Hotărârea nr. 164/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial prin concesionare teren persoane juridice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER,

Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial prin concesionare teren persoane juridice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.53326/18.05.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1206 din 06.05.2014;

Avand in vedere cererea nr. 111078 din 16.12.2014 prin care S.C.ESTER

FARM S.R.L. si S.C. MERCATO BEST S.R.L. solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 206 din 07.07.2014;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 35/PUZ/2016; Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 17.02.2016; Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial prin concesionare teren persoane juridice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 46.10 mp din care: S.C.ESTER FARM S.R.L - suprafata de teren concesionat = 10,17 mp prin HCL nr. 305/20.09.2015) si spatiu comercial in suprafata utila de 55,57 mp si suprafata construita de 67,00 mp detinut conform contractului de vanzare cumparare nr. 433 din 21.03.2008 iar S.C. MERCATO BEST S.R.L. - suprafata de teren concesionat = 5,64 mp prin HCL nr. 304/20.09.2015) si spatiu comercial in suprafata utila de 82,00 mp si suprafata construita de 89,00 mp detinut conform contractului de vanzare cumparare nr. 416 din 19.03.2008;

Indicatori urbanistici:CC1 - POT=100%, CUT=1mpADC/mpteren,

Regim de inaltime: PARTER, Hmax.4,0m (extinderea va avea aceeasi inaltime cu cea a corpului existent);

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru extindere spatiicomerciale.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean, Serviciului Urbanism; S.C.ESTER FARM S.R.L. si S.C. MERCATO BEST S.R.L..din lasi, Aleea Grigore Ghica Voda nr. 2, parter ap. 2 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 164 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 164 din 31 mai 2016