Hotărârea nr. 160/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10623/3 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10623/3

întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iași - construire locuința pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 55037/24.05.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3425 din 01.11.2013;

Avand in vedere cererea nr. 10300 din 03.02.2015 prin care domnul

ROSU NECULAI solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10623/3;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 167 din 16.05.2014;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 119/PUZ/2015; Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 02.09.2015; Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - lasi, ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10623/3, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 939,00 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr. 1081 din 13.06.2006;

Indicatori urbanistici:L1 - UTR:POT=30%, CUT=1,2 mpADC/mpteren, regim de inaltime D+P+2E, Hmax.=13,0 m (măsurata de la cota ±0,00 la coama);

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean, Serviciului Urbanism; Domnului ROSU NECULAI, cu domiciliul in IASI, STR.ROMANA NR. 37, BL. N1, SC. C, ET. 1, AP. 5 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 160 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 160 din 31 mai 2016