Hotărârea nr. 163/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASOMIEI NR. 2 si FUNDAC DEALUL BUCIUM NR. 25 (ZONA BUCIUM T137, NUMERE CADASTRALE 147363 si 147364) Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASOMIEI NR. 2 si FUNDAC DEALUL BUCIUM NR. 25 (ZONA BUCIUM T137, NUMERE CADASTRALE 147363 si 147364)

Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 55039/24.05.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2583 din 12.09.2014;

Avand in vedere cererea nr. 6705 din 22.01.2015 prin care POPOV

ALEXEI si SUSANU REMUS solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA IASOMIEI NR. 2 SI FUNDAC DEALUL BUCIUM NR. 25 (ZONA BUCIUM T137) NUMARE CADASTRALE 147363 si 147364;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 253 din 20.11.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 45/PUZ/2016; Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 09.07.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - lasi, STRADA IASOMIEI NR. 2 si FUNDAC DEALUL BUCIUM NR. 25 (ZONA BUCIUM T137) NUMERE CADASTRALE 147363 si 147364, intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 600,00 mp, proprietatea domnului POPOV ALEXEI conform contractului de vanzare nr. 870 din 29.05.2014 si suprafata de teren de 689,00 mp propiretatea domnului SUSANU REMUS si a doamnei SUSANU OANA MONICA conform contractului de vanzare nr.1165 din 22.07.2014;

Indicatori urbanistici: POT=40%, CUT=0,60mpADC/mpteren, Regim de inaltime:D+P+1E, Hmax.9,0 m (masurata de la CTN la cornisa);

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte individuale.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean, Serviciului Urbanism; Domnilor POPOV ALEXEI si SUSANU REMUS, cu domiciliul in Jud. Iași, com. Ciurea, sat Lunca Cetatuii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 163 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 163 din 31 mai 2016