Hotărârea nr. 16/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IASI-HLINCEA FN SC 68 NUMERE CADASTRALE 10292 si 10293 întocmit in vederea construirii unei locuinte anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASI-HLINCEA FN, SC 68, NUMERE CADASTRALE 10292 si 10293

întocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Nota de Fundamentare întocmita nr.119341/16.12.2015 de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere Certificatul de urbanism nr. 1345 din 16.05.2014;

Avand in vedere cererea nr. 9129 din 29.01.2015 prin care NOVESCHI ELENA si

NOVESCHI ADRIAN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iasi, STRADA IASI-HLINCEA FN, SC 68, NUMERE CADASTRALE 10292 si 10293;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 211 din 01.08.2014;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 132/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 19.06.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA IASI-HLINCEA FN, SC 68, NUMERE CADASTRALE 10292 si 10293, intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2066,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 1137 din 05.04.2012 si extraselor de carte funciara nr. 43057/01.04.2015 si nr.43062/01.04.2015;

Indicatori urbanistici:LC2 - UTR:POT=30%, CUT=0,9 mpADC/mpteren, regim de inaltime P+2E, Hmax.=9,0 m (la cornisa) masurata de CTA.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta.

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Județean Iași, doamnei NOVESCHI ELENA din Iasi, str.Clopotari nr. 29, bl.613, sc. A, et.4, ap. 18 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 16 din 29 ianuarie 2016

Anexa HCL nr. 16/29.01.2016


PLAH URBANISTIC ZONAL


MUNICIPIUL IAȘI, CVARTAL 6®, NR. C/ Beneficiari:    ELElfo


U»2,1@1S3 ^PADRIAN


80.36 go«


SM1 50.41 SQ2f


zona (te pratecfc) S.N.C.F.R


zone (te proteste S.N.C.F.R


MUNICIPIUL

IAȘI


Lc2

3®%

P+2E

0,9

9

jRlW


EXISTENT

j Propus

ZONE FUNCTOH^LE^

Șuprafata (mp)

JProgHV

Suprafața (mp)

Procent

il^uprafate eof^nsita,

V -

450mp

21,78%

. 2\(uprafata \Vz/

^mdnajatafcircunut; weste, platforme)

-

51,98mp

2,52%

3,curti$£onstrijcni\.

2066mp

100,00%

1564,02mp

75,70%

TOTÂL    zona

stodloateYs

2066mp

—.. ir',J'Tu o"

100,00%

..............

231,00mp

100,00%
50.01    48.38 48.48


LEGENDA

6

â

a

O

Of

- -

lezzzzzzzzi


/„Ț Judeîwl HA§I

rimaria Municipiului Iași


CONSILIUL JUDEfEAN IAȘiLIMITA INTRAVILAN LIMITA ZONA STUDIATA CONSTRUCȚIE EXISTENTA (SEDIU FIRMA)

CONSTRUCȚIE EXISTENTA (ANEXA) ZONACONSTRUIBILA AMPLASAMENT POSIBIL STRĂZI MENȚINUTE CIRCULAȚII AUTO SI PARCAJE PROPUSE TROTUARE, ALEI PIETONALE

TEREN CURTI-CONSTRUCTII ALINIAMENT LA STRADA ALINIAMENT LATERAUPOSTERSOR ACCES PIETONAL/AUTO


] ITB

1

3

u i h

2

4


1= P.O.T. ° Procent de ocupare teren

2.    C.U.T. - Coeficient de utilizare teren

3.    Regim d© înălțime

4.    înălțime la


i §    r U

NECESAR PARCAȘI eonform HX.L ANEXA 1: MINIM 2 LOCURI


ARHITECTURĂ ARH. DANIELA ȘLINCU autorizația nr.106/2007


775 [5,0

4J5

bLîj

D0 ' i

r,o.

22,00

. 4,5 .

PROFIL STRADALI-1


CONSTRUIRE LOCUINȚA, ANEXE SI ÎMPREJMUIRE TEREN AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA MUNICIPIUL IAȘI, CVARTAL 68, NR. CAD. 102S3

Beneficiari: NOVESCHI ELENA SI


FAZA

P.U.Z.


Proiectat


arh.Șlineu D.


Desenat


arh.Șlineu D.


scara


1:50©


REGLEMENTARI URBANISTICE


ZONIFICARE


pr.nr.

14/2014


planșa


02