, cu domiciliul in IAȘI, STRADA NICOLINA NR. 11, BL.904, SC.D, ET.1, AP.7 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 165 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 165 din 31 mai 2016